Menu

Psychologowie i lekarze przyjaźni osobom trans

Poni­żej znaj­dują się listy psy­cho­logów oraz leka­rzy #seksu­olo­gów i psy­chia­trów. Listy zawie­rają miej­sca przy­jęć osób trans­płcio­wych, dane kon­takto­we oraz infor­macje doty­czą­ce doja­zdu komu­nika­cją miej­ską, głó­wnie dla osób z innych miast. O ceny trze­ba pytać samodziel­nie, ponie­waż zbyt czę­sto się zmie­nia­ją w nie­któ­rych pla­cówkach, by je na bie­żąco śledzić. Listy są aktu­ali­zowa­ne śre­dnio co 3 mie­sią­ce.

Uwa­gi wstę­pne

Mimo, że kil­ku leka­rzy ma kil­ka spe­cja­liza­cji (np. jest #psy­chia­trą i seksu­olo­giem) – nie nale­ży redu­kować ilo­ści osób, któ­re wydadzą opi­nię. Jeże­li pro­wadzi Cię psy­chia­tra seksu­olog, udaj się po oddziel­ną opi­nię do inne­go seksu­olo­ga, tak by mieć do sądu opi­nię psy­cho­logicz­ną, zaświad­cze­nie psy­chia­try i zaświad­cze­nie seksu­olo­ga (3 różne pie­czą­tki). W ten spo­sób mini­mali­zujesz ryzy­ko bada­nia przez bie­głe­go, któ­re jest droż­sze od 1 doda­tko­wej wizy­ty u inne­go seksu­olo­ga.

Oso­ba zwa­na #psy­cho­logiem seksu­olo­giem – jest psy­cho­logiem o spe­cja­liza­cji seksu­olo­gicz­nej w ramach psy­cho­logii, nie medy­cyny, gdy nie poda­no ina­czej. Nale­ży więc pamię­tać, że uda­jąc się do psy­cho­loga seksu­olo­ga, nale­ży zdo­być oddziel­ne zaświad­cze­nie od leka­rza seksu­olo­ga.

Nie ma leka­rzy ide­alnych i nie ma też jedno­litych spo­sobów lecze­nia osób trans­seksu­alnych. Nie­ste­ty jest ich mało, w Pol­sce pra­ktycz­nie nikt nie zaj­muje się od A do Z lecze­niem trans­seksu­ali­zmu. Wie­lu leka­rzy seksu­olo­gów, psy­chia­trów i psy­cho­logów nie pole­canych na tej stro­nie – odma­wia dia­gno­zy lub lecze­nia, gdyż zwy­czaj­nie się nie zna lub nie jest goto­wa na tak dużą odpo­wiedzial­ność (wyda­ne zaświad­cze­nie o trans­seksu­alno­ści otwie­ra dro­gę do sądo­wej kore­kty płci – nie­odwra­cal­nej). Jeże­li znasz przy­jazne­go spe­cja­listę – koniecz­nie daj znać pisząc e­‑maila.

Poni­żej zawa­rte są listy spe­cja­listów z podzia­łem na spe­cja­liza­cje. Jeże­li dana oso­ba ma 2 spe­cja­liza­cje lekar­skie (z możli­wością prze­pisy­wania leków) – wymie­nio­na jest na 2 listach.

Data utworzenia: .

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół