Menu

Psychiatrzy pomocni w diagnostyce transpłciowości

Lista ta zawie­ra pole­canych psy­chia­trów przy wyklu­cza­niu prze­ciw­wska­zań do lecze­nia trans­płcio­wości. Nie każdy #psy­chia­tra spo­za listy ogar­nia temat trans­płcio­wości.

Dr Bartosz Grab­ski

Lekarz psy­chia­tra, seksu­olog, psy­cho­tera­peuta przyj­mują­cy w Kra­kowie. Posia­da mię­dzy­naro­dowy tytuł spe­cja­listy medy­cyny seksu­alnej – FECSM (Fel­low of the Euro­pean Com­mit­tee of Sexual Medi­cine). Kie­rownik Pra­cowni Seksu­olo­gii Kate­dry Psy­chia­trii Wydzia­łu Lekar­skie­go Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go. Dia­gno­zuje zaró­wno trans­seksu­alizm jak też nie­binar­ność płcio­wą.

Miej­sce przy­jęć pry­wat­nych w Kra­kowie odpłat­nie
Cen­trum Dobrej Tera­pii
Adre­sy przy­cho­dni:

  • ul. Miłkow­skie­go 7/U1; 30–349 Kra­ków
  • ul. Miłkow­skie­go 9/U3; 30–349 Kra­ków

Tele­fon: 12‑264‑17‑41, 12‑359‑51‑96, 668‑230‑869
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie
Dni przy­jęć (po wcze­śniej­szej reze­rwa­cji tele­fonicz­nej):

  • wtor­ki: od 1400 do 2000,
  • śro­dy: od 1500 do 2100.

Dni uma­wia­nia wizyt:

  • od poniedzia­łku do pią­tku: od 800 do 2100,
  • sobo­ty: od 800 do 1900.

Kolej­ka ocze­kiwa­nia na dzień 2019‑08‑28: 2.5 mie­sią­ca.
Przy­sta­nek doce­lowy: Gro­ta­‑Rowec­kie­go
Komu­nika­cja miej­ska z Dwor­ca Głó­wne­go na dzień 2019‑08‑25:

  • 17 z Dwor­ca Głó­wne­go Tunel, wysiąść na Gro­ta­‑Rowec­kie­go (tram­waj cza­sowo zdję­ty);
  • z przy­stan­ku Dwo­rzec Głó­wny Tunel udać się tram­wajem 19 w kie­run­ku pętli tram­wajo­wej «Dwo­rzec Towa­rowy» i wysiąść na ostat­nim przy­stan­ku (Dwo­rzec Towa­rowy); nastę­pnie przejść na inny przy­sta­nek i wsiąść w tram­waj 18 jadą­cy w kie­run­ku Cze­rwo­ne Maki P+R. Wysiąść na przy­stan­ku Gro­ta­‑Rowec­kie­go.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół