Menu

Tag: psychiatra

Psychiatrzy pomocni w diagnostyce transpłciowości

Lista ta zawie­ra pole­canych psy­chia­trów przy wyklu­cza­niu prze­ciw­wska­zań do lecze­nia trans­płcio­wości. Nie każdy #psy­chia­tra spo­za listy ogar­nia temat trans­płcio­wości.

Diagnostyka transseksualizmu

Po uzy­ska­niu opi­nii psy­cho­loga, oso­ba zainte­reso­wana kore­ktą płci powin­na udać się do psy­chia­try przy­jazne­go oso­bom trans­seksu­alnym (spra­wdzo­nego) celem wyklu­cze­nia cho­rób i zabu­rzeń natu­ry psy­chicz­nej mogą­cych dawać obraz podob­ny (aczko­lwiek nie iden­tycz­ny) do obja­wów schi­zofre­nii, oso­bowo­ści mno­giej, oso­bowo­ści z pogra­nicza lub zespo­łu Asper­gera. Dia­gno­za psy­chia­trycz­na zazwy­czaj zabie­ra 1 lub 2 wizy­ty. Nale­ży z sobą zabrać opi­nię psy­cho­logicz­ną, któ­ra jest pomo­cna psy­chia­trze, ponie­waż już mini­mum część testów zosta­ło wyko­nanych, a nie wszys­tkie można powta­rzać w kró­tkim cza­sie.

#Psy­chia­tra, podob­nie jak i psy­cho­log, zapy­ta się, jak ma się zwra­cać. Nie ma tu miej­sca na «Jak Pan/i chce». Nale­ży okre­ślić czy w for­mie męskiej, czy żeń­skiej. Naj­lepiej, nawet gdy nie padnie o to pyta­nie (choć powin­no), popro­sić o wpi­sanie do karty jako oso­bę o tym imie­niu, któ­rym chce się by spo­łeczeń­stwo się zwra­cało. Imię na tym eta­pie powin­no być już wybra­ne. Brak wybo­ru jakie­goko­lwiek imie­nia (choć­by tym­cza­sowe­go – wia­domo, że można mieć pre­feren­cję, że popro­si się w przy­szło­ści rodzi­ców o wybór) powin­no zapa­lić lamp­kę ostrze­gawczą o bra­ku goto­wości do tran­zycji.

Psy­chia­tra też popro­si o poda­nie, co spro­wadza oso­bę bada­ną do jego gabi­netu (mimo, że może domy­ślić się z karty cho­robo­wej – imię, oraz z wyglą­du). Psy­chia­tra może zapy­tać tak­że o to, dla­cze­go przy­chodzi się do nie­go po roz­poczę­ciu tera­pii hor­monal­nej. Nie nale­ży tu kła­mać – duża chęć uzy­ska­nia cech odpo­wie­dniej płci i nie­nawiść do cech płcio­wych z okre­su doj­rze­wania płcio­wego oraz chęć powstrzy­mania tego jest wystar­cza­jącym argu­men­tem. Ważne jest by decy­zja o roz­poczę­ciu była prze­myśla­na i dobrze uza­sadnio­na. Jeże­li któ­ryś psy­chia­tra nie rozu­mie tak pod­sta­wowej spra­wy – nie jest przy­jazny oso­bom trans­seksu­alnym – zale­ca się wybrać inne­go psy­chia­trę i ten etap roz­począć od zera. Psy­chia­tra też może pytać o reakcje, na hor­mono­tera­pię, sumien­ność jej sto­sowa­nia – w tym seksu­alne jak również sta­łość w dąże­niu do celu – ma to na celu wyklu­cze­nie trans­westy­tyzmu fety­szy­stycz­nego.

Psychologowie i lekarze przyjaźni osobom trans

Mimo, że kil­ku leka­rzy ma kil­ka spe­cja­liza­cji (np. jest #psy­chia­trą i seksu­olo­giem) – nie nale­ży redu­kować ilo­ści osób, któ­re wydadzą opi­nię. Jeże­li pro­wadzi Cię psy­chia­tra seksu­olog, udaj się po oddziel­ną opi­nię do inne­go seksu­olo­ga, tak by mieć do sądu opi­nię psy­cho­logicz­ną, zaświad­cze­nie psy­chia­try i zaświad­cze­nie seksu­olo­ga (3 różne pie­czą­tki). W ten spo­sób mini­mali­zujesz ryzy­ko bada­nia przez bie­głe­go, któ­re jest droż­sze od 1 doda­tko­wej wizy­ty u inne­go seksu­olo­ga.

Oso­ba zwa­na #psy­cho­logiem seksu­olo­giem – jest psy­cho­logiem o spe­cja­liza­cji seksu­olo­gicz­nej w ramach psy­cho­logii, nie medy­cyny, gdy nie poda­no ina­czej. Nale­ży więc pamię­tać, że uda­jąc się do psy­cho­loga seksu­olo­ga, nale­ży zdo­być oddziel­ne zaświad­cze­nie od leka­rza seksu­olo­ga.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół