Menu

Seksuolodzy przyjaźni osobom trans

Lista zawiera poleca­nych seksuo­logów przy dia­gnostyce i lecze­niu osób trans­seksualnych oraz tam gdzie zaznaczono, również osób nie­binarnych wymagających lecze­nia operacyjnego lub korekty sądowej (tzw. seksuo­lodzy trans­‑friendly). Nie każdy #seksuo­log spoza listy zajmuje się dia­gnostyką lub #lecze­niem trans­seksua­lizmu. Jeżeli znasz innego seksuo­loga pomagającego osobom trans, zapraszam do kontaktu.

Dr Zbigniew Liber

Lekarz seksuo­log, przyj­mujący w Krakowie i Warszawie. Poleca­ny osobom, które wykazują jedno­cześnie poniższe cechy:

 • zdeterminowa­nie do tranzy­cji i nie są w sta­nie długo czekać na leki hormonalne,
 • wiedzą kim są od wczesnych lat dzieciń­stwa (w sensie nie­zgod­ności płci psycho­logicznej z bio­logiczną),
 • gotowe są funkcjonować w roli zgodnej z płcią psycho­logiczną,
 • prze­żyją, że lekarz zwraca się do nich w nie­prawid­łowej formie gramatycznej (tzw. misgenderowa­nie) – nie­wyklu­czone, że jest to część etapu dia­gnostycznego,
 • umieją ze zrozumie­niem czytać ulotki leków które prze­pisze (ważne w przy­padku kobiet).

Wszelkie zaświadcze­nia (zwolnie­nie z WF, zaświadcze­nie o byciu osobą trans­seksualną, zaświadcze­nie na komisję poborową) otrzymasz po wykona­niu kariotypu i uzyska­niu zaświadcze­nia od psychiatry. Lekarz ten jest zwolennikiem «Informed Consent» oraz lecze­nia dużymi dawkami hormonów płciowych (prze­wyższającymi zalece­nia WPATH) i blokerów.

Miejsce przy­jęć w Krakowie
Przy­chodnia Life, ul. Kazimierza Wielkiego 62, 30–074 Kraków.
Sposób przyj­mowa­nia: prywatnie (odpłatnie).
Tele­fon: 12‑633‑66‑89 (lekarz nie życzy sobie tele­fonów na komórkę w sprawie Kra­kowa).
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak.
Dni przy­jęć: nie­które środy i czwartki (jeden dzień w danym tygodniu).
Godziny: wg rejestra­cji tele­fonicznej (należy dzwonić do godziny 1400).
Przy­stan­ek doce­lowy: Pl. Inwalidów.
Auto­busy bez­pośrednie na dzień 2019‑07‑30:

 • 208 z przy­stanku «Dworzec Główny Wschód» (4 przy­stanki do prze­jecha­nia, auto­bus raz na godzinę),
 • 192 z przy­stanku «Dworzec Główny Wschód» (4 przy­stanki do prze­jecha­nia, auto­bus 2–4 razy na godzinę).

Miejsce przy­jęć w Warszawie
Prywatny Gabinet Lekar­ski Zbigniew Liber (znajduje się w zwykłym mieszka­niu), ul. Kwitnąca 7 m. 4a, 01–926 Warszawa (Biela­ny)
Sposób przyj­mowa­nia: prywatnie (odpłatnie).
Tele­fon: 501‑333‑872 (jeżeli nie odbiera, spróbować po godzinie).
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: nie, należy w godzinach przy­jęć czekać pod gabinetem po wcześniejszym sprawdze­niu tele­fonicznym czy w dany dzień przyj­muje.
Dni przy­jęć: nie­które poniedziałki i wtorki (bywa, że we wtorek go nie ma mimo, że był w poniedziałek).
Godziny:

 • wtorek, od 730 do 930,
 • poniedziałek, od 1400 do 1900.

Przy­stan­ek doce­lowy: Kwitnąca 01 lub Kwitnąca 02.
Auto­busy z placu Wil­sona na dzień 2019‑07‑30:

 • 114 z przy­stanku Plac Wil­sona 06,
 • 116 z przy­stanku Plac Wil­sona 02.

Do Placu Wil­sona należy dojechać metrem. Z Dworca Centralnego do metro Centrum jeździ dużo tramwajów (odleg­łość Dworca i metro Centrum: 1 przy­stan­ek). .

Dr Aleksandra Robacha

Lekarz seksuo­log i psychiatra, przyj­mujący w Łodzi. Poleca­na głównie osobom, które chcą dia­gnostykę wykonać za darmo na NFZ. Czas pełnej dia­gnostyki waha się między 1 a 2 latami. Kolejki oczekujących na wizytę sięgają blisko 6 miesięcy. Poleca­na głównie mężczyznom – czeka­nie rok lub 2 lata na pierwsze hor­mony, w przy­padku kobiet (w Polsce i tak za późno leczonych) zmniejsza ich szanse na wygląd odpowiedni do płci.

Miejsce przy­jęć w Łodzi nie­odpłatnie (NFZ)
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Pato­logii Współ­życia «Sieradzka»
Adres przy­chodni: ul. Sieradzka 11; 93–171 Łódź
Tele­fon: 42‑682‑40‑88
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, dłu­go­ść kolejki około 5 miesięcy
Dni przy­jęć: od poniedziałku do piątku
Godziny: wg rejestra­cji tele­fonicznej (od 700 do 1300)
Przy­stan­ek doce­lowy: Piotrkow­ska – Pl. Nie­podleg­łości (0776)
Komunika­cja miej­ska bez­pośrednia bez­pośrednia:

 • Tramwaj 5 z przy­stanku «Kiliń­skiego – Przy­stan­ek mBank (0298)» obok Dworca Fabryczna (do prze­jecha­nia 10 przy­stanków, wysiąść na skrzyżowa­niu Piotrow­ska – pl. Nie­podleg­łości).

Lekarka przyj­muje także prywatnie, jednak w sprawach dia­gnozy trans­seksua­lizmu kieruje na Sieradzką.

Dr Stanisław Dulko

Lekarz seksuo­log, przyj­muje w Warszawie. Autor wielu publika­cji na temat trans­seksua­lizmu. Z informa­cji od jego pacjentek (które opinii psycho­logicznej nie dostały do ręki) – zalecam do tego lekarza chodzić dopiero po pozytywnym zaopiniowa­niu przez psycho­loga. Lekarz nie robi problemów z prze­pisywa­niem hormonów, konkretnych blokerów testosteronu (np. Andro­curu). Pacjenci i pacjentki narzekają, że wizyty są drogie, jednak w razie kryzysu (np. kradzieży leków przez rodziców) – jest duża szansa otrzyma­nia (nie za darmo) – nowej recepty bez potrzeby stawienni­ctwa osobistego. Lekarz może wysłać receptę czy dokumenta­cję drogą pocztową (co w Polsce jest legalne).

Jak odbywają się często testy psycho­logiczne? Daje zestawy tes­towe do domu (testy powinny być wykonywa­ne w gabinecie psycho­loga), po czym testy te wysyła do zaopiniowa­nia psycho­lo­gowi. Nie trudno zauważyć, że brakuje tu ważnego ogniwa dla osób nie­pewnych – obserwa­cji psycho­logicznej, analizy pytań jakie osoba bada­na zadaje, w końcu testy może zrobić ktoś inny. Proszę zanim pójdziesz do tego lekarza na lecze­nie, udaj się do psycho­loga i uzyskaj opinię.

Inną pochodną powyższego jest to, że pacjentki (osobiście słuchałam takiego żalu) i pacjenci później nie wiedzą co robić, gdy testy robione były za pośredni­ctwem lekarza. Osoba bada­na nie ma w ręku opinii psycho­logicznej dla sądu, podobno lekarz ją dosyła, gdy zobaczy wezwa­nie sądowe o dostarcze­nie dokumenta­cji medycznej. Tak być nie powinno – jeżeli zostajesz w takim sta­nie, brakujący dokument załatw idąc do psycho­loga na dia­gnostykę i opinię. Wyeliminuje to też (z prawdopodobień­stwem 99%) ryzyko złej dia­gnozy i tzw. detranzy­cji (chęci powrotu do ciała poprzed­niej płci).

Miejsce przy­jęć w Warszawie prywatnie (płatnie)
Nazwa przy­chodni: psycho­medic.pl (jest to zespół przy­chodni).
Adresy przy­chodni:

 • Biela­ny: ul. Kasprowicza 48; 01–871 Warszawa,
 • Filt­rowa: ul. Filt­rowa 62; 02–057 Warszawa,
 • Wileń­ska: ul. Wileń­ska 37/39; 03–414 Warszawa,
 • Kabaty: ul. Przy Bażantarni 11; 02–793 Warszawa.

Tele­fon: 22‑253‑88‑88.
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie (czeka­nie na termin do 3 dni).
Dni przy­jęć: codziennie (z drobnymi wyjątkami)
Godziny:

 • Poniedziałek, od 1030 do 1400 (Biela­ny),
 • Wtorek, od 1200 do 1500 (Filt­rowa),
 • Środa, od 1030 do 1300 (Wileń­ska),
 • Czwartek, od 1200 do 1500 (Filt­rowa),
 • Piątek, od 1700 do 2100 (Kabaty),
 • Sobota, od 1600 do 2100 (Kabaty),
 • Nie­dziela, od 1500 do 2100 (Kabaty).

Komunika­cja miej­ska bez­pośrednia (z Metra Centrum lub Dworca Centralnego):

 • Biela­ny: Metro linia M1 z Centrum do Metro Stare Biela­ny. Budynek Kasprowicza 48 znajduje się nie­daleko wyjścia z metra.
 • Kabaty: Metro linia M1 z Centrum do Metro Natolin. Dojście 6 minut.
 • Wileń­ska: Tramwaj 25 z przy­stanku Dworzec Centralny 07 do przy­stanku Inżynier­ska 04. Dojście 7 minut.
 • Filt­rowa: Auto­bus 128 z przy­stanku Dworzec Centralny 02 do Raszyń­ska 01. Dojść do skrzyżowa­nia w kierunku jazdy auto­busu i skręcić w prawo.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół