Menu

Seksuolodzy przyjaźni osobom trans

Lista zawie­ra pole­canych seksu­olo­gów przy dia­gno­sty­ce i lecze­niu osób trans­seksu­alnych oraz tam gdzie zazna­czo­no, również osób nie­binar­nych wyma­gają­cych lecze­nia ope­racyj­nego lub kore­kty sądo­wej (tzw. seksu­olodzy trans­‑frien­dly). Nie każdy #seksu­olog spo­za listy zaj­muje się dia­gno­sty­ką lub #lecze­niem trans­seksu­ali­zmu. Jeże­li znasz inne­go seksu­olo­ga poma­gają­cego oso­bom trans, zapra­szam do kon­taktu.

Dr Zbi­gniew Liber

Lekarz seksu­olog, przyj­mują­cy w Kra­kowie i War­sza­wie. Pole­cany oso­bom, któ­re wyka­zują jedno­cze­śnie poniż­sze cechy:

 • zde­ter­mino­wanie do tran­zycji i nie są w sta­nie dłu­go cze­kać na leki hor­monal­ne,
 • wiedzą kim są od wcze­snych lat dzie­ciń­stwa (w sen­sie nie­zgo­dno­ści płci psy­cho­logicz­nej z bio­logicz­ną),
 • goto­we są funk­cjo­nować w roli zgo­dnej z płcią psy­cho­logicz­ną,
 • prze­żyją, że lekarz zwra­ca się do nich w nie­pra­widło­wej for­mie gra­matycz­nej (tzw. mis­gen­dero­wanie) – nie­wyklu­czo­ne, że jest to część eta­pu dia­gno­stycz­nego,
 • umie­ją ze zrozu­mie­niem czy­tać ulo­tki leków któ­re prze­pisze (ważne w przy­pad­ku kobiet).

Wszel­kie zaświad­cze­nia (zwol­nie­nie z WF, zaświad­cze­nie o byciu oso­bą trans­seksu­alną, zaświad­cze­nie na komi­sję pobo­rową) otrzy­masz po wyko­naniu kario­typu i uzy­ska­niu zaświad­cze­nia od psy­chia­try. Lekarz ten jest zwo­len­nikiem «Infor­med Con­sent» oraz lecze­nia duży­mi dawka­mi hor­monów płcio­wych (prze­wyż­sza­jący­mi zale­cenia WPATH) i blo­kerów.

Miej­sce przy­jęć w Kra­kowie
Przy­cho­dnia Life, ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 62, 30–074 Kra­ków.
Spo­sób przyj­mowa­nia: pry­wat­nie (odpłat­nie).
Tele­fon: 12‑633‑66‑89 (lekarz nie życzy sobie tele­fonów na komór­kę w spra­wie Kra­kowa).
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak.
Dni przy­jęć: nie­któ­re śro­dy i czwar­tki (jeden dzień w danym tygo­dniu).
Godzi­ny: wg reje­stra­cji tele­fonicz­nej (nale­ży dzwo­nić do godzi­ny 1400).
Przy­sta­nek doce­lowy: Pl. Inwa­lidów.
Auto­busy bez­pośre­dnie na dzień 2019‑07‑30:

 • 208 z przy­stan­ku «Dwo­rzec Głó­wny Wschód» (4 przy­stan­ki do prze­jecha­nia, auto­bus raz na godzi­nę),
 • 192 z przy­stan­ku «Dwo­rzec Głó­wny Wschód» (4 przy­stan­ki do prze­jecha­nia, auto­bus 2–4 razy na godzi­nę).

Miej­sce przy­jęć w War­sza­wie
Pry­wat­ny Gabi­net Lekar­ski Zbi­gniew Liber (znaj­duje się w zwy­kłym mie­szka­niu), ul. Kwit­nąca 7 m. 4a, 01–926 War­sza­wa (Bie­lany)
Spo­sób przyj­mowa­nia: pry­wat­nie (odpłat­nie).
Tele­fon: 501‑333‑872 (jeże­li nie odbie­ra, spró­bować po godzi­nie).
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: nie, nale­ży w godzi­nach przy­jęć cze­kać pod gabi­netem po wcze­śniej­szym spra­wdze­niu tele­fonicz­nym czy w dany dzień przyj­muje.
Dni przy­jęć: nie­któ­re poniedzia­łki i wtor­ki (bywa, że we wto­rek go nie ma mimo, że był w poniedzia­łek).
Godzi­ny:

 • wto­rek, od 730 do 930,
 • poniedzia­łek, od 1400 do 1900.

Przy­sta­nek doce­lowy: Kwit­nąca 01 lub Kwit­nąca 02.
Auto­busy z pla­cu Wil­sona na dzień 2019‑07‑30:

 • 114 z przy­stan­ku Plac Wil­sona 06,
 • 116 z przy­stan­ku Plac Wil­sona 02.

Do Pla­cu Wil­sona nale­ży doje­chać metrem. Z Dwor­ca Cen­tral­nego do metro Cen­trum jeździ dużo tram­wajów (odle­głość Dwor­ca i metro Cen­trum: 1 przy­sta­nek). Doj­ście z przy­stan­ku «Kwit­nąca» do gabi­netu domo­wego leka­rza.

Dr Ale­ksan­dra Roba­cha

Lekarz seksu­olog i psy­chia­tra, przyj­mują­cy w Łodzi. Pole­cana głó­wnie oso­bom, któ­re chcą dia­gno­sty­kę wyko­nać za dar­mo na NFZ. Czas peł­nej dia­gno­sty­ki waha się mię­dzy 1 a 2 lata­mi. Kolej­ki ocze­kują­cych na wizy­tę się­gają bli­sko 6 mie­się­cy. Pole­cana głó­wnie męż­czy­znom – cze­kanie rok lub 2 lata na pier­wsze hor­mony, w przy­pad­ku kobiet (w Pol­sce i tak za póź­no leczo­nych) zmniej­sza ich szan­se na wygląd odpo­wie­dni do płci.

Miej­sce przy­jęć w Łodzi nie­odpłat­nie (NFZ)
Pora­dnia Zdro­wia Psy­chicz­nego i Pato­logii Współ­życia «Sie­radz­ka»
Adres przy­cho­dni: ul. Sie­radz­ka 11; 93–171 Łódź
Tele­fon: 42‑682‑40‑88
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, dłu­gość kolej­ki oko­ło 5 mie­się­cy
Dni przy­jęć: od poniedzia­łku do pią­tku
Godzi­ny: wg reje­stra­cji tele­fonicz­nej (od 700 do 1300)
Przy­sta­nek doce­lowy: Piotr­kow­ska – Pl. Nie­podle­gło­ści (0776)
Komu­nika­cja miej­ska bez­pośre­dnia bez­pośre­dnia:

 • Tram­waj 5 z przy­stan­ku «Kiliń­skie­go – Przy­sta­nek mBank (0298)» obok Dwor­ca Fabrycz­na (do prze­jecha­nia 10 przy­stan­ków, wysiąść na skrzy­żowa­niu Pio­trow­ska – pl. Nie­podle­gło­ści).

Lekar­ka przyj­muje tak­że pry­wat­nie, jednak w spra­wach dia­gno­zy trans­seksu­ali­zmu kie­ruje na Sie­radz­ką.

Dr Sta­nisław Dul­ko

Lekarz seksu­olog, przyj­muje w War­sza­wie. Autor wie­lu publi­kacji na temat trans­seksu­ali­zmu. Z infor­macji od jego pacjen­tek (któ­re opi­nii psy­cho­logicz­nej nie dosta­ły do ręki) – zale­cam do tego leka­rza chodzić dopie­ro po pozy­tywnym zaopi­nio­waniu przez psy­cho­loga. Lekarz nie robi pro­ble­mów z prze­pisy­waniem hor­monów, kon­kret­nych blo­kerów testo­ste­ronu (np. Andro­curu). Pacjen­ci i pacjen­tki narze­kają, że wizy­ty są dro­gie, jednak w razie kry­zysu (np. kradzie­ży leków przez rodzi­ców) – jest duża szan­sa otrzy­mania (nie za dar­mo) – nowej rece­pty bez potrze­by sta­wien­nic­twa oso­biste­go. Lekarz może wysłać rece­ptę czy doku­men­tację dro­gą pocz­tową (co w Pol­sce jest legal­ne).

Jak odby­wają się czę­sto testy psy­cho­logicz­ne? Daje zesta­wy testo­we do domu (testy powin­ny być wyko­nywa­ne w gabi­necie psy­cho­loga), po czym testy te wysy­ła do zaopi­nio­wania psy­cho­logo­wi. Nie tru­dno zauwa­żyć, że bra­kuje tu ważne­go ogni­wa dla osób nie­pewnych – obse­rwa­cji psy­cho­logicz­nej, ana­lizy pytań jakie oso­ba bada­na zada­je, w koń­cu testy może zro­bić ktoś inny. Pro­szę zanim pój­dziesz do tego leka­rza na lecze­nie, udaj się do psy­cho­loga i uzy­skaj opi­nię.

Inną pocho­dną powyż­sze­go jest to, że pacjen­tki (oso­biście słu­cha­łam takie­go żalu) i pacjen­ci póź­niej nie wiedzą co robić, gdy testy robio­ne były za pośre­dnic­twem leka­rza. Oso­ba bada­na nie ma w ręku opi­nii psy­cho­logicz­nej dla sądu, podob­no lekarz ją dosy­ła, gdy zoba­czy wezwa­nie sądo­we o dostar­cze­nie doku­men­tacji medycz­nej. Tak być nie powin­no – jeże­li zosta­jesz w takim sta­nie, bra­kują­cy doku­ment załatw idąc do psy­cho­loga na dia­gno­sty­kę i opi­nię. Wyeli­minu­je to też (z pra­wdo­podo­bień­stwem 99%) ryzy­ko złej dia­gno­zy i tzw. detran­zycji (chę­ci powro­tu do cia­ła poprzed­niej płci).

Miej­sce przy­jęć w War­sza­wie pry­wat­nie (płat­nie)
Nazwa przy­cho­dni: psy­cho­medic.pl (jest to zespół przy­cho­dni).
Adre­sy przy­cho­dni:

 • Bie­lany: ul. Kaspro­wicza 48; 01–871 War­sza­wa,
 • Fil­tro­wa: ul. Fil­tro­wa 62; 02–057 War­sza­wa,
 • Wileń­ska: ul. Wileń­ska 37/39; 03–414 War­sza­wa,
 • Kaba­ty: ul. Przy Bażan­tar­ni 11; 02–793 War­sza­wa.

Tele­fon: 22‑253‑88‑88.
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie (cze­kanie na ter­min do 3 dni).
Dni przy­jęć: codzien­nie (z drob­nymi wyją­tka­mi)
Godzi­ny:

 • Poniedzia­łek, od 1030 do 1400 (Bie­lany),
 • Wto­rek, od 1200 do 1500 (Fil­tro­wa),
 • Śro­da, od 1030 do 1300 (Wileń­ska),
 • Czwa­rtek, od 1200 do 1500 (Fil­tro­wa),
 • Pią­tek, od 1700 do 2100 (Kaba­ty),
 • Sobo­ta, od 1600 do 2100 (Kaba­ty),
 • Niedzie­la, od 1500 do 2100 (Kaba­ty).

Komu­nika­cja miej­ska bez­pośre­dnia (z Metra Cen­trum lub Dwor­ca Cen­tral­nego):

 • Bie­lany: Metro linia M1 z Cen­trum do Metro Sta­re Bie­lany. Budy­nek Kaspro­wicza 48 znaj­duje się nie­dale­ko wyj­ścia z metra.
 • Kaba­ty: Metro linia M1 z Cen­trum do Metro Nato­lin. Doj­ście 6 minut.
 • Wileń­ska: Tram­waj 25 z przy­stan­ku Dwo­rzec Cen­tral­ny 07 do przy­stan­ku Inży­nier­ska 04. Doj­ście 7 minut.
 • Fil­tro­wa: Auto­bus 128 z przy­stan­ku Dwo­rzec Cen­tral­ny 02 do Raszyń­ska 01. Dojść do skrzy­żowa­nia w kie­run­ku jazdy auto­busu i skrę­cić w pra­wo.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół