Menu

Tag: seksuolog

Seksuolodzy przyjaźni osobom trans

Lista zawie­ra pole­canych seksu­olo­gów przy dia­gno­sty­ce i lecze­niu osób trans­seksu­alnych oraz tam gdzie zazna­czo­no, również osób nie­binar­nych wyma­gają­cych lecze­nia ope­racyj­nego lub kore­kty sądo­wej (tzw. seksu­olodzy trans­‑frien­dly). Nie każdy #seksu­olog spo­za listy zaj­muje się dia­gno­sty­ką lub #lecze­niem trans­seksu­ali­zmu. Jeże­li znasz inne­go seksu­olo­ga poma­gają­cego oso­bom trans, zapra­szam do kon­taktu.

Diagnostyka transseksualizmu

Z opi­nią psy­cho­logicz­ną oraz zaświad­cze­niem od psy­chia­try nale­ży udać się do seksu­olo­ga (#seksu­olog może zatrzy­mać jedną kopię opi­nii psy­cho­logicz­nej i zaświad­cze­nia od psy­chia­try). Seksu­olog przy bra­ku prze­ciw­wska­zań do kore­kty płci roz­pocz­nie lecze­nie hor­monal­ne. Przed tym jednak może wyma­gać takich badań jak:

  • ozna­cze­nie pozio­mu hor­monów płcio­wych – naj­czę­ściej estra­diol, testo­ste­ron, LH, FSH, DHEA, DHEA‑S (DHEA­‑SO4), andro­ste­nedion, pro­geste­ron i pro­lakty­na (bada­nia te można wyko­nać przed wizy­tą u seksu­olo­ga),
  • ozna­cze­nie innych sub­stan­cji we krwi (te czę­sto mogą być wyko­nane już w tra­kcie hor­mono­tera­pii),
  • prze­świe­tle­nie RTG* sio­dełka turec­kie­go (lub bada­nie gło­wy rezo­nan­sem magne­tycz­nym lub meto­dą tomo­gra­fii kom­pute­rowej*),
  • bada­nie dna oka,
  • elek­tro­ence­falo­gram (EEG),
  • kario­typ (bada­nie chro­moso­mów) – jedy­ne obo­wiąz­kowe bada­nie poza dia­gno­sty­ką psy­cho­logicz­ną i psy­chia­trycz­ną do zdia­gno­zowa­nia trans­seksu­ali­zmu.

Psychologowie i lekarze przyjaźni osobom trans

Poni­żej znaj­dują się listy psy­cho­logów oraz leka­rzy #seksu­olo­gów i psy­chia­trów. Listy zawie­rają miej­sca przy­jęć osób trans­płcio­wych, dane kon­takto­we oraz infor­macje doty­czą­ce doja­zdu komu­nika­cją miej­ską, głó­wnie dla osób z innych miast. O ceny trze­ba pytać samodziel­nie, ponie­waż zbyt czę­sto się zmie­nia­ją w nie­któ­rych pla­cówkach, by je na bie­żąco śledzić. Listy są aktu­ali­zowa­ne śre­dnio co 3 mie­sią­ce.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół