Menu

Psychologowie przyjaźni osobom trans

Lista ta zawie­ra pole­canych #psy­cho­logów przy dia­gno­sty­ce trans­seksu­ali­zmu oraz tam gdzie zazna­czo­no, również innych warian­tów trans­płcio­wości (głó­wnie nie­binar­ności płcio­wej). Nie każdy psy­cho­log (spo­za listy) ogar­nia temat trans­płcio­wości. Jeże­li znaj­dziesz inne­go psy­cho­loga zaj­mują­cego się dia­gno­zowa­niem trans­płcio­wości, zapra­szam do kon­taktu.

Marta Dora

Psy­cho­log seksu­olog (w ramach psy­cho­logii – nie prze­pisu­je leków) pole­cana nie tyl­ko oso­bom trans­seksu­alnym, ale też oso­bom nie­binar­nym. Po pozy­tywnej dia­gno­sty­ce wysta­wia nie­zbę­dną obszer­ną opi­nię psy­cho­logicz­ną potrzeb­ną do sądu.

Miej­sce przy­jęć w War­sza­wie pry­wat­nie
Pora­dnia Zaso­by
Adres przy­cho­dni: ul. Nie­mce­wicza 7/9; 02–022 War­sza­wa.
Tele­fon: 507‑806‑579.
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie.
Dni przy­jęć: od poniedzia­łku do pią­tku – godzi­ny dopa­sowy­wane indy­widu­alnie tele­fonicz­nie.
Uma­wia­nie wizyt: od poniedzia­łku do czwar­tku.
Przy­sta­nek doce­lowy: Pl. Naru­towi­cza 02, Pl. Naru­towi­cza 08 lub Ocho­ta­‑Ratusz 02.
Komu­nika­cja miej­ska z Dwor­ca Cen­tral­nego na dzień 2019‑08‑24:

  • 7 i 9 do przy­stan­ku Pl. Naru­towi­cza 08 lub Ocho­ta­‑Ratusz 02,
  • 517 do przy­stan­ku Pl. Naru­towi­cza 02.

Miej­sce przy­jęć w Kra­kowie pry­wat­nie
Pora­dnia Zaso­by
Adres przy­cho­dni: ul. Wasi­lew­skie­go 20; 30–305 Kra­ków.

Tele­fon: 507‑806‑579.
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie.
Dni przy­jęć: od poniedzia­łku do pią­tku – godzi­ny dopa­sowy­wane indy­widu­alnie tele­fonicz­nie.
Uma­wia­nie wizyt: od poniedzia­łku do czwar­tku.
Przy­sta­nek doce­lowy: Ron­do Grun­waldz­kie.
Komu­nika­cja miej­ska z Dwor­ca Głó­wne­go na dzień 2019‑10‑09:

  • 179 z przy­stan­ku Dwo­rzec Głó­wny Zachód (auto­bus kur­suje śre­dnio co 12 minut).

Miej­sce przy­jęć w Kra­kowie pań­stwo­wo (nie­odpłat­nie, na fun­dusz NFZ)
Szpi­tal Uni­wer­sytec­ki w Kra­kowie, Ambu­lato­ria Uni­wer­sytec­kie, Zespół Pora­dni Spe­cja­listycz­nych – Koper­nika 21A, Pora­dnia Psy­chia­trii Doro­słych
Adres przy­cho­dni: ul. Koper­nika 21A, 31–501 Kra­ków.
Tele­fon: 12‑424‑87‑23 (reje­stra­cja Kli­niki Psy­chia­trii Doro­słych).
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie.
Dni przy­jęć: poniedzia­łki od godzi­ny 800 do 1500 po umó­wie­niu tele­fonicz­nym.
Dni uma­wia­nia wizyt: od poniedzia­łku do pią­tku w godzi­nach od 730 do 1500.

Naj­korzyst­niej­sze jest doj­ście pie­sze z Dwor­ca Głó­wne­go Tunel (bez uży­cia komu­nika­cji miej­skiej) kolej­no uli­cami: Lubicz, w pra­wo uli­cą Strze­lec­ką, nastę­pnie w lewo uli­cą Koper­nika. Na Koper­nika trze­ba skrę­cić w pra­wo i poszu­kać nume­ru 21A. Po dotar­ciu na Koper­nika 21A, nale­ży zapo­znać się z wywie­szo­nymi infor­macja­mi i podą­żać do Pora­dni Psy­chia­trii Doro­słych.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół