Menu

Psychologowie przyjaźni osobom trans

Lista ta zawiera poleca­nych #psycho­logów przy dia­gnostyce trans­seksua­lizmu oraz tam gdzie zaznaczono, również innych wariantów trans­płcio­wości (głównie nie­binar­ności płciowej). Nie każdy psycho­log (spoza listy) ogarnia temat trans­płcio­wości. Jeżeli znajdziesz innego psycho­loga zajmującego się dia­gnozowa­niem trans­płcio­wości, zapraszam do kontaktu.

Marta Dora

Psycho­log seksuo­log (w ramach psycho­logii – nie prze­pisuje leków) poleca­na nie tylko osobom trans­seksualnym, ale też osobom nie­binarnym. Po pozytywnej dia­gnostyce wystawia nie­zbędną obszerną opinię psycho­logiczną potrzebną do sądu.

Miejsce przy­jęć w Warszawie prywatnie
Poradnia Zasoby
Adres przy­chodni: ul. Nie­mcewicza 7/9; 02–022 Warszawa.
Tele­fon: 507‑806‑579.
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie.
Dni przy­jęć: od poniedziałku do piątku – godziny dopasowywa­ne indywidualnie tele­fonicznie.
Umawia­nie wizyt: od poniedziałku do czwartku.
Przy­stan­ek doce­lowy: Pl. Narutowicza 02, Pl. Narutowicza 08 lub Ochota­‑Ratusz 02.
Komunika­cja miej­ska z Dworca Centralnego na dzień 2019‑08‑24:

  • 7 i 9 do przy­stanku Pl. Narutowicza 08 lub Ochota­‑Ratusz 02,
  • 517 do przy­stanku Pl. Narutowicza 02.

Miejsce przy­jęć w Krakowie prywatnie
Poradnia Zasoby
Adres przy­chodni: ul. Wasilew­skiego 20; 30–305 Kraków.

Tele­fon: 507‑806‑579.
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie.
Dni przy­jęć: od poniedziałku do piątku – godziny dopasowywa­ne indywidualnie tele­fonicznie.
Umawia­nie wizyt: od poniedziałku do czwartku.
Przy­stan­ek doce­lowy: Rondo Grunwaldzkie.
Komunika­cja miej­ska z Dworca Głównego na dzień 2019‑10‑09:

  • 179 z przy­stanku Dworzec Główny Zachód (auto­bus kursuje średnio co 12 minut).

Miejsce przy­jęć w Krakowie pań­stwowo (nie­odpłatnie, na fundusz NFZ)
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Ambulatoria Uniwersyteckie, Zespół Poradni Specjalistycznych – Kopernika 21A, Poradnia Psychiatrii Dorosłych
Adres przy­chodni: ul. Kopernika 21A, 31–501 Kraków.
Tele­fon: 12‑424‑87‑23 (rejestra­cja Kliniki Psychiatrii Dorosłych).
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie.
Dni przy­jęć: poniedziałki od godziny 800 do 1500 po umówie­niu tele­fonicznym.
Dni umawia­nia wizyt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500.

Naj­korzystniejsze jest dojście piesze z Dworca Głównego Tunel (bez użycia komunika­cji miej­skiej) kolejno ulicami: Lubicz, w prawo ulicą Strzelecką, następnie w lewo ulicą Kopernika. Na Kopernika trzeba skręcić w prawo i poszukać numeru 21A. Po dotarciu na Kopernika 21A, należy zapoznać się z wywie­szonymi informa­cjami i podążać do Poradni Psychiatrii Dorosłych.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół