Menu

Przyjaźni lekarze innych specjalności

Ponie­waż nie jest wyma­gane, aby cały czas leki prze­pisy­wał Ci lekarz seksu­olog, lecz jedy­nie okre­sowo prze­pro­wadził nie­zbę­dną dia­gno­sty­kę, skie­rował do psy­chia­try i psy­cho­loga, poda­jemy poni­żej listę leka­rzy, któ­rzy bez­pro­ble­mowo przed­łużą lecze­nie, o ile nie ma prze­ciw­wska­zań.

W celu uzy­ska­nia łatwo rece­pty, nale­ży mieć z sobą doku­men­tację medycz­ną lub zaświad­cze­nie lekar­skie o przyj­mowa­nych lekach i dia­gno­zie na pier­wszej wizy­cie.

Michał Łabeń­ski

Lekarz inter­nista przyj­mują­cy w Poli­kli­nice w Kali­szu. Sza­nuje toż­samość płcio­wą osób trans­seksu­alnych. Przyj­muje w ramach umo­wy z NFZ.

Miej­sce przy­jęć w Kali­szu

Nie­publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej
«Poli­kli­nika» Sp. z o.o. w Kali­szu
ul. Kwia­towa 1, wej­ście A, II pię­tro
62-800 Kalisz

Tele­fon: 62‑753‑30‑57, 62‑753‑30‑38 (roz­mowy nie są nagry­wane).

Na kolej­nych wizy­tach (o ile nie ma wska­zań do bada­nia) możli­we jest uzy­ska­nie rece­pty dro­gą tele­pora­dy.

Kata­rzy­na Matu­szny

Lekarz gine­kolog przuj­mują­cy pry­wat­nie w War­sza­wie w kil­ku przy­cho­dniach w War­sza­wie. Sza­nuje toż­samość płcio­wą osób trans­płcio­wych i inter­seksu­alnych.

Miej­sce przy­jęć w War­sza­wie

 1. Przy­cho­dnia «Gabi­nety Łuc­ka»

  ul. Łuc­ka 18 lokal 1801/1802
  00-845 War­sza­wa
  (wej­ście od tyl­nej stro­ny budyn­ku)

  Tele­fon: 22‑654‑24‑64, 22‑654‑24‑62 (roz­mowy nie są nagry­wane)

 2. Przy­cho­dnia «Renort Słu­cha­jąc Cia­ła»

  ul. Leoni­da Teli­gi 5
  02-777 War­sza­wa

  Tele­fon: 517‑882‑857 (roz­mowy nie są nagry­wane)

 3. Cen­trum Medycz­ne Bab­ka Medi­ca

  ul. Wąwo­zowa 8 lokal 5a
  02-796 War­sza­wa

  Tele­fon: 22‑637‑50‑01 (roz­mowy są nagry­wane, toteż ten adres pro­ponu­jemy jako osta­tecz­ność).

Nie wie­my, czy możli­we jest wyda­nie rece­pty pod­czas tele­pora­dy, jednak pod­czas 2 fali epi­demii koro­nawi­rusa przy­cho­dnia była czyn­na, trze­ba było wypeł­nić zgo­dnie z pra­wdą ankie­tę wiru­sową.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół