Menu

Czym jest transseksualizm?

Trans­seksua­lizm jest to zaburze­nie roz­wo­jowe polegające na prze­ciwnie ukształtowa­nej płci psychicznej i płci bio­logicznej względem siebie.

Występują dwa typy trans­seksua­lizmu:

  • trans­seksua­lizm typu mężczyzna­‑kobieta – osoba obar­czona tą dolegli­wością identyfikuje się stale jako kobieta mimo męskiej anatomii zewnętrznej i wewnętrznej przed lecze­niem;
  • trans­seksua­lizm typu kobieta­‑mężczyzna – osoba obar­czona tą dolegli­wością posiada stale tożsa­mość psychiczną męską mimo żeń­skiej budowy ciała przed terapią.

#Trans­seksua­lizm wbrew obie­gowej opinii (powiela­nej na Wikipedii oraz nawet przez część lekarzy) – może współ­istnieć z częścią zaburzeń inter­seksualnych, o ile nie jest zakłó­cona budowa chromosomów (wciąż mogą być uszko­dzone pewne geny nie­widoczne na etapie analizy chromosomalnej).

Dowodem na możli­wość współ­istnie­nia trans­seksua­lizmu i inter­seksua­lizmu jest defini­cja z klasyfika­cji zaburzeń i chorób #ICD‑10, obowiązującej w Polsce:

ICD‑10 (grnbook.pdf)
  1. Pragnie­nie życia i bycia akceptowa­nym jako członek płci prze­ciw­nej, któremu zazwyczaj towarzyszy chęć uczynie­nia swojego ciała tak zgodnym jak to możliwe z preferowaną płcią poprzez opera­cje chirurgiczne oraz lecze­nie hormonalne.
  2. Identyfika­cja trans­seksualna utrzymuje się przy­najmniej 2 lata nie­prze­rwa­nie.
  3. Nie jest objawem innego zaburze­nia psychicznego (na przy­kład schizofrenii) i nie jest związa­ne z nie­prawidło­wościami chromosomalnymi.

Osoby trans­seksualne, z powodu nie­moż­ności lecze­nia «błędnie» ukształtowa­nej identyfika­cji płciowej, wymagają dostosowa­nia ciała do ich tożsa­mości płciowej – przez hormono­terapię, zabiegi kosmetyczne oraz zabiegi chirurgiczne, by mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Data utworzenia: .

Nowa kategoriaNowy artykuł
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół