Menu

O życzliwości osób transpłciowych

W wyni­ku dłu­gie­go życia nie­zgo­dne­go z wła­sną iden­tyfi­kacją płcio­wą dochodzi do powsta­nia różnych traum. Wśród traum i ich sku­tków można wymie­nić:

 • zazdrość na pun­kcie tego, że inna oso­ba trans wyglą­da lepiej lub ma lepsze warun­ki życio­we,
 • powsta­wanie zabu­rzeń oso­bowo­ści innych niż #oso­bowość z pogra­nicza – oso­bowo­ści psy­cho­patycz­nej, oso­bowo­ści schi­zoidal­nej, oso­bowo­ści schi­zoty­powej i wie­lu innych,
 • depre­sja, czę­sto wraz z myśla­mi i pró­bami samo­bój­czy­mi,
 • lęki spo­łecz­ne (w tym myśli prze­śla­dowcze doty­czą­ce nie­kobie­cego lub nie­męskie­go wyglą­du, inter­pre­towa­nia pra­wie każdej sytu­acji jako brak «pas­sin­gu» lub też czę­ste prze­sły­sze­nia odno­śnie sto­sowa­nych koń­cówek gra­matycz­nych),
 • skraj­na #wro­gość wzglę­dem innych ludzi.

W zazdro­ści i poja­wia­jącej się nie­nawi­ści powsta­je zja­wisko «#true trans» (ang. #tru­scum), czy­li oso­by zabu­rzo­nej, któ­ra nie akce­ptu­je innych osób trans, któ­re nie chcą lub nie mogą wyko­nać ope­racji narzą­dów roz­rod­czych lub też nie są goto­we lub nie chcą roz­począć hor­mono­tera­pii. Wśród tych osób poja­wia­ją się też takie, któ­re same będąc trans, odma­wia­ją uzna­nia osób nie­binar­nych lub trans­westy­tów za oso­bę trans.

Arma­ged­don na forach trans­płcio­wych

Profil użytkownika OneLotusPetal na transpomoc.pl

Na forach, któ­re są źle zarzą­dza­ne i doj­dzie do obję­cia sta­nowi­ska admi­nistra­tora przez oso­bę toksycz­ną dochodzi do sto­sowa­nia #prze­mocy psy­chicz­nej przez mode­rato­rów oraz admi­nistra­torów wobec innych uży­tko­wni­ków. Po pier­wsze, mimo, że ta oso­ba jest admi­nistra­torem (poma­rań­czo­wy nick w skór­ce Sil­ver do forum phpBB ozna­cza admi­nistra­tora) wciąż zmy­la uży­tko­wni­ków pod­pisu­jąc się jako mode­rator. Zrozu­mia­łe by to było, gdy­by nie był tego świa­domy, jednak dosko­nale wie, że może przyj­mować nowych uży­tko­wni­ków, co jest zare­zerwo­wane tyl­ko dla admi­nistra­torów.

Kolej­ną rze­czą jest to, że rolę admi­nistra­tora powie­rzo­no oso­bie, któ­ra okre­śla sie­bie jako «cis king» czy­li nie tyl­ko okre­śla sie­bie kró­lem, ale też oso­bą nie­trans­seksu­alną czy­li w slan­gu osób trans­płcio­wych – cis­płcio­wą. Takie postę­powa­nie może być odbie­rane przez innych uży­tko­wni­ków jako wywyż­sza­nie się i gor­sze tra­kto­wanie osób trans.

Kolej­nym błę­dem było przy­jęcie do gro­na admi­nistra­torów oso­by, któ­rej w testach psy­cho­logicz­nych wyszedł wynik wska­zują­cy na kłam­stwo i któ­ra sama stwie­rdzi­ła, że wyszło w teście MMPI‑2, że jest psy­cho­patą. O tym, że przy­jęcie takie­go uży­tko­wni­ka jest błę­dem, admi­nistra­tor­ka wiedzia­ła, bowiem umie­ści­ła ogło­sze­nie o przy­zna­niu roli (począ­tko­wo) roli mode­rato­ra wska­zane­mu uży­tko­wni­kowi w dzia­le «zna­lezio­ne błę­dy, pyta­nia i pro­pozy­cje». Nie jest to pro­pozy­cja, nie jest to pyta­nie, więc wyglą­da na to, że był to błąd.

19 stycz­nia 2021 roku star­sza uży­tko­wnicz­ka tam­tego forum posta­nowi­ła zgło­sić, że uży­tko­wnik ten nie nada­je się na mode­rato­ra. Po prze­śledze­niu ostat­nich wątków publicz­nych, uwa­żamy, że uży­tko­wnik ten nie powi­nien zaj­mować się mode­racją forum z nastę­pują­cych powo­dów:

 • unie­możli­wia­nie wypo­wiedzi uży­tko­wni­kom, któ­rzy mają alter­naty­wne spoj­rze­nie na epi­demię, tych któ­rzy kwe­stio­nują groź­ność koro­nawi­rusa (mają do tego pra­wo, bowiem ilość zgo­nów w Pol­sce w wie­ku poni­żej 40 roku życia jest sym­bolicz­na), mają inne poglą­dy na temat szcze­pie­nia i któ­re ode­zwą się na temat epi­demii; epi­demia i pro­ble­my z nią zwią­zane wypeł­nia­ją znacz­ną część życia ludzi i nor­mal­nym jest roz­mowa o tym na forum; tak kaso­wano posty i tema­ty mię­dzy inny­mi uży­tko­wni­kowi Wil­dowi z tam­tego forum;
 • stron­niczość – kie­rowa­nie się tym kogo się lubi, a nie tym jakie są fakty;
 • brak umie­jęt­ności przy­jęcia inne­go pun­ktu widze­nia pra­ktycz­nie w dowol­nej spra­wie, za to grozi ban na forum;
 • uży­wanie na forum, gdzie jest dużo ludzi mają­cych myśli samo­bój­cze, wyra­żeń typu «śpij anio­łku», «R.I.P anio­łku», co może dopro­wadzić do tar­gnię­cia się kogoś na swo­je życie;
 • brak umie­jęt­ności przy­jęcia kry­tyki od inne­go uży­tko­wni­ka i zamiast przy­jęcia tej kry­tyki, wyko­rzy­sta­nie posia­dane­go kała­cha połą­czo­nego z wiel­kim przy­ciskiem BAN na kla­wia­turze, co skoń­czy­ło się dla uży­tko­wnicz­ki Ady75 ska­sowa­niem jej kon­ta bez wno­sze­nia o to; przy oka­zji One­Lotu­sPe­tal (dawniej: Hyazinth) usu­nął tak­że kon­to inne­go admi­nistra­tora, któ­ry się z nim nie zgadzał oraz kon­ta innych 3 uży­tko­wni­ków.

Wątkiem potwie­rdza­jącym, że nie było to czy­jeś wła­manie i wyko­rzy­sta­nie licz­nych luk bez­pie­czeń­stwa w skry­pcie forum z 2003 roku jest ten oto wątek, gdzie wyja­śnio­no, że wino­waj­cą jest One­Lotu­sPe­tal. W sytu­acji, gdy bro­ni go QueenK, a mowa jest o roli admi­nistra­tora, uwa­żamy, że również ona nie zasłu­guje na tę rolę. Admi­nistra­torem może być tyl­ko oso­ba, któ­ra potra­fi chło­dno spoj­rzeć na temat, prze­strze­ga wzo­rowo regu­lami­nu forum, jest pomo­cna, nie wyży­wa się na uży­tko­wni­kach oraz jest odpo­wiedzial­na. Nie­ste­ty obu wspo­mnia­nym oso­bom bra­kuje wię­kszo­ści tych cech. Powyż­sze­go zacho­wania nic nie jest w sta­nie uspra­wie­dli­wić.

Na forum trans­pomoc.pl jest/było oczy­wiście wię­cej toksycz­nych ludzi. Do takich nale­żała mię­dzy inny­mi Cha­otic­Red, któ­ra pozo­sta­wiła takie oto pię­kne publicz­ne powi­tanie dla innej uży­tko­wnicz­ki z forum. Aspe­kty «muzycz­ne» oraz uży­wanie popra­wnej ter­mino­logii w tym prze­mówie­niu pozo­sta­wimy bez komen­tarza. Ponie­waż uży­tko­wnicz­ka cze­pia­ła się jednak ludzi, jaki to oni mają głos – wska­żemy tyl­ko po chło­dnej ana­lizie gło­su w pro­gra­mie #Praat, że śre­dni for­mant F3 gło­su mie­ści się gdzieś w oko­licach 2200 Hz, co wska­zuje, że głos jest pra­wdo­podob­nie fal­seto­wanym basem. Uży­tko­wni­czce, któ­ra wyzy­wa innych od łyso­li, pole­camy więc ćwi­cze­nie wyso­kości krta­ni, ćwi­cze­nie popra­wne­go rezo­nan­su i rezy­gna­cję z fal­setu, np. w wykwa­lifi­kowa­nej szko­le śpie­wu (tam są tre­nerzy, któ­rzy powin­ni pomóc, jeże­li inter­neto­we pora­dni­ki nie wystar­cza­ją). Pole­cimy również wizy­tę psy­cho­logicz­ną mają­cą na celu roz­wią­zanie pro­ble­mów, któ­re naro­sły i dopro­wadzi­ły do publicz­nej #agre­sji.

W kwe­stii życz­liwo­ści osób trans­płcio­wych też warto wspo­mnieć o kwe­stii #pry­wat­ności. Ta jest naru­sza­na nawet w tak bez­pra­wny spo­sób, jak poprzez upu­blicz­nia­nie cudzych zdjęć (uzy­ska­nych na przy­kład poprzez komu­nika­tor Discord) oraz poda­wanie danych oso­bowych osób trans­płcio­wych uzy­ska­nych na przy­kład w wyni­ku spo­tka­nia lub wyzy­ska­nia czy­jegoś błę­du. Jeden z admi­nistra­torów dopu­ścił się nawet czy­tania cudzej kore­spon­den­cji wbrew zapi­sowi regu­lami­nu forum. Regu­lamin sobie, rze­czy­wistość sobie. W tej kwe­stii pole­cimy:

 • nigdy nie poda­waj swoich danych oso­bowych (pra­wdzi­wego imie­nia i nazwi­ska, nume­ru PESEL) wraz z infor­macją, że jesteś oso­bą trans­płcio­wą – roz­dziel koniecz­nie kwe­stię przed­sta­wia­nia się pra­wdzi­wymi dany­mi od mówie­nia, że jesteś oso­bą trans,
 • nie dawaj innym oso­bom swo­jego zdję­cia w połą­cze­niu z infor­macją, że jesteś oso­bą trans­seksu­alną, bowiem możesz liczyć na jego wyko­rzy­sta­nie;
 • dokła­dnie zasta­nów się co publi­kujesz o sobie, ponie­waż nie­któ­re oso­by mogą z pozo­sta­wio­nych okru­szków zło­żyć two­ją toż­samość.

Jeże­li już musisz koniecz­nie oso­bie trans wysłać zdję­cie – rób to jedy­nie po dłuż­szej znajo­mości (zale­cany mini­mum rok nie­prze­rwa­nej znajo­mości) oraz oznacz to zdję­cie na wie­le spo­sobów (w meta­danych, mody­fika­cja w kil­ku fra­gmen­tach – zapisz komu kon­kret­nie dajesz jak zmo­dyfi­kowa­ne zdję­cie). O mody­fika­cjach zdję­cia nic nie mów ani nie pisz.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół