Menu

O życzliwości osób transpłciowych

W wyniku długiego życia nie­zgodnego z własną identyfika­cją płciową dochodzi do powsta­nia różnych traum. Wśród traum i ich skutków można wymienić:

 • zazd­rość na punkcie tego, że inna osoba trans wygląda lepiej lub ma lepsze warunki życiowe,
 • powstawa­nie zaburzeń osobo­wości innych niż #osobo­wość z pogranicza – osobo­wości psycho­patycznej, osobo­wości schizoidalnej, osobo­wości schizoty­powej i wielu innych,
 • depresja, często wraz z myślami i próbami samobójczymi,
 • lęki społeczne (w tym myśli prze­śladowcze dotyczące nie­kobiecego lub nie­mę­skiego wyglądu, inter­pretowa­nia prawie każdej sytua­cji jako brak «passingu» lub też częste prze­słysze­nia odnośnie stosowa­nych końcówek gramatycznych),
 • skrajna #wro­gość względem innych ludzi.

W zazd­rości i pojawiającej się nie­nawiści powstaje zjawisko «#true trans» (ang. #truscum), czyli osoby zabur­zonej, która nie akceptuje innych osób trans, które nie chcą lub nie mogą wykonać opera­cji narządów roz­rodczych lub też nie są gotowe lub nie chcą roz­począć hormono­terapii. Wśród tych osób pojawiają się też takie, które same będąc trans, odmawiają uzna­nia osób nie­binarnych lub trans­westytów za osobę trans.

Armageddon na forach trans­pł­ciowych

Profil użytkownika OneLotusPetal na transpomoc.pl Na forach, które są źle zarządza­ne i dojdzie do objęcia stanowi­ska administratora przez osobę toksyczną dochodzi do stosowa­nia #prze­mocy psychicznej przez moderatorów oraz administratorów wobec innych użytkowników. Po pierwsze, mimo, że ta osoba jest administratorem (pomarań­czowy nick w skórce Silver do forum phpBB oznacza administratora) wciąż zmyla użytkowników podpisując się jako moderator. Zrozumiałe by to było, gdyby nie był tego świadomy, jednak doskonale wie, że może przyj­mować nowych użytkowników, co jest zarezerwowa­ne tylko dla administratorów.

Kolejną rzeczą jest to, że rolę administratora powierzono osobie, która określa siebie jako «cis king» czyli nie tylko określa siebie królem, ale też osobą nie­trans­seksualną czyli w slangu osób trans­pł­ciowych – cispłciową. Takie postępowa­nie może być odbiera­ne przez innych użytkowników jako wywyższa­nie się i gorsze traktowa­nie osób trans.

Kolejnym błędem było przy­jęcie do grona administratorów osoby, której w testach psycho­logicznych wyszedł wynik wskazujący na kłam­stwo i która sama stwierdziła, że wyszło w teście MMPI‑2, że jest psycho­patą. O tym, że przy­jęcie takiego użytkownika jest błędem, administratorka wiedziała, bowiem umieściła ogłosze­nie o przy­zna­niu roli (początkowo) roli moderatora wskaza­nemu użytkowni­kowi w dziale «znale­zione błędy, pyta­nia i propozy­cje». Nie jest to propozy­cja, nie jest to pyta­nie, więc wygląda na to, że był to błąd.

19 stycznia 2021 roku starsza użytkownicz­ka tamtego forum postanowiła zgłosić, że użytkownik ten nie nadaje się na moderatora. Po prze­śledze­niu ostatnich wątków publicznych, uważamy, że użytkownik ten nie powinien zajmować się modera­cją forum z następujących powodów:

 • uniemożliwia­nie wypowiedzi użytkownikom, którzy mają alternatywne spojrze­nie na epidemię, tych którzy kwestionują groź­ność koronawirusa (mają do tego prawo, bowiem ilość zgonów w Polsce w wieku poniżej 40 roku życia jest symboliczna), mają inne poglądy na temat szcze­pie­nia i które odezwą się na temat epidemii; epidemia i problemy z nią związa­ne wypełniają znaczną część życia ludzi i normalnym jest roz­mowa o tym na forum; tak kasowano posty i tematy między innymi użytkowni­kowi Wil­dowi z tamtego forum;
 • stronni­czość – kierowa­nie się tym kogo się lubi, a nie tym jakie są fakty;
 • brak umiejęt­ności przy­jęcia innego punktu widze­nia praktycznie w dowolnej sprawie, za to grozi ban na forum;
 • używa­nie na forum, gdzie jest dużo ludzi mających myśli samobójcze, wyrażeń typu «śpij aniołku», «R.I.P aniołku», co może doprowadzić do targnięcia się kogoś na swoje życie;
 • brak umiejęt­ności przy­jęcia krytyki od innego użytkownika i zamiast przy­jęcia tej krytyki, wykorzysta­nie posiada­nego kałacha połą­czonego z wielkim przy­ciskiem BAN na klawiaturze, co skończyło się dla użytkownicz­ki Ady75 skasowa­niem jej konta bez wnosze­nia o to; przy okazji OneLotusPetal (dawniej: Hyazinth) usunął także konto innego administratora, który się z nim nie zgadzał oraz konta innych 3 użytkowników.

Wątkiem potwierdzającym, że nie było to czyjeś włama­nie i wykorzysta­nie licznych luk bez­pieczeń­stwa w skrypcie forum z 2003 roku jest ten oto wątek, gdzie wyjaśniono, że winowajcą jest OneLotusPetal. W sytua­cji, gdy broni go QueenK, a mowa jest o roli administratora, uważamy, że również ona nie zasługuje na tę rolę. Administratorem może być tylko osoba, która potrafi chłodno spojrzeć na temat, prze­strzega wzorowo regulaminu forum, jest pomocna, nie wyżywa się na użytkownikach oraz jest odpowiedzialna. Nie­stety obu wspomnia­nym osobom brakuje więk­szości tych cech. Powyższego zachowa­nia nic nie jest w sta­nie usprawiedliwić.

Na forum trans­pomoc.pl jest/było oczywiście więcej toksycznych ludzi. Do takich należała między innymi ChaoticRed, która pozostawiła takie oto piękne publiczne powita­nie dla innej użytkownicz­ki z forum. Aspekty «muzyczne» oraz używa­nie poprawnej termino­logii w tym prze­mówie­niu pozostawimy bez komentarza. Ponieważ użytkownicz­ka czepiała się jednak ludzi, jaki to oni mają głos – wskażemy tylko po chłodnej analizie głosu w programie #Praat, że średni formant F3 głosu mieści się gdzieś w okolicach 2200 Hz, co wskazuje, że głos jest prawdopodobnie falsetowa­nym basem. Użytkownicz­ce, która wyzywa innych od łysoli, polecamy więc ćwicze­nie wyso­kości krta­ni, ćwicze­nie poprawnego rezonansu i rezygna­cję z falsetu, np. w wykwalifikowa­nej szkole śpiewu (tam są trenerzy, którzy powinni pomóc, jeżeli inter­ne­towe poradniki nie wystarczają). Polecimy również wizytę psycho­logiczną mającą na celu roz­wiąza­nie problemów, które narosły i doprowadziły do publicznej #agresji.

W kwestii życzli­wości osób trans­pł­ciowych też warto wspomnieć o kwestii #prywat­ności. Ta jest narusza­na nawet w tak bez­prawny sposób, jak poprzez upublicznia­nie cudzych zdjęć (uzyska­nych na przy­kład poprzez komunikator Discord) oraz podawa­nie danych oso­bowych osób trans­pł­ciowych uzyska­nych na przy­kład w wyniku spotka­nia lub wyzyska­nia czyjegoś błędu. Jeden z administratorów dopuścił się nawet czyta­nia cudzej koresponden­cji wbrew zapi­sowi regulaminu forum. Regulamin sobie, rzeczywis­tość sobie. W tej kwestii polecimy:

 • nigdy nie podawaj swoich danych oso­bowych (prawdziwego imie­nia i nazwi­ska, numeru PESEL) wraz z informa­cją, że jesteś osobą trans­płciową – roz­dziel koniecznie kwestię przed­stawia­nia się prawdziwymi danymi od mówie­nia, że jesteś osobą trans,
 • nie dawaj innym osobom swojego zdjęcia w połącze­niu z informa­cją, że jesteś osobą trans­seksualną, bowiem możesz liczyć na jego wykorzysta­nie;
 • dokładnie zastanów się co publikujesz o sobie, ponieważ nie­które osoby mogą z pozosta­wionych okrusz­ków złożyć twoją tożsa­mość.

Jeżeli już musisz koniecznie osobie trans wysłać zdjęcie – rób to jedynie po dłuższej znajo­mości (zaleca­ny minimum rok nie­prze­rwa­nej znajo­mości) oraz oznacz to zdjęcie na wiele sposobów (w metada­nych, modyfika­cja w kilku fragmentach – zapisz komu konkretnie dajesz jak zmodyfikowa­ne zdjęcie). O modyfika­cjach zdjęcia nic nie mów ani nie pisz.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół