Menu

Tag: prywatnosc

O życzliwości osób transpłciowych

Na forum trans­pomoc.pl jest/było oczy­wiście wię­cej toksycz­nych ludzi. Do takich nale­żała mię­dzy inny­mi Cha­otic­Red, któ­ra pozo­sta­wiła takie oto pię­kne publicz­ne powi­tanie dla innej uży­tko­wnicz­ki z forum. Aspe­kty «muzycz­ne» oraz uży­wanie popra­wnej ter­mino­logii w tym prze­mówie­niu pozo­sta­wimy bez komen­tarza. Ponie­waż uży­tko­wnicz­ka cze­pia­ła się jednak ludzi, jaki to oni mają głos – wska­żemy tyl­ko po chło­dnej ana­lizie gło­su w pro­gra­mie #Praat, że śre­dni for­mant F3 gło­su mie­ści się gdzieś w oko­licach 2200 Hz, co wska­zuje, że głos jest pra­wdo­podob­nie fal­seto­wanym basem. Uży­tko­wni­czce, któ­ra wyzy­wa innych od łyso­li, pole­camy więc ćwi­cze­nie wyso­kości krta­ni, ćwi­cze­nie popra­wne­go rezo­nan­su i rezy­gna­cję z fal­setu, np. w wykwa­lifi­kowa­nej szko­le śpie­wu (tam są tre­nerzy, któ­rzy powin­ni pomóc, jeże­li inter­neto­we pora­dni­ki nie wystar­cza­ją). Pole­cimy również wizy­tę psy­cho­logicz­ną mają­cą na celu roz­wią­zanie pro­ble­mów, któ­re naro­sły i dopro­wadzi­ły do publicz­nej #agre­sji.

W kwe­stii życz­liwo­ści osób trans­płcio­wych też warto wspo­mnieć o kwe­stii #pry­wat­ności. Ta jest naru­sza­na nawet w tak bez­pra­wny spo­sób, jak poprzez upu­blicz­nia­nie cudzych zdjęć (uzy­ska­nych na przy­kład poprzez komu­nika­tor Discord) oraz poda­wanie danych oso­bowych osób trans­płcio­wych uzy­ska­nych na przy­kład w wyni­ku spo­tka­nia lub wyzy­ska­nia czy­jegoś błę­du. Jeden z admi­nistra­torów dopu­ścił się nawet czy­tania cudzej kore­spon­den­cji wbrew zapi­sowi regu­lami­nu forum. Regu­lamin sobie, rze­czy­wistość sobie. W tej kwe­stii pole­cimy:

  • nigdy nie poda­waj swoich danych oso­bowych (pra­wdzi­wego imie­nia i nazwi­ska, nume­ru PESEL) wraz z infor­macją, że jesteś oso­bą trans­płcio­wą – roz­dziel koniecz­nie kwe­stię przed­sta­wia­nia się pra­wdzi­wymi dany­mi od mówie­nia, że jesteś oso­bą trans,
  • nie dawaj innym oso­bom swo­jego zdję­cia w połą­cze­niu z infor­macją, że jesteś oso­bą trans­seksu­alną, bowiem możesz liczyć na jego wyko­rzy­sta­nie;
  • dokła­dnie zasta­nów się co publi­kujesz o sobie, ponie­waż nie­któ­re oso­by mogą z pozo­sta­wio­nych okru­szków zło­żyć two­ją toż­samość.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół