Menu

Tag: true-trans

O życzliwości osób transpłciowych

  • zazdrość na pun­kcie tego, że inna oso­ba trans wyglą­da lepiej lub ma lepsze warun­ki życio­we,
  • powsta­wanie zabu­rzeń oso­bowo­ści innych niż #oso­bowość z pogra­nicza – oso­bowo­ści psy­cho­patycz­nej, oso­bowo­ści schi­zoidal­nej, oso­bowo­ści schi­zoty­powej i wie­lu innych,
  • depre­sja, czę­sto wraz z myśla­mi i pró­bami samo­bój­czy­mi,
  • lęki spo­łecz­ne (w tym myśli prze­śla­dowcze doty­czą­ce nie­kobie­cego lub nie­męskie­go wyglą­du, inter­pre­towa­nia pra­wie każdej sytu­acji jako brak «pas­sin­gu» lub też czę­ste prze­sły­sze­nia odno­śnie sto­sowa­nych koń­cówek gra­matycz­nych),
  • skraj­na #wro­gość wzglę­dem innych ludzi.

W zazdro­ści i poja­wia­jącej się nie­nawi­ści powsta­je zja­wisko «#true trans» (ang. #tru­scum), czy­li oso­by zabu­rzo­nej, któ­ra nie akce­ptu­je innych osób trans, któ­re nie chcą lub nie mogą wyko­nać ope­racji narzą­dów roz­rod­czych lub też nie są goto­we lub nie chcą roz­począć hor­mono­tera­pii. Wśród tych osób poja­wia­ją się też takie, któ­re same będąc trans, odma­wia­ją uzna­nia osób nie­binar­nych lub trans­westy­tów za oso­bę trans.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół