Menu

Tag: icd-10

Czym jest transseksualizm?

  • trans­seksu­alizm typu męż­czy­zna­‑kobie­ta – oso­ba obar­czo­na tą dole­gli­wością iden­tyfi­kuje się sta­le jako kobie­ta mimo męskiej ana­tomii zewnę­trznej i wewnę­trznej przed lecze­niem;
  • trans­seksu­alizm typu kobie­ta­‑męż­czy­zna – oso­ba obar­czo­na tą dole­gli­wością posia­da sta­le toż­samość psy­chicz­ną męską mimo żeń­skiej budo­wy cia­ła przed tera­pią.

#Trans­seksu­alizm wbrew obie­gowej opi­nii (powie­lanej na Wiki­pedii oraz nawet przez część leka­rzy) – może współ­ist­nieć z czę­ścią zabu­rzeń inter­seksu­alnych, o ile nie jest zakłó­cona budo­wa chro­moso­mów (wciąż mogą być uszkodzo­ne pewne geny nie­widocz­ne na eta­pie ana­lizy chro­moso­mal­nej).

Dowo­dem na możli­wość współ­ist­nie­nia trans­seksu­ali­zmu i inter­seksu­ali­zmu jest defi­nicja z kla­syfi­kacji zabu­rzeń i cho­rób #ICD‑10, obo­wią­zują­cej w Pol­sce:

ICD‑10 (grnbook.pdf)
  1. Pra­gnie­nie życia i bycia akce­pto­wanym jako czło­nek płci prze­ciw­nej, któ­remu zazwy­czaj towa­rzy­szy chęć uczy­nie­nia swo­jego cia­ła tak zgo­dnym jak to możli­we z pre­fero­waną płcią poprzez ope­racje chi­rur­gicz­ne oraz lecze­nie hor­monal­ne.
  2. Iden­tyfi­kacja trans­seksu­alna utrzy­muje się przy­naj­mniej 2 lata nie­prze­rwa­nie.
  3. Nie jest obja­wem inne­go zabu­rze­nia psy­chicz­nego (na przy­kład schi­zofre­nii) i nie jest zwią­zane z nie­pra­widło­wościa­mi chro­moso­mal­nymi.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół