Menu

Tag: triptorelin

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Lekiem umo­żli­wia­jącym lecze­nie przed­wcze­sne­go doj­rze­wania u dzie­ci (już od 8 roku życia) jest lek Diphe­reli­ne SR 11.25 mg, zawie­rają­cy jako sub­stan­cję czyn­ną #tri­pto­relin. Ponie­waż mecha­nizm dzia­łania przy inhi­bicji wydzie­lania testo­ste­ronu u dzie­ci z powo­du zabu­rzeń iden­tyfi­kacji płcio­wej, jak i lecze­niu przed­wcze­sne­go doj­rze­wania jest ten sam – inhi­bicja FSH i LH – lek Diphe­reli­ne 11.25 mg może być sto­sowa­ny w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu u osób nie­let­nich (ado­lescen­tów), gdy tyl­ko tyl­ko poja­wi się w bada­niach labo­rato­ryj­nych obe­cność LH lub FSH. Tri­pto­relin w dawce 11.25 mg jest przy­sto­sowa­ny do poda­wania raz na 3 mie­sią­ce. Lecze­nie tym lekiem można kon­tynu­ować aż do wyko­nania gonade­kto­mii, kie­dy jego poda­wanie sta­je się bez­celo­we – pod warun­kiem jedno­cze­sne­go poda­wania hor­monów płcio­wych odpo­wie­dnich do płci psy­cho­logicz­nej, by nie nastę­powa­ło odwa­pnie­nie kości. Koszt lecze­nia tym lekiem to oko­ło 210 zł/mie­siąc na dzień 2019‑09‑07.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół