Menu

Tag: flutamid

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Ze wzglę­du na bardzo dłu­gą listę leków powo­dują­cych inte­rak­cję oraz leków, któ­rych nie można sto­sować łącz­nie z bika­luta­midem, zale­ca się naj­pierw pod nadzo­rem leka­rza zasto­sowa­nie inne­go leku andro­gen­nego. Lek ten ze wzglę­du na pokaź­ną listę inte­rak­cji oraz fakt powo­dowa­nia zawa­łu ser­ca u 1–10% osób go sto­sują­cych, zde­cydo­wanie nie jest lekiem bez­piecz­nym. Wie­le osób może pisać, że się dobrze czu­ło, że jest bez­piecz­ny (popu­lar­ne na forach), jednak pamię­taj, że infor­macje zawa­rte w ulot­ce nie są wys­sane z pal­ca, zaś ci któ­rzy umar­li nie poża­lą się co im się sta­ło i od jakie­go leku. Poza tym każdy czło­wiek może na lek zare­ago­wać ina­czej.

Lekiem podob­nie dzia­łają­cym do bika­luta­midu jest Flu­tamid, jest to również lek w table­tkach. Lek ten jest szyb­ko meta­boli­zowa­ny, toteż table­tki są prze­zna­czo­ne do kil­kukrot­nego przyj­mowa­nia w cią­gu doby. Pomi­nię­cie jednej dawki może prze­rwać tera­peutycz­ne dzia­łanie leku i dzia­łanie testo­ste­ronu, z uwa­gi na nie­zablo­kowa­na przy­sad­kę mózgo­wą, powra­ca nie­zwłocz­nie. Posia­da on jednak inną cenę oraz inne dzia­łania nie­pożą­dane niż #bika­luta­mid. Oto lista dzia­łań nie­pożą­danych czę­stych i kry­tycz­nych leku Apo­‑Flu­tam, zawie­rają­cego #flu­tamid jako sub­stan­cję czyn­ną:

 • zawał ser­ca, zator tęt­nicy płu­cnej (0.01–0.1%);
 • nad­ciśnie­nie (1–10%);
 • sen­ność, dezo­rien­tacja, nie­pokój, depre­sja,pode­nerwo­wanie (1–10%);
 • dzia­łania nie­pożą­dane ze stro­ny płuc (1–10%);
 • gine­koma­stia (1–10%);
 • nudno­ści, bie­gun­ka, wymio­ty, brak ape­tytu (10–100%);
 • inne zabu­rze­nia ze stro­ny prze­wodu pokar­mowe­go (1–10%);
 • obrzęk (1–10%);
 • bóle mię­śni i uczu­cie zmę­cze­nia (10–100%);
 • nie­dokrwi­stość, zmniej­sze­nie licz­by bia­łych krwi­nek (leuko­penia), mało­pły­tko­wość, nie­pra­widło­wa budo­wa hemo­glo­biny (1–10%);
 • ence­falo­patia wątro­bowa, mar­twi­ca wątro­by (0.1–1%) – ustę­pują po odsta­wie­niu leku w porę;
 • śmierć w następ­stwie cięż­kie­go uszkodze­nia wątro­by (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • nad­wra­żli­wość na świa­tło, mar­twi­ca naskór­ka, wysyp­ka, rumień (czę­sto­ść nie­zna­na).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół