Menu

Tag: goserelin

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

 • nowo­twór przy­sad­ki (<0.01%) – pozo­sta­łe wymie­nio­ne ago­nisty GnRH nie mają wymie­nio­nego tego dzia­łania nie­pożą­dane­go;
 • zabu­rze­nia tole­ran­cji glu­kozy (1–10%);
 • zmniej­sze­nie popę­du płcio­wego (1–10%);
 • depre­sja i zabu­rze­nia nastro­ju (1–10%);
 • pare­ste­zje, ucisk na rdzeń krę­gowy (1–10%);
 • nie­wydol­ność oraz zawał mię­śnia ser­cowe­go (1–10%);
 • zacze­rwie­nie­nie twa­rzy, nadmier­na potli­wość (10–100%);
 • nie­pra­widło­we ciśnie­nie krwi (1–10%);
 • wysyp­ka (1–10%);
 • ból kości i sta­wów (1–10%),;
 • zabu­rze­nia erek­cji (10–100%);
 • powię­ksze­nie gru­czo­łów pier­sio­wych (1–100%);
 • zacze­rwie­nie­nie, ból, krwa­wie­nie lub obrzęk w miej­scu wstrzy­knię­cia (1–100%);
 • reduk­cja wysy­cenia mine­ral­nego kości, czy­li oste­opo­roza (1–10%) – zapo­bie­gać można sto­sując jedno­cze­śnie estro­gen i/lub wita­minę D3.

Nie­wydol­ność ser­ca i zawał wska­zują, że #gose­relin ma inne nie­zna­ne dzia­łanie poza ago­nistycz­nym w sto­sun­ku do GnRH. Suge­ruje się więc w pier­wszej kolej­ności zasto­sowa­nie inne­go leku z tej gru­py, na przy­kład tri­pto­reli­nu.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół