Menu

Tag: estradiol

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Wśród estro­genów sto­sowa­ne są obe­cnie głó­wnie pre­para­ty natu­ral­nego estro­genu. Bywa, że prze­pisy­wane są też pre­para­ty z ety­nylo­estra­dio­lem, któ­ry ma wię­cej dzia­łań nie­pożą­danych niż bio­iden­tycz­ny #estra­diol. Poda­wanie estra­dio­lu ma na celu wyró­wna­nie pozio­mu tej sub­stan­cji w orga­nizmie do warto­ści odpo­wia­dają­cym kobie­tom oraz, w następ­stwie podnie­sie­nia jego stę­żenia, roz­wój żeń­skich cech płcio­wych. Estra­diol w nor­mal­nych dawkach, odzwier­cie­dla­jących ilo­ści wydzie­lane w orga­nizmie kobie­ty poza momen­tem owu­lacji wraz z sil­nym pro­gesta­genem powo­duje doda­tko­wo zablo­kowa­nie przy­sad­ki mózgo­wej w osi pod­wzgó­rze­‑przy­sad­ka­‑jądra, co pro­wadzi do hamo­wania wydzie­lania testo­ste­ronu i spa­dek stę­żenia tego hor­monu do norm typo­wych dla kobiet lub warto­ści niż­szej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół