Menu

Tag: piersi

Leczenie hormonalne kobiet

Pra­widło­we lecze­nie hor­monal­ne doro­słej kobie­ty spo­wodu­je:

 • wzrost #pier­si (u oko­ło 50% kobiet),
 • zmia­nę roz­kła­du tkan­ki tłu­szczo­wej,
 • zwię­ksze­nie obwo­du bio­der i obję­tości poślad­ków,
 • bardziej kobie­ce rysy twa­rzy,
 • atro­fię jąder (zmniej­sze­nie ich obję­tości),
 • prą­cie może ulec czę­ścio­wemu skró­ceniu przy bra­ku erek­cji,
 • cza­sową (do momen­tu odsta­wie­nia leków) lub trwa­łą nie­pło­dność,
 • zmniej­sze­nie masy mię­śnio­wej,
 • zmniej­sze­nie i/lub poja­śnie­nie owło­sie­nia na cie­le (nie zawsze),
 • poja­śnie­nie zaro­stu lub nie­wiel­kie jego osła­bie­nie (nie zawsze).

Nie­możli­we w tra­kcie lecze­nia doro­słej kobie­ty hor­mona­mi będą:

Leczenie osób transseksualnych

 • zani­ku zaro­stu na twa­rzy,
 • zmia­ny wiel­kości i kształ­tu kości i chrzą­stek,
 • zmniej­sze­nia sze­roko­ści ramion (poza wyni­kają­cą z ilo­ści tkan­ki mię­śnio­wej),
 • zmia­ny gło­su na kobie­cy.

*) Sza­cuje się, że tyl­ko 50% kobiet uzy­sku­je saty­sfak­cjo­nują­cy roz­wój #pier­si, po czę­ści jest to spo­wodo­wane nie­pra­widło­wym lecze­niem (nie odda­jącym sta­nu fizjo­logicz­nego), po czę­ści bra­kiem wystar­cza­jącej blo­kady testo­ste­ronu (któ­ry hamu­je ich wzrost) oraz po czę­ści nie­odwra­cal­nym wpły­wem testo­ste­ronu, jak też mniej­szym pozio­mem czyn­nika wzro­stu po okre­sie doj­rze­wania. Czyn­nik wzro­stu jest też hamo­wany chro­nicz­nym nie­wyspa­niem, co może prze­kła­dać się na mniej­szy wzrost pier­si lub brak wzro­stu. Przy nie­wystar­cza­jącym wykształ­ceniu pier­si – możli­we jest chi­rur­gicz­ne wsta­wie­nie implan­tów pier­si.

Lecze­nie hor­monal­ne u męż­czyzn w póź­niej­szym wie­ku powo­duje:

Operacje oraz lista chirurgów

Ope­racja­mi czę­sto prze­pro­wadza­nymi pod­czas lecze­nia trans­seksu­ali­zmu są: orchi­dekto­mia, ope­racja kore­kty płci geni­tal­nej (GCS, #SRS), wszcze­pie­nie implan­tów #pier­si oraz ope­racja femi­niza­cji twa­rzy. Pod­czas tran­zycji mogą być też potrzeb­ne inne ope­racje pla­stycz­ne.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół