Menu

Tag: srs

Leczenie osób transseksualnych

Ope­racje te nie odtwa­rza­ją możli­wości płodze­nia / rodze­nia. Jednak zawsze pozo­sta­je możli­wość adop­cji, jak też tech­niki sztucz­nego uzy­ska­nia potom­stwa (in vitro, suro­gatka, itp.). Ponie­waż są przy­puszcze­nia, że za trans­seksu­alizm mogą odpo­wia­dać wady gene­tycz­ne – odradza się oso­bom trans posia­danie potom­stwa bio­logicz­nego, ponie­waż teore­tycz­nie może to pro­wadzić do zwię­kszo­nego ryzy­ka wystą­pie­nia trans­seksu­ali­zmu u dzie­ci (co ich życie czy­ni męczar­nią). Za gene­tycz­nym podło­żem trans­seksu­ali­zmu prze­mawia­ją rodzin­ne przy­pad­ki trans­seksu­ali­zmu wśród sióstr lub bra­ci, nie­koniecz­nie będą­cymi bliź­nia­kami. Przy­kła­dem może tu być przy­kład «sióstr Wachow­skich».

Uwa­ga: mimo nie­pra­widło­wej ter­mino­logii, ponie­waż pod­czas ope­racji nie jest odtwa­rza­na sama wagi­na – ope­racja GCS (#SRS) dla kobiet czę­sto nazy­wana jest wagi­nopla­sty­ką. Dla­tego też szu­kając miejsc wyko­nania tej ope­racji nale­ży szu­kać m.in. miejsc wyko­nują­cych «vagi­nopla­sty» oraz «neova­gino­pla­sty». Naj­bardziej absu­rdal­ną nazwą jest «vagi­nopla­sty without vagi­nal canal / cavi­ty» – gdy­by potra­kto­wać tą nazwę dosło­wnie – wska­zywa­łoby, że nic nie wytwo­rzo­no. Pod­czas ope­racji zwa­nej «wagi­nopla­sty­ka bez zagłę­bie­nia wagi­nowe­go» (ang.: «vagi­nopla­sty without vagi­nal cavi­ty») oraz «wagi­nopla­sty­ka bez kana­łu pochwo­wego» (ang.: «vagi­nopla­sty without vagi­nal canal») wytwa­rza­ne są jedy­nie:

  • łech­tacz­ka,
  • ujście moczu w miej­scu natu­ral­nym dla kobiet,
  • war­gi sro­mowe wię­ksze i mniej­sze
  • opcjo­nal­nie oko­ło 1­‑cen­tyme­tro­wy zachy­łek pochwy.

Operacje oraz lista chirurgów

Ope­racja­mi czę­sto prze­pro­wadza­nymi pod­czas lecze­nia trans­seksu­ali­zmu są: orchi­dekto­mia, ope­racja kore­kty płci geni­tal­nej (GCS, #SRS), wszcze­pie­nie implan­tów #pier­si oraz ope­racja femi­niza­cji twa­rzy. Pod­czas tran­zycji mogą być też potrzeb­ne inne ope­racje pla­stycz­ne.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół