Menu

Tag: elektroliza

Lista sprawdzonych gabinetów kosmetycznych

Ponie­waż wie­my, że obe­cnie gabi­nety kosme­tycz­ne, aby przy­cią­gnąć klien­tki mani­pulu­ją ceną (gru­pony, sprze­dawa­nie całej serii zabie­gów) oraz wię­kszość gabi­netów ofe­ruje niskiej jako­ści usłu­gi, co przy­czy­nia się do utra­ty środ­ków potrzeb­nych do życia i na lecze­nie, przed­sta­wia­my poni­żej listę gabi­netów, któ­re zosta­ły spra­wdzo­ne, jako wyko­nują­ce popra­wnie i jako­ścio­wo czyn­ności, któ­re ofe­rują. Lista ta na począ­tku jest kró­tka, ale w mia­rę spra­wdza­nia kolej­nych miejsc, będzie­my ją aktu­ali­zować. Na tej stro­nie nie umie­szcza­my reklam, pro­simy więc nie pisać do nas w celu zare­kla­mowa­nia się (wyma­gamy dowo­dów na sku­tecz­ność wyko­nanych zabie­gów).

Zabie­gi kosme­tycz­ne (w tym #elek­tro­liza i #depi­lacja lase­rowa) nie wyma­gają skie­rowa­nia lekar­skie­go, ani rece­pty. Środ­ki znie­czu­lają­ce typu żel EMLA mogą wyma­gać uzy­ska­nia rece­pty od der­mato­loga – w każdym przy­pad­ku, gdy twój próg bólu jest niski, zapy­taj, czy dany gabi­net kosme­tycz­ny wyma­ga dostar­cze­nia wła­snej tub­ki żelu #EMLA do miej­sco­wego znie­czu­lenia skó­ry.

Zabie­gi depi­lacji lase­rowej są prze­zna­czo­ne dla osób z jasną skó­rą (foto­typ I i II) oraz z cie­mny­mi wło­sami (cie­mny brąz oraz czar­ne). Zabie­gi elek­tro­koagu­lacji prze­zna­czo­ne są do dokoń­cze­nia usu­wania owło­sie­nia po wstę­pnym prze­rzedze­niu lase­rem oraz dla osób mają­cych inny kolor skó­ry lub wło­sów, gdzie laser nie pomo­że, a może zaszkodzić.

Leczenie osób transseksualnych

 • duża szyb­kość i duży odstęp mię­dzy powtór­kami zabie­gu; sku­tecz­ność po 4–8 zabie­gach: do 90% usu­nię­tych trwa­le wło­sów;
 • przy popra­wnym wyko­naniu – niskie ryzy­ko blizn;
 • nie wyma­ga zapu­szcza­nia zaro­stu;
 • nada­je się do zasto­sowa­nia na całe cia­ło;
 • jednym strza­łem lase­ra niszczo­nych jest wie­le wło­sów;
 • możli­wość znie­czu­lenia kre­mem EMLA lub spe­cjal­nym zastrzy­kiem (opcja dru­ga rzad­ko dostę­pna w Pol­sce);
 • nie nada­je się do regu­lacji brwi (brak odpo­wie­dniej pre­cyzji);
 • przy bra­ku zasto­sowa­nia spe­cjal­nych oku­larów ochron­nych wystę­puje ryzy­ko uszkodze­nia wzro­ku;
 • koniecz­ność wyko­nywa­nia «zabie­gów przy­pomi­nają­cych» po latach, gdyż część wło­sów może odra­stać;
 • nada­je się tyl­ko i wyłącz­nie do cie­mnych wło­sów na tle jasnej skó­ry (foto­typy skó­ry: I i II), kolor wło­sów: cie­mny brąz i czar­ne, nie nada­je się do cie­mnej i śre­dnio­cie­mnej kar­nacji (foto­typ III do VI) oraz wło­sów jasnych (siwych, blond jasny, blond cie­mny, rude);
 • sku­tkiem ubocz­nym oko­ło 1–4% zabie­gów wyko­nywa­nych na skó­rze o foto­typie III lub IV lub też z uży­ciem zbyt małej ener­gii wiąz­ki lase­ra jest #hiper­try­cho­za (pobudze­nie wło­sów do wzro­stu); jeże­li wło­sów z zabie­gu na zabieg jest wię­cej zamiast mniej, prze­rwij to i roz­waż elek­tro­koagu­lację (peł­na gama czyn­ników powsta­nia hiper­try­cho­zy pola­sero­wej nie jest zna­na).

Zale­ty i wady elek­tro­koagu­lacji (#elek­tro­lizy):

 • zabieg bardzo powol­ny – wyma­ga do depi­lacji samej twa­rzy, uczę­szcza­nia na sesje oko­ło godzin­ne co 1 do 2 tygo­dni przez rok lub 2 lata (ten sam obszar można epi­lować co 4–6 tygo­dni, jednak przy dużej ilo­ści owło­sie­nia można wydzie­lić różne obsza­ry na każdy tydzień);
 • każdy włos wyma­ga oddziel­nego tra­kto­wania – wkłu­cia spe­cjal­nej igły pod odpo­wie­dnim kątem wzglę­dem kie­run­ku wzro­stu i prze­puszcze­nia prą­du wyso­kiej czę­sto­tli­wości;
 • pozo­sta­je ryzy­ko małych blizn; przy nie­umie­jęt­nym wyko­naniu i wyko­nywa­niu nie­odpo­wie­dnią tech­niką, mogą pozo­stać widocz­ne bli­zny;
 • przed każdym zabie­giem nale­ży mieć zarost 1–2 mili­metro­wy (zapy­taj o to pod­czas uma­wia­nia wizy­ty – ile wyma­ga wybra­ny ope­rator apa­ratu; czas wzro­stu jest zale­żny od wie­lu czyn­ników – pozio­mu andro­genów, sto­sowa­nia suple­men­tów, itp. – uwzglę­dnij to pod­czas uma­wia­nia ter­minu zabie­gu), by było widać kie­runek wzro­stu wło­sa oraz by przy pomo­cy pęse­ty dało się go wyrwać po dzia­łaniu prą­dem;
 • nie nada­je się z powo­dów cza­sowych i finan­sowych do sto­sowa­nia na całe cia­ło;
 • zabieg może być bardziej bole­sny w poró­wna­niu do popra­wnie prze­pro­wadzo­nej lase­rote­rapii – choć zda­nia osób, któ­re bra­ły w nich udział są podzie­lone;
 • nada­je się do trwa­łej regu­lacji brwi (usu­nię­cia tzw. krza­ków);
 • istnie­je bardzo wie­le czyn­ników, któ­re decy­dują o sku­tecz­ności zabie­gu: nasta­wy apa­ratu, popra­wność okre­śle­nia kąta pod jakim wyra­sta włos, głę­bokość umie­szcze­nia igły apa­ratu, gru­bość igły odpo­wie­dnia do przy­pad­ku, czas ekspo­zycji mie­szka na prąd i wie­le innych; oso­by nie­wyszko­lone i nie mają­ce doświad­cze­nia nie wyko­nają tego zabie­gu popra­wnie i postęp kolej­nych zabie­gów będzie niski.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół