Menu

Lista sprawdzonych gabinetów kosmetycznych

Ponie­waż wie­my, że obe­cnie gabi­nety kosme­tycz­ne, aby przy­cią­gnąć klien­tki mani­pulu­ją ceną (gru­pony, sprze­dawa­nie całej serii zabie­gów) oraz wię­kszość gabi­netów ofe­ruje niskiej jako­ści usłu­gi, co przy­czy­nia się do utra­ty środ­ków potrzeb­nych do życia i na lecze­nie, przed­sta­wia­my poni­żej listę gabi­netów, któ­re zosta­ły spra­wdzo­ne, jako wyko­nują­ce popra­wnie i jako­ścio­wo czyn­ności, któ­re ofe­rują. Lista ta na począ­tku jest kró­tka, ale w mia­rę spra­wdza­nia kolej­nych miejsc, będzie­my ją aktu­ali­zować. Na tej stro­nie nie umie­szcza­my reklam, pro­simy więc nie pisać do nas w celu zare­kla­mowa­nia się (wyma­gamy dowo­dów na sku­tecz­ność wyko­nanych zabie­gów).

Zabie­gi kosme­tycz­ne (w tym #elek­tro­liza i #depi­lacja lase­rowa) nie wyma­gają skie­rowa­nia lekar­skie­go, ani rece­pty. Środ­ki znie­czu­lają­ce typu żel EMLA mogą wyma­gać uzy­ska­nia rece­pty od der­mato­loga – w każdym przy­pad­ku, gdy twój próg bólu jest niski, zapy­taj, czy dany gabi­net kosme­tycz­ny wyma­ga dostar­cze­nia wła­snej tub­ki żelu #EMLA do miej­sco­wego znie­czu­lenia skó­ry.

Zabie­gi depi­lacji lase­rowej są prze­zna­czo­ne dla osób z jasną skó­rą (foto­typ I i II) oraz z cie­mny­mi wło­sami (cie­mny brąz oraz czar­ne). Zabie­gi elek­tro­koagu­lacji prze­zna­czo­ne są do dokoń­cze­nia usu­wania owło­sie­nia po wstę­pnym prze­rzedze­niu lase­rem oraz dla osób mają­cych inny kolor skó­ry lub wło­sów, gdzie laser nie pomo­że, a może zaszkodzić.

Ate­lier Livia

Jest to gabi­net kosme­tycz­ny spe­cja­lizu­jący się mię­dzy inny­mi w trwa­łym usu­waniu i prze­rzedza­niu zbę­dne­go owło­sie­nia. Ofe­ruje zaró­wno zabie­gi trwa­łego prze­rzedze­nia owło­sie­nia meto­dą lase­rową (#laser mar­ki Ligh­tSheer), jak też ofe­ruje tru­dno dostę­pną w dzi­siej­szych cza­sach elek­tro­koagu­lację z uży­ciem apa­ratu Api­lus Junior Plus (przy­pomi­namy, że przy elek­tro­lizie naj­ważniej­sze są umie­jęt­ności oso­by wyko­nują­cej) – jedy­ny spo­sób na całko­wite trwa­łe usu­nię­cie zbę­dne­go owło­sie­nia. Spra­wdzo­na sku­tecz­ność wyko­nywa­nia zabie­gu doty­czy­ła elek­tro­koagu­lacji (czy­li potocz­nie: elek­tro­lizy). Zabie­gi lase­rowe pra­wdo­podob­nie też są prze­pro­wadza­ne pro­fesjo­nal­nie i uczci­wie.

Miej­sce przy­jęć w Mili­czu
Ate­lier Livia
Adres gabi­netu: ul. 1‑go Maja 1D/2, 56-300 Milicz (2. pię­tro).
Tele­fon: 71‑384‑17‑82, 606‑276‑477.
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie.
Godzi­ny i dni przy­jęć:

  • od poniedzia­łku do pią­tku: 800 – 1800.

Uma­wia­nie wizyt: w godzi­nach otwar­cia gabi­netu.

Ze wzglę­du na fakt, że Milicz jest małą miej­sco­wością nie­dale­ko miej­sco­wości takich jak Ole­śni­ca, Kro­toszyn, Wro­cław, Ostrów Wiel­kopol­ski, Jaro­cin oraz Rawicz, pole­camy dojazd wła­snym samo­cho­dem lub komu­nika­cją mię­dzy­mia­sto­wą (np. kolej) i potem taksó­wką. W celu pozna­nia aktu­alnej wyce­ny zabie­gów depi­lacji, nale­ży skon­takto­wać się tele­fonicz­nie. Stro­na nie zawie­ra cen­nika.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół