Menu

Tag: laser

Lista sprawdzonych gabinetów kosmetycznych

Jest to gabi­net kosme­tycz­ny spe­cja­lizu­jący się mię­dzy inny­mi w trwa­łym usu­waniu i prze­rzedza­niu zbę­dne­go owło­sie­nia. Ofe­ruje zaró­wno zabie­gi trwa­łego prze­rzedze­nia owło­sie­nia meto­dą lase­rową (#laser mar­ki Ligh­tSheer), jak też ofe­ruje tru­dno dostę­pną w dzi­siej­szych cza­sach elek­tro­koagu­lację z uży­ciem apa­ratu Api­lus Junior Plus (przy­pomi­namy, że przy elek­tro­lizie naj­ważniej­sze są umie­jęt­ności oso­by wyko­nują­cej) – jedy­ny spo­sób na całko­wite trwa­łe usu­nię­cie zbę­dne­go owło­sie­nia. Spra­wdzo­na sku­tecz­ność wyko­nywa­nia zabie­gu doty­czy­ła elek­tro­koagu­lacji (czy­li potocz­nie: elek­tro­lizy). Zabie­gi lase­rowe pra­wdo­podob­nie też są prze­pro­wadza­ne pro­fesjo­nal­nie i uczci­wie.

Miej­sce przy­jęć w Mili­czu
Ate­lier Livia
Adres gabi­netu: ul. 1‑go Maja 1D/2, 56-300 Milicz (2. pię­tro).
Tele­fon: 71‑384‑17‑82, 606‑276‑477.
Obo­wiąz­kowość umó­wie­nia wizy­ty: tak, tele­fonicz­nie.
Godzi­ny i dni przy­jęć:

Leczenie osób transseksualnych

W celu usu­nię­cia owło­sie­nia pole­ca się meto­dy trwa­łego prze­rzedze­nia owło­sie­nia, głó­wnie meto­dy lase­rowe dają­ce efekt usu­nię­cia oko­ło 90% zaro­stu oraz zabie­gi elek­tro­koagu­lacji (elek­tro­lizy), dają­ce dłu­goter­mino­wo efekt całko­wite­go usu­nię­cia owło­sie­nia. Jeże­li posia­da się wło­sy podat­ne na depi­lację lase­rową, warto je prze­pro­wadzić, gdyż tą meto­dą można usu­nąć w tra­kcie 4–8 zabie­gów zna­czą­cą część owło­sie­nia. Dopie­ro po tym lub przy kolo­rze owło­sie­nia nie­nada­jącym się do metod lase­rowych – dokoń­czyć nale­ży meto­dą elek­tro­lizy. Usu­wanie owło­sie­nia lase­rem dobrze jest roz­począć na rok przed tera­pią hor­monal­ną, ponie­waż przed hor­mona­mi owło­sie­nie jest mocniej­sze i cie­mniej­sze. Doda­tko­wo zabie­gi usu­wania owło­sie­nia (w tym zaro­stu) nie wyma­gają przej­ścia dia­gno­sty­ki psy­cho­logicz­nej i psy­chia­trycz­nej, co czę­sto jest nie­zbę­dne do roz­poczę­cia hor­mono­tera­pii u wie­lu seksu­olo­gów.

Zale­ty i wady #lase­rowe­go usu­wania owło­sie­nia:

 • duża szyb­kość i duży odstęp mię­dzy powtór­kami zabie­gu; sku­tecz­ność po 4–8 zabie­gach: do 90% usu­nię­tych trwa­le wło­sów;
 • przy popra­wnym wyko­naniu – niskie ryzy­ko blizn;
 • nie wyma­ga zapu­szcza­nia zaro­stu;
 • nada­je się do zasto­sowa­nia na całe cia­ło;
 • jednym strza­łem lase­ra niszczo­nych jest wie­le wło­sów;
 • możli­wość znie­czu­lenia kre­mem EMLA lub spe­cjal­nym zastrzy­kiem (opcja dru­ga rzad­ko dostę­pna w Pol­sce);
 • nie nada­je się do regu­lacji brwi (brak odpo­wie­dniej pre­cyzji);
 • przy bra­ku zasto­sowa­nia spe­cjal­nych oku­larów ochron­nych wystę­puje ryzy­ko uszkodze­nia wzro­ku;
 • koniecz­ność wyko­nywa­nia «zabie­gów przy­pomi­nają­cych» po latach, gdyż część wło­sów może odra­stać;
 • nada­je się tyl­ko i wyłącz­nie do cie­mnych wło­sów na tle jasnej skó­ry (foto­typy skó­ry: I i II), kolor wło­sów: cie­mny brąz i czar­ne, nie nada­je się do cie­mnej i śre­dnio­cie­mnej kar­nacji (foto­typ III do VI) oraz wło­sów jasnych (siwych, blond jasny, blond cie­mny, rude);
 • sku­tkiem ubocz­nym oko­ło 1–4% zabie­gów wyko­nywa­nych na skó­rze o foto­typie III lub IV lub też z uży­ciem zbyt małej ener­gii wiąz­ki lase­ra jest #hiper­try­cho­za (pobudze­nie wło­sów do wzro­stu); jeże­li wło­sów z zabie­gu na zabieg jest wię­cej zamiast mniej, prze­rwij to i roz­waż elek­tro­koagu­lację (peł­na gama czyn­ników powsta­nia hiper­try­cho­zy pola­sero­wej nie jest zna­na).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół