Menu

Tag: hipertrychoza

Leczenie osób transseksualnych

 • duża szyb­kość i duży odstęp mię­dzy powtór­kami zabie­gu; sku­tecz­ność po 4–8 zabie­gach: do 90% usu­nię­tych trwa­le wło­sów;
 • przy popra­wnym wyko­naniu – niskie ryzy­ko blizn;
 • nie wyma­ga zapu­szcza­nia zaro­stu;
 • nada­je się do zasto­sowa­nia na całe cia­ło;
 • jednym strza­łem lase­ra niszczo­nych jest wie­le wło­sów;
 • możli­wość znie­czu­lenia kre­mem EMLA lub spe­cjal­nym zastrzy­kiem (opcja dru­ga rzad­ko dostę­pna w Pol­sce);
 • nie nada­je się do regu­lacji brwi (brak odpo­wie­dniej pre­cyzji);
 • przy bra­ku zasto­sowa­nia spe­cjal­nych oku­larów ochron­nych wystę­puje ryzy­ko uszkodze­nia wzro­ku;
 • koniecz­ność wyko­nywa­nia «zabie­gów przy­pomi­nają­cych» po latach, gdyż część wło­sów może odra­stać;
 • nada­je się tyl­ko i wyłącz­nie do cie­mnych wło­sów na tle jasnej skó­ry (foto­typy skó­ry: I i II), kolor wło­sów: cie­mny brąz i czar­ne, nie nada­je się do cie­mnej i śre­dnio­cie­mnej kar­nacji (foto­typ III do VI) oraz wło­sów jasnych (siwych, blond jasny, blond cie­mny, rude);
 • sku­tkiem ubocz­nym oko­ło 1–4% zabie­gów wyko­nywa­nych na skó­rze o foto­typie III lub IV lub też z uży­ciem zbyt małej ener­gii wiąz­ki lase­ra jest #hiper­try­cho­za (pobudze­nie wło­sów do wzro­stu); jeże­li wło­sów z zabie­gu na zabieg jest wię­cej zamiast mniej, prze­rwij to i roz­waż elek­tro­koagu­lację (peł­na gama czyn­ników powsta­nia hiper­try­cho­zy pola­sero­wej nie jest zna­na).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół