Menu

Tag: emla

Lista sprawdzonych gabinetów kosmetycznych

Ponie­waż wie­my, że obe­cnie gabi­nety kosme­tycz­ne, aby przy­cią­gnąć klien­tki mani­pulu­ją ceną (gru­pony, sprze­dawa­nie całej serii zabie­gów) oraz wię­kszość gabi­netów ofe­ruje niskiej jako­ści usłu­gi, co przy­czy­nia się do utra­ty środ­ków potrzeb­nych do życia i na lecze­nie, przed­sta­wia­my poni­żej listę gabi­netów, któ­re zosta­ły spra­wdzo­ne, jako wyko­nują­ce popra­wnie i jako­ścio­wo czyn­ności, któ­re ofe­rują. Lista ta na począ­tku jest kró­tka, ale w mia­rę spra­wdza­nia kolej­nych miejsc, będzie­my ją aktu­ali­zować. Na tej stro­nie nie umie­szcza­my reklam, pro­simy więc nie pisać do nas w celu zare­kla­mowa­nia się (wyma­gamy dowo­dów na sku­tecz­ność wyko­nanych zabie­gów).

Zabie­gi kosme­tycz­ne (w tym #elek­tro­liza i #depi­lacja lase­rowa) nie wyma­gają skie­rowa­nia lekar­skie­go, ani rece­pty. Środ­ki znie­czu­lają­ce typu żel EMLA mogą wyma­gać uzy­ska­nia rece­pty od der­mato­loga – w każdym przy­pad­ku, gdy twój próg bólu jest niski, zapy­taj, czy dany gabi­net kosme­tycz­ny wyma­ga dostar­cze­nia wła­snej tub­ki żelu #EMLA do miej­sco­wego znie­czu­lenia skó­ry.

Zabie­gi depi­lacji lase­rowej są prze­zna­czo­ne dla osób z jasną skó­rą (foto­typ I i II) oraz z cie­mny­mi wło­sami (cie­mny brąz oraz czar­ne). Zabie­gi elek­tro­koagu­lacji prze­zna­czo­ne są do dokoń­cze­nia usu­wania owło­sie­nia po wstę­pnym prze­rzedze­niu lase­rem oraz dla osób mają­cych inny kolor skó­ry lub wło­sów, gdzie laser nie pomo­że, a może zaszkodzić.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół