Menu

Tag: covid-19

COVID-19 - Ogólnoświatowa akcja psychologiczna

W tym arty­kule sta­ramy się roz­winąć eko­nomię poli­tycz­ną maso­wej #histe­rii. Obse­rwu­jąc tło COVID‑19, bada­my maso­wą histe­rię w prze­szło­ści. Nega­tywne infor­macje roz­powszech­nia­ne w spo­sób powta­rzal­ny za pośre­dnic­twem środ­ków maso­wego prze­kazu mogą nega­tywnie wpły­nąć na zdro­wie publicz­ne w posta­ci efe­ktu #noce­bo i maso­wej histe­rii. Twie­rdzi­my, że media maso­we i cyfro­we w związ­ku z pań­stwem mogły mieć nega­tywne kon­sekwen­cje pod­czas kry­zysu COVID‑19. Wyni­kają­ca z tego zbio­rowa histe­ria mogła przy­czy­nić się do błę­dów poli­tycz­nych rzą­dów nie­zgo­dnych z zale­cenia­mi zdro­wot­nymi. Cho­ciaż maso­wa histe­ria może wystą­pić w spo­łeczeń­stwach o mini­mal­nym wpły­wie insty­tucji pań­stwa na jedno­stkę uka­zuje­my, że istnie­ją pewne mecha­nizmy samo­napra­wcze i ogra­nicze­nie ska­li wyrzą­dzo­nych szkód, jak na przy­kład świę­te pra­wo wła­sno­ści pry­wat­nej Jednak maso­wa histe­ria może się zaostrzyć i wzmo­cnić, gdy nega­tywne infor­macje pochodzą z auto­ryta­tywne­go źró­dła, gdy media są upo­litycz­nio­ne, a sie­ci spo­łecz­nościo­we spra­wia­ją, że nega­tywne infor­macje są wsze­cho­becne. Dochodzi­my do wnio­sku, że nega­tywne dłu­goter­mino­we sku­tki maso­wej histe­rii są potę­gowa­ne przez wiel­kość pań­stwa opie­kuń­cze­go.

Sło­wa klu­czo­we: #maso­wa histe­ria, efekt noce­bo, infek­cja, środ­ki prze­kazu maso­wego, media spo­łecz­nościo­we, #zdro­wie publicz­ne, #pra­wo i #eko­nomia, eko­nomia poli­tycz­na, myśle­nie gru­powe, #kul­tura stra­chu, zaka­żenie emo­cjo­nal­ne, #lęk, poli­tyka błę­du, #COVID‑19.

FDA zatwierdza szczepionki bez konsultacji

«Te publicz­ne spo­tka­nia są nie­zbę­dne w budo­waniu zaufa­nia i pewno­ści, zwła­szcza, gdy szcze­pion­ki poja­wiły się na ryn­ku w bły­ska­wicz­nym tem­pie w ramach zezwo­lenia na zasto­sowa­nie w sytu­acjach awa­ryj­nych» – powiedzia­ła. «Spo­łeczeń­stwo zasłu­guje na przej­rzy­sty pro­ces, zwła­szcza że zapo­trze­bowa­nie na wzma­cnia­cze odpor­ności po poprzed­nich zastrzy­kach [ang. boosters – przy­pis red.] i pozwo­lenia [ang. man­dates – przy­pis red.] gwał­townie rosną. Spo­tka­nia te sta­nowią plat­for­mę, na któ­rej można zada­wać pyta­nia, roz­wią­zywać pro­ble­my i ana­lizo­wać dane przed zatwie­rdze­niem».

Witczak jest jednym z ponad 30 sygna­tariu­szy pety­cji oby­watel­skiej [5] wzy­wają­cej FDA do powstrzy­mania się w tym roku od peł­nego zatwie­rdze­nia jakiej­kolwiek szcze­pion­ki prze­ciw #COVID‑19 w celu zebra­nia wię­kszej ilo­ści danych. Ostrze­gła, że bez spo­tka­nia «nie mamy poję­cia, jak wyglą­dają dane».

«Już nie­pokoi fakt, że peł­ne zatwie­rdze­nie opie­ra się na danych z 6 mie­się­cy, pomi­mo badań kli­nicz­nych zapro­jekto­wanych na dwa lata» – powiedzia­ła. «Nie ma gru­py kon­trol­nej po tym, jak fir­ma Pfi­zer zaofe­rowa­ła pro­dukt uczest­nikom otrzy­mują­cym pla­cebo przed zakoń­cze­niem badań».

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół