Menu

Tag: histeria

COVID-19 - Ogólnoświatowa akcja psychologiczna

W tym arty­kule sta­ramy się roz­winąć eko­nomię poli­tycz­ną maso­wej #histe­rii. Obse­rwu­jąc tło COVID‑19, bada­my maso­wą histe­rię w prze­szło­ści. Nega­tywne infor­macje roz­powszech­nia­ne w spo­sób powta­rzal­ny za pośre­dnic­twem środ­ków maso­wego prze­kazu mogą nega­tywnie wpły­nąć na zdro­wie publicz­ne w posta­ci efe­ktu #noce­bo i maso­wej histe­rii. Twie­rdzi­my, że media maso­we i cyfro­we w związ­ku z pań­stwem mogły mieć nega­tywne kon­sekwen­cje pod­czas kry­zysu COVID‑19. Wyni­kają­ca z tego zbio­rowa histe­ria mogła przy­czy­nić się do błę­dów poli­tycz­nych rzą­dów nie­zgo­dnych z zale­cenia­mi zdro­wot­nymi. Cho­ciaż maso­wa histe­ria może wystą­pić w spo­łeczeń­stwach o mini­mal­nym wpły­wie insty­tucji pań­stwa na jedno­stkę uka­zuje­my, że istnie­ją pewne mecha­nizmy samo­napra­wcze i ogra­nicze­nie ska­li wyrzą­dzo­nych szkód, jak na przy­kład świę­te pra­wo wła­sno­ści pry­wat­nej Jednak maso­wa histe­ria może się zaostrzyć i wzmo­cnić, gdy nega­tywne infor­macje pochodzą z auto­ryta­tywne­go źró­dła, gdy media są upo­litycz­nio­ne, a sie­ci spo­łecz­nościo­we spra­wia­ją, że nega­tywne infor­macje są wsze­cho­becne. Dochodzi­my do wnio­sku, że nega­tywne dłu­goter­mino­we sku­tki maso­wej histe­rii są potę­gowa­ne przez wiel­kość pań­stwa opie­kuń­cze­go.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół