Menu

Tag: demokracja

Kontrolowane wysłuchanie publiczne – druk 1846

Jeże­li oso­ba trans się nie «zaszcze­pi» może skoń­czyć bez pra­wa wej­ścia do jedno­stki medycz­nej, a więc też bez spe­cjal­nego certy­fika­tu (rece­pty) pozwa­lają­cego na wykup hor­monal­nej tera­pii zastęp­czej. Uwa­żamy, że leki te powin­ny być dostę­pne bez rece­pty, tak jak są dostę­pne w nie­któ­rych kra­jach, gdzie trans­płcio­wość jest czymś nor­mal­nym. W koń­cu APAP, któ­rym można łatwo sobie zro­bić gor­szą krzy­wdę (samo­bój­stwo) jest dostę­pny całko­wicie bez rece­pty (są donie­sie­nia, że szkodzi też w COVID‑19 przez zmniej­sze­nie pozio­mu glu­tatio­nu). Obe­cnie oso­by trans­płcio­we mają regla­men­towa­ne pra­wo do decy­dowa­nia o swoim cie­le, a tak być nie powin­no. Gdy pozwo­licie na regla­men­towa­nie sobie innych praw, jak na przy­kład do tanich zaku­pów w gale­rii han­dlo­wej w hiper­mar­kecie, czy do prze­jazdu auto­busem – szyb­ko może się oka­zać, że odbio­rą Wam wszel­kie pra­wa do decy­dowa­nia o swoim cie­le. Wła­śnie tak rodzi się faszyzm i nie­wol­nic­two.

#Szcze­piMy­sie #Aadhaar­‑Euro­pe #Demo­kra­cja #Koro­nawi­rus

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół