Menu

Szczyt wstydu i bezprawia – druki 899 i 867

Dnia 24 i 25 lutego planowa­ne jest głosowa­nie nad drukiem 899, który prze­widuje:

 • zmusze­nie ludzi do odbywa­nia roz­praw na odleg­łość (ze sprawami będzie mógł się zapoznać wujek Gogiel, inne osoby, które uzyskają link do połącze­nia zdalnego, być może operator Zoom oraz Skype),
 • jeżeli ktoś nie wyrazi zgody na tele­konferen­cję lub nie będzie miał urządze­nia lub łącza gwarantującego odpowiednią prze­pusto­wość – może nie odbyć sprawy, bowiem prze­wodniczący może, ale nie musi zwołać posiedze­nie nie­jawne,
 • sprawy, które wymagały większego składu sędziow­skiego – będą roz­patrywa­ne co do zasady w składzie jednego sędziego, co naruszać będzie zasadę bez­stron­ności (wpływ poglądów poli­tycznych sędziów jest mniejszy, gdy skład ma więcej osób).
Prawo i Sprawiedli­wość (PiS)

Art. 15zzs1. 1. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego albo stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich, w sprawach roz­poznawa­nych według prze­pisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa­nia cywilnego, zwa­nej dalej „Kodeksem postępowa­nia cywilnego”:

 1. roz­prawę lub posiedze­nie jawne prze­prowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prze­prowadze­nie ich na odleg­łość z jedno­czesnym bez­pośrednim prze­kazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą prze­bywać w budynku sądu;
 2. prze­wodniczący może zarządzić prze­prowadze­nie posiedze­nia nie­jawnego, gdy nie można prze­prowadzić roz­prawy lub posiedze­nia jawnego na odleg­łość z jedno­czesnym bez­pośrednim prze­kazem obrazu i dźwięku;
 3. w pierwszej i drugiej instan­cji sąd roz­poznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić roz­pozna­nie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskaza­ne ze względu na szcze­gólną zawi­łość lub preceden­sowy charakter sprawy.

2. Od prze­prowadze­nia roz­prawy lub posiedze­nia jawnego w sposób prze­widzia­ny w ust. 1 pkt 1 można odstąpić tylko w przy­padku, jeżeli roz­pozna­nie sprawy na roz­prawie lub posiedze­niu jawnym jest konieczne, a odbycie posiedze­nia w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagroże­nia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Czyli w przy­padku, gdy ktoś nie posiada tele­fonu, kamery, smart­fona lub odpowiednio szybkiego łącza pozwalającego na prze­kaza­nie obrazu na odleg­łość – sprawa odbędzie się bez jego wiedzy i udziału, bowiem zawsze zagroże­nie epidemiczne może być uzna­ne za zbyt duże – znów prawo jest twor­zone dla #koronawirusa rzą­dowego. Zajrzyjcie do umów o udostępnie­nie łącza inter­ne­towego i sprawdźcie, jaki minimalny trans­fer macie zagwarantowa­ny i czy w stuprocen­towym wymiarze czasu.

Projekt ustawy nie prze­widuje, że sprawę należy odroczyć w przy­padku, gdy ktoś nie dysponuje możli­wością odbycia sprawy na odleg­łość, prze­wodniczący się nie zgodzi na tryb nie­jawny i jedno­cześnie zagroże­nie epidemiczne będzie «nadmierne».

Czy osoba, aby udowodnić swoją tożsa­mość, będzie pokazywać do kamery swój dowód osobisty lub dowód kolekcjoner­ski wykona­ny na czyjeś dane oso­bowe?

PiS

Art. 15zzs4. 1. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego albo stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związa­ny wnioskiem strony o prze­prowadze­nie roz­prawy. W przy­padku skierowa­nia sprawy podlegającej roz­pozna­niu na roz­prawie na posiedze­nie nie­jawne, Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów.

2. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego albo stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny prze­prowadzają roz­prawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prze­prowadze­nie jej na odleg­łość z jedno­czesnym bez­pośrednim prze­kazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą prze­bywać w budynku sądu.

3. Prze­wodniczący może zarządzić prze­prowadze­nie posiedze­nia nie­jawnego, jeżeli uzna roz­pozna­nie sprawy za konieczne, a nie można prze­prowadzić jej na odleg­łość z jedno­czesnym bez­pośrednim prze­kazem obrazu i dźwięku. Na posiedze­niu nie­jawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

Zapisem ustępu 1 odebrano ludziom możli­wość odwoła­nia się (kasa­cji) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Wystarczy, że rząd będzie odpowiednio często ogłaszać stan epidemii lub go nigdy nie odwoła. W nie­których sprawach ustawy wymagały większego składu sędziów (np. siedmiu) i tym sposobem zmniejszono bez­stron­ność decy­zji wydawa­nych przez NSA w takich sprawach.

Pozostałe zapisy kopiują nie­zd­rowe roz­wiąza­nia, które dotyczą też spraw cywilnych.

PiS

Art. 15zzs6. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego lub stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich prezes właściwego sądu lub trybunału nie jest związa­ny wnioskiem ani terminem zwoła­nia zgromadze­nia ogólnego prze­widzia­nym w prze­pisach odrębnych.

Tym sposobem odebrano Rzeczni­kowi Praw Obywatel­skich (i nie tylko jemu) – możli­wość wnosze­nia skargi nadzwyczajnej do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Naj­wyższy, jako, że też jest sądem – też może nie czuć obowiązku roz­patrze­nia sprawy obywatela – wystarczy tylko na krześle prezesa posadzić odpowiednio upolitycznioną osobę, która będzie dopuszczać jedynie sprawy skierowa­ne przez posłów PiSu.

PiS

Art. 15zzs7. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego lub stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich Sąd Naj­wyższy nie jest związa­ny wnioskiem skarżącego o roz­pozna­nie skargi kasacyjnej na roz­prawie również w przy­padku występowa­nia w sprawie istotnego zagadnie­nia prawnego, bez względu na datę wniesie­nia skargi kasacyjnej. Prze­pisów art.15zzs1 pkt 2 i 3 nie stosuje się.

DOŚĆ tego bez­prawia!

Znów obywatelom odbiera­ny jest dostęp do Sądu Naj­wyższego. Nie udało się PiSowi sprawnie prze­jąć Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubez­pieczeń Społecznych, to postanowił zablokować działa­nie tych 2 izb.

PiS

Art. 15zzs9. 1. W okresie obowiązywa­nia stanu zagroże­nia epidemicznego lub stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwoła­nia ostatniego z nich w sprawach wymie­nionych w art. 15zzs1 pierwsze pismo proce­sowe wno­szone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika paten­towego albo Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Pol­skiej powinno zawierać adres służ­bowej poczty elektro­nicznej i numer tele­fonu.

Bez­prawiem jest wymaga­nie obligatoryjnie poda­nia sposobów komunika­cji nie­wiążących prawnie – kontakt tele­foniczny jest nie do udowodnie­nia, zaś autor roz­mowy i SMS‑a może stwierdzić, że to nie on nadał SMS lub prze­prowadził roz­mowę. Nie­bez­piecznik wielo­krotnie zwracał uwagę na możli­wość podszywa­nia się przez tele­fon. Dowodów na otrzyma­nie danego e­‑maila może nie być już po miesiącu (logi operatora).

PiS

2. W braku możli­wości wykorzysta­nia systemu tele­informatycznego [ePUAP – przyp. red.] cyf­rowe odwzorowa­nia pism proce­sowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń sąd doręcza adwoka­towi, radcy prawnemu, rzeczni­kowi paten­towemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pol­skiej na wskaza­ny adres służ­bowej poczty elektro­nicznej.

3. Cyf­rowe odwzorowa­nia pism proce­sowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń uznaje się za dorę­czone w następnym dniu roboczym od chwili wprowadze­nia ich przez sąd do środka komunika­cji elektro­nicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Doręcze­nie, o którym mowa w ust. 1–3, wywołuje skutki proce­sowe okreś­lone w Kodeksie postępowa­nia cywilnego właściwe dla doręcze­nia odpisu pisma proce­sowego, zawiadomie­nia, wezwa­nia lub odpisu orzecze­nia.

Jak wiadomo, nie tak mała ilość maili nie dociera do adresata. Przy­czyną są filtry anty­spa­mowe po obu stronach – nadawcy i odbiorcy. Czasami zawiedzie serwer SMTP którejś ze stron. W takim przy­padku prawo według PiS stwierdza, że dnia kolejnego odebra­na została wiado­mość, mimo, że fizycznie adresat nie mógł się z nią zapoznać. To jest już szczyt bez­czel­ności i fik­cji prawnej.

PiS

Art. 15zzs11. 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejo­nowego, sędziego sądu okrę­gowego lub sędziego sądu apelacyjnego, za jego zgodą, do pełnie­nia obowiązków sędziego w innym sądzie rejo­nowym, sądzie okrę­gowym lub sądzie apelacyjnym, na czas okreś­lony, do roz­poznawa­nia spraw, o których mowa w art. 15zzs10 ust. 4 i 6, jeżeli z powodu COVID‑19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedli­wości.

2. Prezes wojs­kowego sądu okrę­gowego może delegować sędziego wojs­kowego sądu okrę­gowego lub sędziego wojs­kowego sądu garnizo­nowego, za jego zgodą, do pełnie­nia obowiązków sędziego w innym wojs­kowym sądzie okrę­gowym lub wojs­kowym sądzie garnizo­nowym, na czas okreś­lony, do roz­poznawa­nia spraw, o których mowa w art. 15zzs10 ust. 4 pkt 1–10, jeżeli z powodu COVID‑19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedli­wości.

3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, za jego zgodą, do pełnie­nia obowiązków sędziego w innym sądzie administracyjnym, na czas okreś­lony, do roz­poznawa­nia spraw, o których mowa w art. 15zzs10 ust. 5, jeżeli z powodu COVID‑19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedli­wości. Za zgodą prezesa sądu apelacyjnego sędzia sądu wojs­kowego może zostać delegowa­ny także do sądu powszechnego na obszarze apela­cji.

Zapis ten wygląda jak próba manipulowa­nia sprawami toczącymi się w sądzie poprzez podmianę sędziów w konkretnych sprawach. Nie wierzymy w dobro wymiaru sprawiedli­wości za PiS w sytua­cji, gdy wynik sprawy może się zmie­niać poprzez zmianę sędziego i użycie ustawy kagań­cowej.

PiS

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia ogłosze­nia, z wyjątkiem:

 1. art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłosze­nia;
 2. art. 5, art. 9 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłosze­nia

No tak, prze­cież nie może być inaczej – #bez­prawie musi wejść 1 dzień po ogłosze­niu ustawy.

Zmia­ny w kodeksie karnym

Prze­widzia­ne drukiem 867 i poprawką bez­prawie obejmuje między innymi:

 • zakaz zbiera­nia pieniędzy i wpłaca­nia pieniędzy, które zostaną przezna­czone na spłatę czyjejś grzywny,
 • zatrzyma­nie biegu prze­dawnień w sprawach karnych,
 • zastosowa­nie nowych mniej korzystnych prze­pisów do spraw roz­poczętych w marcu 2020 roku,
 • karę aresztu lub grzywny za pomoc komuś w spłacie jego kary (grzywny).

Naj­ciekawszy jest jednak zapis:

PiS

7) art. 5 otrzymuje brzmie­nie: „Art. 5. Do czynów popeł­nionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kar orze­czonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się prze­pis art. 3a, chyba że termin prze­dawnie­nia już upłynął.”.

Czyli jeżeli ktoś przed wejściem tej zmia­ny ustawy pomógł komuś spłacić grzywnę – może być sądzony za prze­stęp­stwo, które nigdy wcześniej nie było zdefiniowa­ne, ponieważ tak mętny jest ten zapis. Skoro bieg prze­dawnie­nia się nie roz­począł, to również się nie skończył...

Wyborco PiS, czy nie jest Ci WStYD?
Wyborco PiS, czy nie jest Ci WStYD?
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół