Menu

Szczyt wstydu i bezprawia – druki 899 i 867

Dnia 24 i 25 lute­go pla­nowa­ne jest gło­sowa­nie nad dru­kiem 899, któ­ry prze­widu­je:

 • zmu­sze­nie ludzi do odby­wania roz­praw na odle­głość (ze spra­wami będzie mógł się zapo­znać wujek Gogiel, inne oso­by, któ­re uzy­ska­ją link do połą­cze­nia zdal­nego, być może ope­rator Zoom oraz Sky­pe),
 • jeże­li ktoś nie wyra­zi zgo­dy na tele­kon­feren­cję lub nie będzie miał urzą­dze­nia lub łącza gwa­ran­tują­cego odpo­wie­dnią prze­pusto­wość – może nie odbyć spra­wy, bowiem prze­wodni­czą­cy może, ale nie musi zwo­łać posiedze­nie nie­jawne,
 • spra­wy, któ­re wyma­gały wię­ksze­go skła­du sędziow­skie­go – będą roz­patry­wane co do zasa­dy w składzie jedne­go sędzie­go, co naru­szać będzie zasa­dę bez­stron­ności (wpływ poglą­dów poli­tycz­nych sędziów jest mniej­szy, gdy skład ma wię­cej osób).
Pra­wo i Spra­wie­dli­wość (PiS)

Art. 15zzs1. 1. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich, w spra­wach roz­pozna­wanych według prze­pisów usta­wy z dnia 17 listo­pada 1964 r. – Kodeks postę­powa­nia cywil­nego, zwa­nej dalej „Kode­ksem postę­powa­nia cywil­nego”:

 1. roz­pra­wę lub posiedze­nie jawne prze­pro­wadza się przy uży­ciu urzą­dzeń tech­nicz­nych umo­żli­wia­jących prze­pro­wadze­nie ich na odle­głość z jedno­cze­snym bez­pośre­dnim prze­kazem obra­zu i dźwię­ku, z tym że oso­by w nich uczest­niczą­ce nie muszą prze­bywać w budyn­ku sądu;
 2. prze­wodni­czą­cy może zarzą­dzić prze­pro­wadze­nie posiedze­nia nie­jawne­go, gdy nie można prze­pro­wadzić roz­pra­wy lub posiedze­nia jawne­go na odle­głość z jedno­cze­snym bez­pośre­dnim prze­kazem obra­zu i dźwię­ku;
 3. w pier­wszej i dru­giej instan­cji sąd roz­poznaje spra­wy w składzie jedne­go sędzie­go; pre­zes sądu może zarzą­dzić roz­pozna­nie spra­wy w składzie trzech sędziów, jeże­li uzna to za wska­zane ze wzglę­du na szcze­gól­ną zawi­łość lub pre­ceden­sowy cha­rakter spra­wy.

2. Od prze­pro­wadze­nia roz­pra­wy lub posiedze­nia jawne­go w spo­sób prze­widzia­ny w ust. 1 pkt 1 można odstą­pić tyl­ko w przy­pad­ku, jeże­li roz­pozna­nie spra­wy na roz­pra­wie lub posiedze­niu jawnym jest koniecz­ne, a odby­cie posiedze­nia w budyn­ku sądu nie wywo­ła nadmier­nego zagro­żenia dla zdro­wia osób w nim uczest­niczą­cych.

Czy­li w przy­pad­ku, gdy ktoś nie posia­da tele­fonu, kame­ry, smart­fona lub odpo­wie­dnio szyb­kie­go łącza pozwa­lają­cego na prze­kaza­nie obra­zu na odle­głość – spra­wa odbę­dzie się bez jego wiedzy i udzia­łu, bowiem zawsze zagro­żenie epi­demicz­ne może być uzna­ne za zbyt duże – znów pra­wo jest two­rzo­ne dla #koro­nawi­rusa rzą­dowe­go. Zaj­rzyj­cie do umów o udo­stę­pnie­nie łącza inter­neto­wego i sprawdź­cie, jaki mini­mal­ny trans­fer macie zagwa­ran­towa­ny i czy w stu­pro­cen­towym wymia­rze cza­su.

Pro­jekt usta­wy nie prze­widu­je, że spra­wę nale­ży odro­czyć w przy­pad­ku, gdy ktoś nie dys­ponu­je możli­wością odby­cia spra­wy na odle­głość, prze­wodni­czą­cy się nie zgodzi na tryb nie­jawny i jedno­cze­śnie zagro­żenie epi­demicz­ne będzie «nadmier­ne».

Czy oso­ba, aby udo­wodnić swo­ją toż­samość, będzie poka­zywać do kame­ry swój dowód oso­bisty lub dowód kolek­cjo­ner­ski wyko­nany na czy­jeś dane oso­bowe?

PiS

Art. 15zzs4. 1. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich Naczel­ny Sąd Admi­nistra­cyj­ny nie jest zwią­zany wnio­skiem stro­ny o prze­pro­wadze­nie roz­pra­wy. W przy­pad­ku skie­rowa­nia spra­wy podle­gają­cej roz­pozna­niu na roz­pra­wie na posiedze­nie nie­jawne, Naczel­ny Sąd Admi­nistra­cyj­ny orze­ka w składzie trzech sędziów.

2. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich woje­wódz­kie sądy admi­nistra­cyj­ne oraz Naczel­ny Sąd Admi­nistra­cyj­ny prze­pro­wadza­ją roz­pra­wę przy uży­ciu urzą­dzeń tech­nicz­nych umo­żli­wia­jących prze­pro­wadze­nie jej na odle­głość z jedno­cze­snym bez­pośre­dnim prze­kazem obra­zu i dźwię­ku, z tym że oso­by w niej uczest­niczą­ce nie muszą prze­bywać w budyn­ku sądu.

3. Prze­wodni­czą­cy może zarzą­dzić prze­pro­wadze­nie posiedze­nia nie­jawne­go, jeże­li uzna roz­pozna­nie spra­wy za koniecz­ne, a nie można prze­pro­wadzić jej na odle­głość z jedno­cze­snym bez­pośre­dnim prze­kazem obra­zu i dźwię­ku. Na posiedze­niu nie­jawnym w tych spra­wach sąd orze­ka w składzie trzech sędziów.

Zapi­sem ustę­pu 1 ode­bra­no ludziom możli­wość odwo­łania się (kasa­cji) od wyro­ków Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­nistra­cyj­nego do NSA. Wystar­czy, że rząd będzie odpo­wie­dnio czę­sto ogła­szać stan epi­demii lub go nigdy nie odwo­ła. W nie­któ­rych spra­wach usta­wy wyma­gały wię­ksze­go skła­du sędziów (np. sie­dmiu) i tym spo­sobem zmniej­szo­no bez­stron­ność decy­zji wyda­wanych przez NSA w takich spra­wach.

Pozo­sta­łe zapi­sy kopiu­ją nie­zdro­we roz­wią­zania, któ­re doty­czą też spraw cywil­nych.

PiS

Art. 15zzs6. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich pre­zes wła­ści­wego sądu lub try­buna­łu nie jest zwią­zany wnio­skiem ani ter­minem zwo­łania zgro­madze­nia ogól­nego prze­widzia­nym w prze­pisach odręb­nych.

Tym spo­sobem ode­bra­no Rzecz­niko­wi Praw Oby­watel­skich (i nie tyl­ko jemu) – możli­wość wno­sze­nia skar­gi nadzwy­czaj­nej do Try­buna­łu Kon­sty­tucyj­nego. Sąd Naj­wyż­szy, jako, że też jest sądem – też może nie czuć obo­wiąz­ku roz­patrze­nia spra­wy oby­wate­la – wystar­czy tyl­ko na krze­śle pre­zesa posadzić odpo­wie­dnio upo­litycz­nio­ną oso­bę, któ­ra będzie dopu­szczać jedy­nie spra­wy skie­rowa­ne przez posłów PiSu.

PiS

Art. 15zzs7. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich Sąd Naj­wyż­szy nie jest zwią­zany wnio­skiem ska­rżą­cego o roz­pozna­nie skar­gi kasa­cyj­nej na roz­pra­wie również w przy­pad­ku wystę­powa­nia w spra­wie istot­nego zaga­dnie­nia pra­wne­go, bez wzglę­du na datę wnie­sie­nia skar­gi kasa­cyj­nej. Prze­pisów art.15zzs1 pkt 2 i 3 nie sto­suje się.

DOŚĆ tego bez­pra­wia!

Znów oby­wate­lom odbie­rany jest dostęp do Sądu Naj­wyż­sze­go. Nie uda­ło się PiSo­wi spra­wnie prze­jąć Izby Kar­nej oraz Izby Pra­cy i Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, to posta­nowił zablo­kować dzia­łanie tych 2 izb.

PiS

Art. 15zzs9. 1. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19 oraz w cią­gu roku od odwo­łania ostat­nie­go z nich w spra­wach wymie­nio­nych w art. 15zzs1 pier­wsze pismo pro­ceso­we wno­szo­ne przez adwo­kata, rad­cę pra­wne­go, rzecz­nika paten­towe­go albo Pro­kura­torię Gene­ral­ną Rze­czy­pospo­litej Pol­skiej powin­no zawie­rać adres słu­żbo­wej pocz­ty elek­tro­nicz­nej i numer tele­fonu.

Bez­pra­wiem jest wyma­ganie obli­gato­ryj­nie poda­nia spo­sobów komu­nika­cji nie­wią­żących pra­wnie – kon­takt tele­fonicz­ny jest nie do udo­wodnie­nia, zaś autor roz­mowy i SMS‑a może stwie­rdzić, że to nie on nadał SMS lub prze­pro­wadził roz­mowę. Nie­bez­piecz­nik wie­lokrot­nie zwra­cał uwa­gę na możli­wość pod­szy­wania się przez tele­fon. Dowo­dów na otrzy­manie dane­go e­‑maila może nie być już po mie­sią­cu (logi ope­rato­ra).

PiS

2. W bra­ku możli­wości wyko­rzy­sta­nia syste­mu tele­infor­matycz­nego [ePUAP – przyp. red.] cyfro­we odwzo­rowa­nia pism pro­ceso­wych, zawia­domień, wezwań i orze­czeń sąd dorę­cza adwo­kato­wi, rad­cy pra­wne­mu, rzecz­niko­wi paten­towe­mu lub Pro­kura­torii Gene­ral­nej Rze­czy­pospo­litej Pol­skiej na wska­zany adres słu­żbo­wej pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

3. Cyfro­we odwzo­rowa­nia pism pro­ceso­wych, zawia­domień, wezwań i orze­czeń uznaje się za dorę­czo­ne w nastę­pnym dniu robo­czym od chwi­li wpro­wadze­nia ich przez sąd do środ­ka komu­nika­cji elek­tro­nicz­nej w taki spo­sób, żeby adre­sat mógł zapo­znać się z jego tre­ścią.

4. Dorę­cze­nie, o któ­rym mowa w ust. 1–3, wywo­łuje sku­tki pro­ceso­we okre­ślo­ne w Kode­ksie postę­powa­nia cywil­nego wła­ści­we dla dorę­cze­nia odpi­su pisma pro­ceso­wego, zawia­domie­nia, wezwa­nia lub odpi­su orze­cze­nia.

Jak wia­domo, nie tak mała ilość maili nie docie­ra do adre­sata. Przy­czy­ną są fil­try anty­spa­mowe po obu stro­nach – nada­wcy i odbior­cy. Cza­sami zawiedzie serwer SMTP któ­rejś ze stron. W takim przy­pad­ku pra­wo według PiS stwie­rdza, że dnia kolej­nego ode­bra­na zosta­ła wia­domość, mimo, że fizycz­nie adre­sat nie mógł się z nią zapo­znać. To jest już szczyt bez­czel­ności i fik­cji pra­wnej.

PiS

Art. 15zzs11. 1. Pre­zes sądu ape­lacyj­nego może dele­gować sędzie­go sądu rejo­nowe­go, sędzie­go sądu okrę­gowe­go lub sędzie­go sądu ape­lacyj­nego, za jego zgo­dą, do peł­nie­nia obo­wiąz­ków sędzie­go w innym sądzie rejo­nowym, sądzie okrę­gowym lub sądzie ape­lacyj­nym, na czas okre­ślo­ny, do roz­pozna­wania spraw, o któ­rych mowa w art. 15zzs10 ust. 4 i 6, jeże­li z powo­du COVID‑19 wyma­ga tego dobro wymia­ru spra­wie­dli­wości.

2. Pre­zes woj­sko­wego sądu okrę­gowe­go może dele­gować sędzie­go woj­sko­wego sądu okrę­gowe­go lub sędzie­go woj­sko­wego sądu gar­nizo­nowe­go, za jego zgo­dą, do peł­nie­nia obo­wiąz­ków sędzie­go w innym woj­sko­wym sądzie okrę­gowym lub woj­sko­wym sądzie gar­nizo­nowym, na czas okre­ślo­ny, do roz­pozna­wania spraw, o któ­rych mowa w art. 15zzs10 ust. 4 pkt 1–10, jeże­li z powo­du COVID‑19 wyma­ga tego dobro wymia­ru spra­wie­dli­wości.

3. Pre­zes Naczel­nego Sądu Admi­nistra­cyj­nego może dele­gować sędzie­go Naczel­nego Sądu Admi­nistra­cyj­nego lub sędzie­go woje­wódz­kie­go sądu admi­nistra­cyj­nego, za jego zgo­dą, do peł­nie­nia obo­wiąz­ków sędzie­go w innym sądzie admi­nistra­cyj­nym, na czas okre­ślo­ny, do roz­pozna­wania spraw, o któ­rych mowa w art. 15zzs10 ust. 5, jeże­li z powo­du COVID‑19 wyma­ga tego dobro wymia­ru spra­wie­dli­wości. Za zgo­dą pre­zesa sądu ape­lacyj­nego sędzia sądu woj­sko­wego może zostać dele­gowa­ny tak­że do sądu powszech­nego na obsza­rze ape­lacji.

Zapis ten wyglą­da jak pró­ba mani­pulo­wania spra­wami toczą­cymi się w sądzie poprzez podmia­nę sędziów w kon­kret­nych spra­wach. Nie wie­rzy­my w dobro wymia­ru spra­wie­dli­wości za PiS w sytu­acji, gdy wynik spra­wy może się zmie­niać poprzez zmia­nę sędzie­go i uży­cie usta­wy kagań­cowej.

PiS

Art. 12. Usta­wa wchodzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia od dnia ogło­sze­nia, z wyją­tkiem:

 1. art. 1 pkt 3, któ­ry wchodzi w życie po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia;
 2. art. 5, art. 9 i art. 11, któ­re wchodzą w życie z dniem nastę­pują­cym po dniu ogło­sze­nia

No tak, prze­cież nie może być ina­czej – #bez­pra­wie musi wejść 1 dzień po ogło­sze­niu usta­wy.

Zmia­ny w kode­ksie kar­nym

Prze­widzia­ne dru­kiem 867 i popra­wką bez­pra­wie obej­muje mię­dzy inny­mi:

 • zakaz zbie­rania pie­nię­dzy i wpła­cania pie­nię­dzy, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne na spła­tę czy­jejś grzy­wny,
 • zatrzy­manie bie­gu prze­dawnień w spra­wach kar­nych,
 • zasto­sowa­nie nowych mniej korzyst­nych prze­pisów do spraw roz­poczę­tych w mar­cu 2020 roku,
 • karę are­sztu lub grzy­wny za pomoc komuś w spła­cie jego kary (grzy­wny).

Naj­cie­kawszy jest jednak zapis:

PiS

7) art. 5 otrzy­muje brzmie­nie: „Art. 5. Do czy­nów popeł­nio­nych przed dniem wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy oraz kar orze­czo­nych przed dniem wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy sto­suje się prze­pis art. 3a, chy­ba że ter­min prze­dawnie­nia już upły­nął.”.

Czy­li jeże­li ktoś przed wej­ściem tej zmia­ny usta­wy pomógł komuś spła­cić grzy­wnę – może być sądzo­ny za prze­stęp­stwo, któ­re nigdy wcze­śniej nie było zde­finio­wane, ponie­waż tak męt­ny jest ten zapis. Sko­ro bieg prze­dawnie­nia się nie roz­począł, to również się nie skoń­czył...

Wyborco PiS, czy nie jest Ci WStYD?
Wybor­co PiS, czy nie jest Ci WStYD?
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół