Menu

Tag: bezprawie

Bezprawie++ oraz druk sejmowy 683

 1. dopu­szcza do pra­cy w szpi­talu również stu­den­tów pier­wsze­go roku; <face­palm>
  Bez­pra­wie w dru­ku 683

  i) doda­je się ust. 14–19 w brzmie­niu:

  „14. W przy­pad­ku ogło­sze­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii:

  1. stu­den­ci kie­run­ków przy­goto­wują­cych do wyko­nywa­nia zawo­du medycz­nego,
  2. dokto­ran­ci w dziedzi­nie nauk medycz­nych i nauk o zdro­wiu w dys­cypli­nach nauko­wych: nauki medycz­ne, nauki far­maceutycz­ne i nauki o zdro­wiu,
  3. oso­by kształ­cące się w zawodzie medycz­nym,
  4. oso­by posia­dają­ce wykształ­cenie w zawodzie medycz­nym, któ­re ukoń­czy­ły kształ­cenie w tym zawodzie w okre­sie ostat­nich 5 lat,
  5. rato­wni­cy, o któ­rych mowa w art. 13 usta­wy z dnia 8 wrze­śnia 2006 r. o Pań­stwo­wym Rato­wnic­twie Medycz­nym

  – mogą brać udział w udzie­laniu świad­czeń zdro­wot­nych udzie­lanych w związ­ku z ogło­sze­niem sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii, na pod­sta­wie decy­zji o skie­rowa­niu do pra­cy przy zwal­cza­niu epi­demii, o któ­rej mowa w ust. 2. (...)”

 2. wpro­wadza część prze­pisów z datą obo­wią­zywa­nia od wrze­śnia 2020 – czy­li wg partii PiS – pra­wo ma dzia­łać wstecz, na co nie zezwa­lają stan­dardy demo­kra­tycz­nego pań­stwa pra­wa;
  Bez­pra­wie w dru­ku 683

  Art. 24. Usta­wa wchodzi w życie z dniem nastę­pują­cym po dniu ogło­sze­nia, z wyją­tkiem:

  1. art. 3–5, art. 15 i art. 16 pkt 1 w zakre­sie art. 4g, któ­re wchodzą w życie z dniem nastę­pują­cym po dniu ogło­sze­nia z mocą od dnia 5 wrze­śnia 2020 r.;
  2. art. 20, któ­ry wchodzi w życie po upły­wie 7 dni od dnia ogło­sze­nia;
  3. art. 12 pkt 5, któ­ry wchodzi w życie z dniem 1 stycz­nia 2021 r.
 3. wpro­wadza, że wobec osób zdro­wych mogą być wyko­nywa­ne dowol­ne zabie­gi <strach>, w domy­śle sani­tar­ne i medycz­ne, bo o takich mówi usta­wa o zwal­cza­niu cho­rób zakaź­nych; możli­we więc będzie prze­pro­wadze­nie zabie­gów takich jak: zna­kowa­nie (np. czi­powa­nie), pobie­ranie orga­nów cia­ła (np. do badań nad sku­tka­mi zaka­żenia koro­nawi­rusem), wstrzy­kiwa­nie różnych sub­stan­cji, nie tyl­ko szcze­pio­nek, ale też takich lekarstw jak testo­ste­ron czy estra­diol – wbrew woli czło­wie­ka;
  Nie­bez­pie­czeń­stwo w dru­ku 683

  2) w art. 46b:

  a) pkt 4 otrzy­muje brzmie­nie:

  „4) obo­wią­zek pod­dania się bada­niom lekar­skim przez oso­by cho­re i podej­rza­ne o zacho­rowa­nie;”,

  b) po pkt 4 doda­je się pkt 4a w brzmie­niu:

  4a) obo­wią­zek sto­sowa­nia okre­ślo­nych środ­ków pro­fila­ktycz­nych i zabie­gów;”,

  c) w pkt 12 krop­kę zastę­puje się śre­dni­kiem i doda­je pkt 13 w brzmie­niu:

  „13) nakaz zakry­wania ust i nosa, w okre­ślo­nych oko­licz­nościach, miej­scach i obie­ktach oraz na okre­ślo­nych obsza­rach, wraz ze spo­sobem reali­zacji tego naka­zu.”;

 4. wpro­wadza #bez­pra­wie w spra­wie decy­zji admi­nistra­cyj­nych – decy­zje bez uza­sadnie­nia (w przy­pad­ku zagro­żenia czy­jegoś życia nie jest pro­ble­mem prze­cież wpi­sanie «zagro­żenie życia lub zdro­wia ludz­kie­go»);
  Bez­pra­wie w dru­ku 683

  5. Decy­zja, o któ­rej mowa w ust. 4:

  1. może być prze­kaza­na w każdy możli­wy spo­sób zape­wnia­jący dotar­cie decy­zji do adre­sata, w tym ustnie;
  2. nie wyma­ga uza­sadnie­nia;
  3. prze­kaza­na w spo­sób inny niż na piśmie, jest nastę­pnie dorę­cza­na na piśmie po usta­niu przy­czyn unie­możli­wia­jących dorę­cze­nie w ten spo­sób.
 5. odbie­ra ludziom na kwa­ran­tan­nie pra­wa do wyna­grodze­nia, czy­li tra­kto­wanie ludzi jak śmie­ci do wyzy­sku, w tym odbie­ra świad­cze­nia oso­bom cię­żar­nym, bowiem art. 92 Kode­ksu Pra­cy doty­czy również ich (stan cią­ży stwa­rza doda­tko­wo, że orga­nizm podat­niej­szy jest na atak koro­nawi­rusów SARS­‑CoV‑2).
  Bez­pra­wie w dru­ku 683

  Art. 4h. 1. W okre­sie ogło­sze­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii, pra­cowni­cy i inne oso­by zatru­dnio­ne, pod­dane obo­wiąz­kowej kwa­ran­tan­nie, mogą, za zgo­dą pra­coda­wcy albo zatru­dnia­jące­go, świad­czyć w try­bie pra­cy zdal­nej pra­cę okre­ślo­ną w umo­wie i otrzy­mywać z tego tytu­łu wyna­grodze­nie. Do warun­ków świad­cze­nia pra­cy sto­suje się prze­pisy art. 3 ust. 3–8.

  2. W przy­pad­ku świad­cze­nia pra­cy w tra­kcie kwa­ran­tan­ny, o któ­rej mowa w ust. 1, nie przy­słu­guje wyna­grodze­nie, o któ­rym mowa w art. 92 usta­wy z dnia 26 czer­wca 1974 r. – Kodeks pra­cy, ani świad­cze­nie pie­nię­żne z tytu­łu cho­roby okre­ślo­ne w odręb­nych prze­pisach.

Szczyt wstydu i bezprawia – druki 899 i 867

Zapis ten wyglą­da jak pró­ba mani­pulo­wania spra­wami toczą­cymi się w sądzie poprzez podmia­nę sędziów w kon­kret­nych spra­wach. Nie wie­rzy­my w dobro wymia­ru spra­wie­dli­wości za PiS w sytu­acji, gdy wynik spra­wy może się zmie­niać poprzez zmia­nę sędzie­go i uży­cie usta­wy kagań­cowej.

PiS

Art. 12. Usta­wa wchodzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia od dnia ogło­sze­nia, z wyją­tkiem:

 1. art. 1 pkt 3, któ­ry wchodzi w życie po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia;
 2. art. 5, art. 9 i art. 11, któ­re wchodzą w życie z dniem nastę­pują­cym po dniu ogło­sze­nia

No tak, prze­cież nie może być ina­czej – #bez­pra­wie musi wejść 1 dzień po ogło­sze­niu usta­wy.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół