Menu

Tag: transgenderyzm

Czym jest transpłciowość?

Osoby trans­gende­rowe (#trans­genderyści), to osoby potrzebujące ingeren­cji w zakresie cielesnym w cechy płciowe lub potrzebujące stale funkcjonować jako przed­stawiciel danej płci (w tym trzeciej / innej – bliżej nie­okreś­lonej). Osobami trans­gende­rowymi mogą więc być kobiety chcące pozostawić męskie genitalia i mieć kobiece ciało (o ile nie wynika to z ich stanu zdrowia lub możli­wości finan­sowych – ważna jest tu chęć, a nie brak możli­wości lub strach przed komplika­cjami), jak również osoby chcące mieć ciało andro­gyniczne (pośrednie płciowo) lub też osoby trwale nie identyfikujące się z żadną płcią. Osoby te należy w aspekcie społeczno­‑kultu­rowym traktować jako kobiety, mężczyzn lub osoby nie­binarne wedle ich własnego stałego uzna­nia kim są (kobietą, mężczyzną, osobą nie­binarną). W nazewni­ctwie pozostaje dużo sprze­cz­ności, z powodu, że angiel­skie określe­nie «trans­gendery» zastąpiło «trans­sexual» ze względu na potrzebę oddziele­nia zjawi­ska od homo­seksua­lizmu i biseksua­lizmu (mniej­szość płciowa a mniej­szość seksualna) oraz słowo «trans­sexual» zaczęło być negatywnie odbiera­ne w USA. Wśród osób nie­binarnych można spotkać określe­nia doprecyzowujące ich identyfika­cję płciową, takie jak agender, bigender, inter­gender, demiboy, demigirl. W literaturze angiel­skiej (w tym medycznej) można spotkać określe­nie «gender nonconforming person».

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeżeli w więk­szości odpowiadasz na powyższą listę pytań «tak», ale na część pytań (na przy­kład 1 lub 2) odpowiadasz «nie» (za wyjątkiem pyta­nia o prze­życia traumatyczne), prawdopodobnie nie jesteś osobą trans­seksualną. Jednak oprócz trans­seksua­lizmu istnieje jeszcze #trans­westy­tyzm podwójnej roli (tego się nie leczy!) oraz inne zaburze­nia identyfika­cji płciowej (F64.8), zwa­ne potocznie #trans­gende­ryzmem. Osoby cierpiące na inne zaburze­nia identyfika­cji płciowej, nie­mające aberra­cji chromosomalnych określa się osobami trans­gende­rowymi. Zapoznaj się w takiej sytua­cji z terminami nie­binar­ności płciowej oraz trans­gende­ryzmu (ang.: gender nonconforming person, gender non­‑binary person) oraz udaj się także na dia­gnostykę psycho­logiczną oraz psychiatryczną celem określe­nia co Tobie dolega oraz możliwego lecze­nia tego stanu (bardzo możliwe, że seksuo­log po dia­gnostyce prze­pisze hormono­terapię). Listy specjalistów, jeżeli jest to zna­ne auto­rce, zawierają informa­cję, że dany lekarz lub psycho­log pomaga też osobom nie­binarnym płciowo. Identyfika­cja płciowa osób trans­gende­rowych może być od w pełni męskiej do w pełni żeń­skiej (w tym w różnym stopniu nie­okreś­lonej), jednak wyobraże­nia co do własnego ciała mogą być częściowo «sprze­czne» z identyfika­cją płciową – przy­kładem może być tutaj dość częste zjawisko kobiet z męskimi narządami płciowymi w Tajlandii (współ­występowa­nie zadowole­nia z męskich narządów płciowych wraz z w pełni żeń­ską identyfika­cją płciową i w pełni kobiecymi potrzebami odnośnie reszty ciała). Terminy «nie­binar­ność płciowa» oraz «trans­gende­ryzm» nie są jednak oficjalnymi określe­niami medycznymi. Oficjalnym określe­niem medycznym tego stanu jest «inne zaburze­nia identyfika­cji płciowej (F64.8)».

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół