Menu

Tag: transgenderyzm

Czym jest transpłciowość?

Oso­by trans­gen­dero­we (#trans­gen­dery­ści), to oso­by potrze­bują­ce inge­ren­cji w zakre­sie cie­lesnym w cechy płcio­we lub potrze­bują­ce sta­le funk­cjo­nować jako przed­sta­wiciel danej płci (w tym trze­ciej / innej – bli­żej nie­okre­ślo­nej). Oso­bami trans­gen­dero­wymi mogą więc być kobie­ty chcą­ce pozo­sta­wić męskie geni­talia i mieć kobie­ce cia­ło (o ile nie wyni­ka to z ich sta­nu zdro­wia lub możli­wości finan­sowych – ważna jest tu chęć, a nie brak możli­wości lub strach przed kom­pli­kacja­mi), jak również oso­by chcą­ce mieć cia­ło andro­gynicz­ne (pośre­dnie płcio­wo) lub też oso­by trwa­le nie iden­tyfi­kują­ce się z żadną płcią. Oso­by te nale­ży w aspe­kcie spo­łecz­no­‑kul­turo­wym tra­kto­wać jako kobie­ty, męż­czyzn lub oso­by nie­binar­ne wedle ich wła­sne­go sta­łego uzna­nia kim są (kobie­tą, męż­czy­zną, oso­bą nie­binar­ną). W naze­wnic­twie pozo­sta­je dużo sprze­czno­ści, z powo­du, że angiel­skie okre­śle­nie «trans­gen­dery» zastą­piło «trans­sexual» ze wzglę­du na potrze­bę oddzie­lenia zja­wiska od homo­seksu­ali­zmu i bise­ksu­ali­zmu (mniej­szość płcio­wa a mniej­szość seksu­alna) oraz sło­wo «trans­sexual» zaczę­ło być nega­tywnie odbie­rane w USA. Wśród osób nie­binar­nych można spo­tkać okre­śle­nia dopre­cyzo­wują­ce ich iden­tyfi­kację płcio­wą, takie jak agen­der, bigen­der, inter­gen­der, demi­boy, demi­girl. W lite­ratu­rze angiel­skiej (w tym medycz­nej) można spo­tkać okre­śle­nie «gen­der non­con­for­ming per­son».

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeże­li w wię­kszo­ści odpo­wia­dasz na powyż­szą listę pytań «tak», ale na część pytań (na przy­kład 1 lub 2) odpo­wia­dasz «nie» (za wyją­tkiem pyta­nia o prze­życia trauma­tycz­ne), pra­wdo­podob­nie nie jesteś oso­bą trans­seksu­alną. Jednak oprócz trans­seksu­ali­zmu istnie­je jeszcze #trans­westy­tyzm podwój­nej roli (tego się nie leczy!) oraz inne zabu­rze­nia iden­tyfi­kacji płcio­wej (F64.8), zwa­ne potocz­nie #trans­gen­dery­zmem. Oso­by cier­pią­ce na inne zabu­rze­nia iden­tyfi­kacji płcio­wej, nie­mają­ce aber­racji chro­moso­mal­nych okre­śla się oso­bami trans­gen­dero­wymi. Zapo­znaj się w takiej sytu­acji z ter­mina­mi nie­binar­ności płcio­wej oraz trans­gen­dery­zmu (ang.: gen­der non­con­for­ming per­son, gen­der non­‑bina­ry per­son) oraz udaj się tak­że na dia­gno­sty­kę psy­cho­logicz­ną oraz psy­chia­trycz­ną celem okre­śle­nia co Tobie dole­ga oraz możli­wego lecze­nia tego sta­nu (bardzo możli­we, że seksu­olog po dia­gno­sty­ce prze­pisze hor­mono­tera­pię). Listy spe­cja­listów, jeże­li jest to zna­ne auto­rce, zawie­rają infor­mację, że dany lekarz lub psy­cho­log poma­ga też oso­bom nie­binar­nym płcio­wo. Iden­tyfi­kacja płcio­wa osób trans­gen­dero­wych może być od w peł­ni męskiej do w peł­ni żeń­skiej (w tym w różnym sto­pniu nie­okre­ślo­nej), jednak wyobra­żenia co do wła­sne­go cia­ła mogą być czę­ścio­wo «sprze­czne» z iden­tyfi­kacją płcio­wą – przy­kła­dem może być tutaj dość czę­ste zja­wisko kobiet z męski­mi narzą­dami płcio­wymi w Taj­lan­dii (współ­wystę­powa­nie zado­wole­nia z męskich narzą­dów płcio­wych wraz z w peł­ni żeń­ską iden­tyfi­kacją płcio­wą i w peł­ni kobie­cymi potrze­bami odno­śnie reszty cia­ła). Ter­miny «nie­binar­ność płcio­wa» oraz «trans­gen­deryzm» nie są jednak ofi­cjal­nymi okre­śle­nia­mi medycz­nymi. Ofi­cjal­nym okre­śle­niem medycz­nym tego sta­nu jest «inne zabu­rze­nia iden­tyfi­kacji płcio­wej (F64.8)».

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół