Menu

Tag: testy-psychologiczne

Diagnostyka transseksualizmu

Test psychologiczny

Pod­czas bada­nia, psy­cho­log prze­pro­wadza naj­czę­ściej poda­ne niżej #testy psy­cho­logicz­ne. Naj­czę­ściej oso­ba bada­na roz­wią­zuje / wypeł­nia je na kart­ce papie­ru, jednak cza­sami mogą być prze­pro­wadza­ne w spe­cjal­nie zapro­jekto­wanych do tego celu pro­gra­mach kom­pute­rowych uru­cho­mio­nych na kom­pute­rze psy­cho­loga (two­je dane nie są trans­mito­wane przez Inter­net).


Testem do okre­śla­nia płci psy­cho­logicz­nej jest Inwen­tarz Płci Psy­cho­logicz­nej w pol­skiej ada­pta­cji Ali­cji Kuczyń­skiej (#IPP). Test ten zawie­ra wymie­nio­ne 35 cech oso­bowo­ści czło­wie­ka, z któ­rych 30 kul­turo­wo jest przy­pisa­nych płci męskiej lub żeń­skiej. Zada­niem oso­by bada­nej jest oce­nie­nie w ska­li od 1 do 5, jak bardzo dana cecha jej doty­czy. Przy roz­wią­zywa­niu tego testu bez­wzglę­dnie wyma­gane jest udzie­lenie odpo­wiedzi na wszys­tkie pyta­nia. Wyni­kiem testu jest okre­śle­nie ste­reo­typo­wej kobie­cości i męsko­ści oso­by bada­nej na 2 oddziel­nych ska­lach pun­kto­wych. Ska­la męska (M) posia­da 2 zakre­sy: 0–48 oraz 49–75, ska­la kobie­ca (K) odpo­wie­dnio: 0–51 i 52–75. Na pod­sta­wie uzy­ska­nego wyni­ku oso­ba bada­na przydzie­lana jest do 1 z 4 grup:

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół