Menu

Tag: ipp

Diagnostyka transseksualizmu


Testem do okre­śla­nia płci psy­cho­logicz­nej jest Inwen­tarz Płci Psy­cho­logicz­nej w pol­skiej ada­pta­cji Ali­cji Kuczyń­skiej (#IPP). Test ten zawie­ra wymie­nio­ne 35 cech oso­bowo­ści czło­wie­ka, z któ­rych 30 kul­turo­wo jest przy­pisa­nych płci męskiej lub żeń­skiej. Zada­niem oso­by bada­nej jest oce­nie­nie w ska­li od 1 do 5, jak bardzo dana cecha jej doty­czy. Przy roz­wią­zywa­niu tego testu bez­wzglę­dnie wyma­gane jest udzie­lenie odpo­wiedzi na wszys­tkie pyta­nia. Wyni­kiem testu jest okre­śle­nie ste­reo­typo­wej kobie­cości i męsko­ści oso­by bada­nej na 2 oddziel­nych ska­lach pun­kto­wych. Ska­la męska (M) posia­da 2 zakre­sy: 0–48 oraz 49–75, ska­la kobie­ca (K) odpo­wie­dnio: 0–51 i 52–75. Na pod­sta­wie uzy­ska­nego wyni­ku oso­ba bada­na przydzie­lana jest do 1 z 4 grup:

  • oso­by nie­okre­ślo­ne płcio­wo (M<49, K<52),
  • kobie­cy męż­czyź­ni i kobie­ce kobie­ty (M<49, K≥52),
  • męscy męż­czyź­ni i męskie kobie­ty (M≥49, K<52),
  • oso­by andro­gynicz­ne (M≥49, K≥52).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół