Menu

Tag: szkola

Przebieg korekty płci w Polsce

W szkole

Zale­żnie od tego ile masz cza­su do zmia­ny #szko­ły:

  • jeże­li pozo­stał mniej niż rok, możesz roz­ważyć nie mówie­nie nicze­go (sytu­acja czę­sta wśród osób uczą­cych się w tech­nikum, ale też lice­ali­stów, cze­kają­cych z tran­zycją do 18­‑tki);
  • powiedzieć o sobie, ale zacho­wać kon­sekwen­cję – mówiąc komuś, że jest się kobie­tą lub męż­czy­zną, nale­ży się tak zacho­wywać i ubie­rać.

W dru­gim przy­pad­ku, mając mini­mum 18 lat, do szko­ły możesz napi­sać oświad­cze­nie o chę­ci funk­cjo­nowa­nia jako kobie­ta lub męż­czy­zna. Opcjo­nal­nie, gdy rodzi­ce nie wyka­zują wspar­cia – możesz ich wyklu­czyć z możli­wości dowia­dywa­nia się o two­je oce­ny itp. rze­czy. W przy­pad­ku nie­peł­nolet­ności podob­ne oświad­cze­nie może napi­sać rodzic.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół