Menu

Tag: rodo

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

Ponie­waż #RODO zawie­ra szko­dli­we prze­pisy odbie­rają­ce orga­nowi kon­trol­nemu (UODO) wstę­pu do związ­ków wyzna­nio­wych i RODO naka­zuje w tej sytu­acji usta­nowie­nie kościel­nego inspe­kto­ra ochro­ny danych (KIOD, zwa­ny też błę­dnie: KIO­DO), zale­cane jest po zmia­nie danych nie­prze­kazy­wanie ich kościo­łowi, bowiem zosta­ną one umie­szczo­ne jedy­nie jako zapis mar­gine­sowy i jedy­ne do cze­go dochodzi, to tyle, że two­je dane tra­fiły do ksiąg para­fial­nych na mar­gines. ePi­Sko­pat i inne orga­ny kościel­ne naka­zują dal­sze posłu­giwa­nie się sta­rymi dany­mi i uży­wanie for­my gra­matycz­nej zgo­dnej z płcią bio­logicz­ną przy urodze­niu. Posłu­giwa­nie się wła­snym imie­niem, mówie­nie w for­mie zgo­dnej z płcią odczu­waną oraz popra­wia­nie bisku­pa tra­ktu­ją jako grzech.

W pra­kty­ce nie masz pra­wa potem tych danych usu­nąć, a sko­ro nie możesz danych usu­nąć, nie poda­waj ich – nikt Cię do tego nie może zmu­sić. Doda­tko­wo jeże­li masz adres zamel­dowa­nia poza domem rodzi­ny oraz jesteś oso­bą peł­nolet­nią nie podle­gają­cą ubez­pie­cze­niu ZUS przez rodzi­ców – rodzi­ce nie otrzy­mają two­jego nume­ru PESEL, a więc nie prze­każą go kościo­łowi. Do uzy­ska­nia czy­jegoś nume­ru #PESEL trze­ba bowiem mieć powód pra­wny i faktycz­ny. Sytu­acja zosta­ła spra­wdzo­na czy dzia­ła w pra­kty­ce – nie uda­ło się auto­rce niniej­szej stro­ny uzy­skać dro­gą zapy­tań w Ewi­den­cji Ludno­ści PESEL‑u wła­snej matki. Zamiast tego dosta­ła infor­mację, że musi mieć inte­res pra­wny i faktycz­ny oraz, że może odpy­tywać o dane osób zamel­dowa­nych w tym samym miej­scu, jedy­nie w urzę­dzie gmi­ny miej­sca zamel­dowa­nia.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół