Menu

Tag: osobowosc-mnoga

Diagnostyka transseksualizmu

Jeże­li w tra­kcie dia­gno­sty­ki zosta­nie zna­lezio­ne jedno z wymie­nio­nych zabu­rzeń – schi­zofre­nia, oso­bowość typu #border­line, #oso­bowość mno­ga lub #zespół Asper­gera – czy­li zabu­rze­nie, któ­re może (ale nie musi) dawać obraz podob­ny do trans­seksu­ali­zmu, lekarz psy­chia­tra pra­wdo­podob­nie prze­pisze leki i skie­ruje oso­bę bada­ną na obse­rwa­cję (w tym szpi­tal­ną). Pod­czas obse­rwa­cji i pró­by lecze­nia zosta­nie usta­lone, czy nadal będzie się utrzy­mywa­ła ta sama iden­tyfi­kacja płcio­wa.

W przy­pad­ku, gdy oka­że się, że spra­wa iden­tyfi­kacji płcio­wej jest oddziel­na od spra­wy zabu­rze­nia lub cho­roby psy­chicz­nej – lekarz posta­wi 2 roz­pozna­nia: pier­wsze to trans­seksu­alizm (F64.0) oraz dru­gie współ­ist­nie­jące to cho­roba, na dia­gno­sty­kę któ­rej ode­sła­no oso­bę na obse­rwa­cję, ponie­waż zgo­dnie z ICD‑10 wyma­gane jest tyl­ko, by stan dys­forii płcio­wej nie był obja­wem cho­roby lub zabu­rze­nia psy­chicz­nego. Nie jest powiedzia­ne, że nie może współ­ist­nieć inna cho­roba lub zabu­rze­nie psy­chicz­ne wraz z trans­seksu­ali­zmem.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół