Menu

Tag: dyskryminacja

Sanitaryzm, sprzedam certyfikat covidowy

Jeże­li tak – część leka­rzy mając świa­domość ska­li prze­krę­tu i #dys­kry­mina­cji – wyda­je certy­fikat a «szcze­pion­kę» uty­lizu­je. Jednak, gdy się decy­dujesz na takie roz­wią­zanie, zadbaj o to, aby po «szcze­pie­niu» pozo­stał oczy­wisty ślad – ukłu­cie igłą. Jeże­li jednak nadal chcesz ten certy­fikat posia­dać, zna­czy, że nie rozu­miesz powyż­sze­go tek­stu i nie masz poczu­cia pry­wat­ności i potrze­by wol­ności. Jeże­li chcesz bez­pie­czeń­stwa, a pry­wat­ność i wol­ność jest Ci zbę­dna – nie zasłu­gujesz ani na jedno ani na dru­gie.

Temat dys­kry­mina­cji nie­szcze­pio­nych już poru­sza­liśmy. Pol­ski rząd brnie dalej w kie­run­ku upo­dle­nia oby­wate­li.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół