Menu

Zdjęcie flagi narodowej z budynku Ministerstwa

14 sierpnia 2020 roku doszło do usunięcia symbolu naro­dowego w postaci biało­‑czer­wonej flagi pań­st­wowej oraz do powiesze­nia tam flagi tęczowej oznaczającej poczucie solidar­ności z osobami homo­seksualnymi, trans­pł­ciowymi (w tym queer), inter­seksualnymi i inter­seksualnymi. Czyn ten, jak słusznie zauważyły władze, sta­nowi prze­stęp­stwo.

Kodeks Karny

Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak pań­st­wowy, podlega grzywnie, karze ogranicze­nia wol­ności albo pozbawie­nia wol­ności do roku.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak pań­stwa obcego, wysta­wione publicznie przez przed­stawiciel­stwo tego pań­stwa lub na zarządze­nie pol­skiego organu władzy.

Mężczyzna, który dokonał tego prze­stęp­stwa (do czego się przy­znał) trafił na komendę poli­cji na ulicy Wilczej w Warszawie, czyli na tą samą komendę, na którą trafiły osoby protestujące prze­ciwko więzie­niu Margot.

Mężczyzna nie wiedział, że popełnia prze­stęp­stwo usuwając flagę, jednak nie­znajo­mość prawa nie zwalnia z jego prze­strzega­nia. W tym przy­padku planując taki ruch mężczyzna ten mógł dokonać, żyjąc w XXI wieku następujących czyn­ności:

  • poszukać w inter­necie czy dozwo­lone jest usuwa­nie flagi pań­st­wowej, po wpisa­niu słów «usuwa­nie flagi pań­st­wowej» wyszukiwarka Google już w samym nagłówku proponuje «Co grozi za znieważe­nie flagi?»,
  • zapytać na dowolnym forum wielo­tematycznym lub związa­nym z ludźmi LGBT, czy usunięcie flagi pań­st­wowej jest zapisa­ne gdzieś w prawie,
  • zapytać prawnika, w tym anonimowo, przez odpowiedni serwis inter­ne­towy lub forum prawne.

Tłumacze­nie w tym przy­padku, że nie wiedziało się o tym, że usuwa­nie flagi pań­st­wowej jest prze­stęp­stwem mija się z celem, ponieważ dało się to łatwo sprawdzić i nie trzeba przejść w prze­pisach przez 3 lub więcej odwołań do innego artykułu lub innej ustawy by się dowiedzieć. Nie wymagało to też inter­preta­cji prze­pisu, bowiem napisano to w art. 137 Kodeksu Karnego wprost, a znalezie­nie tej informa­cji było dziecinnie proste.

Naszym zda­niem doszło również do narusze­nia art. 63a Kodeksu Wykroczeń, bowiem nie uzyskano pozwole­nia zarządcy budynku na powiesze­nie tęczowej flagi na budynku.

Kodeks Wykroczeń

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie­przezna­czonym ogłosze­nie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,

podlega karze ogranicze­nia wol­ności albo grzywny.

§ 1a. Podżega­nie i pomocni­ctwo są karalne.

§ 2. W razie popełnie­nia wykrocze­nia można orzec prze­padek przed­miotów służących lub przezna­czonych do popełnie­nia wykrocze­nia, choćby nie stanowiły włas­ności sprawcy, oraz nawiązkę w wyso­kości do 1500 złotych lub obowiązek przy­wróce­nia do stanu poprzed­niego.

Sens podmia­ny flagi

Akcja nie miała sensu z 2 powodów.

  1. Fakt usunięcia flagi pol­skiej, która jest symbolem społecz­ności Polaków. Jej usunięcie oznacza więc antagonizowa­nie społecz­ności pol­skiej. Dodat­kowe powiesze­nie flagi tęczowej daje więc prze­kaz «solidaryzuję się z osobami LGBT, ale nie­nawidzę was Polaków.». <facepalm>
  2. Wiesza­nie flagi tęczowej na budynku Minister­stwa Sprawiedli­wości kłóci się ze zdrowym roz­sądkiem. Minister Sprawiedli­wości Zbigniew Ziobro nie życzy dobrze osobom LGBT, podobnie, nie życzy dobrze osobom LGBT Ordo Iuris, z usług którego korzysta to Minister­stwo. Prze­kaz wiszącej tam flagi, gdy nie jest użyta do prowadze­nia wojny poli­tycznej, byłby następujący: «Minister­stwo Sprawiedli­wości lub jego pracownicy solidaryzują się z osobami LGBT». Tak oczywiście nie jest.

Jak i gdzie poprawnie umieścić flagę tęczową

Jeżeli masz potrzebę umieszcze­nia tęczowej flagi w widoku publicznym:

  • zapytaj zarządce obiektu (np. pomnika, budynku), czy wyraża na to zgodę – zgodę nagraj na kamerę (nagra­nia nigdzie nie wolno Ci publikować) lub uzyskaj podpisa­ny dokument, wtedy nie popełniasz wykrocze­nia z art. 63a i zgodnie z prawem nie będzie można zarzucić Ci narusze­nia tego prze­pisu (w przy­padku zgody od urzędnika zawsze uzyskaj odpowiedni dokument),
  • udaj się pod siedziby i domy posłów Lewicy i poproś o powiesze­nie przy­gotowa­nej flagi lub uzyskaj na to zgodę,
  • napisz do Urzędu Miasta Warszawa (tam prze­bywa Pan Rafał Trzaskow­ski – prezydent miasta Warszawy) z prośbą o wywiesze­nie przy­gotowa­nej flagi solidarnoś­ciowej na określoną ilość dni (nie prze­kraczaj 3 dni – flagi pań­st­wowe nie wiszą dłużej na wieszakach z okazji różnych wydarzeń),
  • możesz chodzić po mieście z flagą tęczową, nawet codziennie i przy każdym wyjściu, nie zabra­nia tego żadne prawo o ile nie zrobisz krzywdy komuś kijem od tej flagi.

Przed jakimikolwiek czyn­nościami związa­nymi z flagą narodową, zapoznaj się z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Pol­skiej oraz o pieczęciach pań­st­wowych.

Jeżeli chcesz być aktywistą a nie szkodnikiem, po pierwsze nie obrażaj społecz­ności pol­skiej niszcząc lub usuwając flagi naro­dowe, a po drugie nie popełniaj prze­stępstw i wykroczeń z użyciem tęczowej flagi.

Myśl prze­wodnia

Jako dość specyficzna subkultura istniejemy w ramach, a nie poza pol­skim społeczeń­stwem – synergia zamiast antago­nizmu. Kiedy dokonuje się tego typu mało inteligentnych prowoka­cji, służą one partyjniakom, których wzorce poli­tyczne biorą się ze smutnych kart historii XX wieku nie­których naszych sąsiadów.

Z przy­czyn pozaprawnych taki nurt poli­tyczny znajduje szerokie poparcie w nie­których urzędach, które uwikła­ne są w aktualną dramę wokół środowisk nie­hetero­normatywnych.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół