Menu

Zdjęcie flagi narodowej z budynku Ministerstwa

14 sier­pnia 2020 roku doszło do usu­nię­cia sym­bolu naro­dowe­go w posta­ci bia­ło­‑cze­rwo­nej fla­gi pań­stwo­wej oraz do powie­sze­nia tam fla­gi tęczo­wej ozna­cza­jącej poczu­cie soli­dar­ności z oso­bami homo­seksu­alny­mi, trans­płcio­wymi (w tym queer), inter­seksu­alny­mi i inter­seksu­alny­mi. Czyn ten, jak słu­sznie zauwa­żyły władze, sta­nowi prze­stęp­stwo.

Kodeks Kar­ny

Art. 137. § 1. Kto publicz­nie znie­waża, niszczy, uszkadza lub usu­wa godło, sztan­dar, cho­rągiew, ban­derę, fla­gę lub inny znak pań­stwo­wy, podle­ga grzy­wnie, karze ogra­nicze­nia wol­ności albo pozba­wie­nia wol­ności do roku.

§ 2. Tej samej karze podle­ga, kto na tery­torium Rze­czy­pospo­litej Pol­skiej znie­waża, niszczy, uszkadza lub usu­wa godło, sztan­dar, cho­rągiew, ban­derę, fla­gę lub inny znak pań­stwa obce­go, wysta­wio­ne publicz­nie przez przed­sta­wiciel­stwo tego pań­stwa lub na zarzą­dze­nie pol­skie­go orga­nu władzy.

Męż­czy­zna, któ­ry doko­nał tego prze­stęp­stwa (do cze­go się przy­znał) tra­fił na komen­dę poli­cji na uli­cy Wil­czej w War­sza­wie, czy­li na tą samą komen­dę, na któ­rą tra­fiły oso­by pro­testu­jące prze­ciwko wię­zie­niu Mar­got.

Męż­czy­zna nie wiedział, że popeł­nia prze­stęp­stwo usu­wając fla­gę, jednak nie­znajo­mość pra­wa nie zwal­nia z jego prze­strze­gania. W tym przy­pad­ku pla­nując taki ruch męż­czy­zna ten mógł doko­nać, żyjąc w XXI wie­ku nastę­pują­cych czyn­ności:

  • poszu­kać w inter­necie czy dozwo­lone jest usu­wanie fla­gi pań­stwo­wej, po wpi­saniu słów «usu­wanie fla­gi pań­stwo­wej» wyszu­kiwar­ka Google już w samym nagłó­wku pro­ponu­je «Co grozi za znie­waże­nie fla­gi?»,
  • zapy­tać na dowol­nym forum wie­lote­matycz­nym lub zwią­zanym z ludź­mi LGBT, czy usu­nię­cie fla­gi pań­stwo­wej jest zapi­sane gdzieś w pra­wie,
  • zapy­tać pra­wni­ka, w tym ano­nimo­wo, przez odpo­wie­dni serwis inter­neto­wy lub forum pra­wne.

Tłu­macze­nie w tym przy­pad­ku, że nie wiedzia­ło się o tym, że usu­wanie fla­gi pań­stwo­wej jest prze­stęp­stwem mija się z celem, ponie­waż dało się to łatwo spra­wdzić i nie trze­ba przejść w prze­pisach przez 3 lub wię­cej odwo­łań do inne­go arty­kułu lub innej usta­wy by się dowiedzieć. Nie wyma­gało to też inter­pre­tacji prze­pisu, bowiem napi­sano to w art. 137 Kode­ksu Kar­nego wprost, a zna­lezie­nie tej infor­macji było dzie­cin­nie pro­ste.

Naszym zda­niem doszło również do naru­sze­nia art. 63a Kode­ksu Wykro­czeń, bowiem nie uzy­ska­no pozwo­lenia zarząd­cy budyn­ku na powie­sze­nie tęczo­wej fla­gi na budyn­ku.

Kodeks Wykro­czeń

Art. 63a. § 1. Kto umie­szcza w miej­scu publicz­nym do tego nie­prze­zna­czo­nym ogło­sze­nie, pla­kat, afisz, apel, ulo­tkę, napis lub rysu­nek albo wysta­wia je na widok publicz­ny w innym miej­scu bez zgo­dy zarzą­dza­jące­go tym miej­scem,

podle­ga karze ogra­nicze­nia wol­ności albo grzy­wny.

§ 1a. Podże­ganie i pomo­cnic­two są karal­ne.

§ 2. W razie popeł­nie­nia wykro­cze­nia można orzec prze­padek przed­mio­tów słu­żących lub prze­zna­czo­nych do popeł­nie­nia wykro­cze­nia, choć­by nie sta­nowi­ły wła­sno­ści spra­wcy, oraz nawiąz­kę w wyso­kości do 1500 zło­tych lub obo­wią­zek przy­wró­cenia do sta­nu poprzed­nie­go.

Sens podmia­ny fla­gi

Akcja nie mia­ła sen­su z 2 powo­dów.

  1. Fakt usu­nię­cia fla­gi pol­skiej, któ­ra jest sym­bolem spo­łecz­ności Pola­ków. Jej usu­nię­cie ozna­cza więc anta­goni­zowa­nie spo­łecz­ności pol­skiej. Doda­tko­we powie­sze­nie fla­gi tęczo­wej daje więc prze­kaz «soli­dary­zuję się z oso­bami LGBT, ale nie­nawidzę was Pola­ków.». <face­palm>
  2. Wie­sza­nie fla­gi tęczo­wej na budyn­ku Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wości kłó­ci się ze zdro­wym roz­sąd­kiem. Mini­ster Spra­wie­dli­wości Zbi­gniew Zio­bro nie życzy dobrze oso­bom LGBT, podob­nie, nie życzy dobrze oso­bom LGBT Ordo Iuris, z usług któ­rego korzy­sta to Mini­ster­stwo. Prze­kaz wiszą­cej tam fla­gi, gdy nie jest uży­ta do pro­wadze­nia woj­ny poli­tycz­nej, był­by nastę­pują­cy: «Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wości lub jego pra­cowni­cy soli­dary­zują się z oso­bami LGBT». Tak oczy­wiście nie jest.

Jak i gdzie popra­wnie umie­ścić fla­gę tęczo­wą

Jeże­li masz potrze­bę umie­szcze­nia tęczo­wej fla­gi w wido­ku publicz­nym:

  • zapy­taj zarząd­ce obie­ktu (np. pomni­ka, budyn­ku), czy wyra­ża na to zgo­dę – zgo­dę nagraj na kame­rę (nagra­nia nigdzie nie wol­no Ci publi­kować) lub uzy­skaj pod­pisa­ny doku­ment, wte­dy nie popeł­niasz wykro­cze­nia z art. 63a i zgo­dnie z pra­wem nie będzie można zarzu­cić Ci naru­sze­nia tego prze­pisu (w przy­pad­ku zgo­dy od urzę­dni­ka zawsze uzy­skaj odpo­wie­dni doku­ment),
  • udaj się pod siedzi­by i domy posłów Lewi­cy i poproś o powie­sze­nie przy­goto­wanej fla­gi lub uzy­skaj na to zgo­dę,
  • napisz do Urzę­du Mia­sta War­sza­wa (tam prze­bywa Pan Rafał Trza­skow­ski – pre­zydent mia­sta War­sza­wy) z proś­bą o wywie­sze­nie przy­goto­wanej fla­gi soli­dar­nościo­wej na okre­ślo­ną ilość dni (nie prze­kra­czaj 3 dni – fla­gi pań­stwo­we nie wiszą dłu­żej na wie­sza­kach z oka­zji różnych wyda­rzeń),
  • możesz chodzić po mie­ście z fla­gą tęczo­wą, nawet codzien­nie i przy każdym wyj­ściu, nie zabra­nia tego żadne pra­wo o ile nie zro­bisz krzy­wdy komuś kijem od tej fla­gi.

Przed jaki­miko­lwiek czyn­nościa­mi zwią­zany­mi z fla­gą naro­dową, zapo­znaj się z usta­wą o godle, barwach i hymnie Rze­czy­pospo­litej Pol­skiej oraz o pie­czę­ciach pań­stwo­wych.

Jeże­li chcesz być akty­wistą a nie szko­dni­kiem, po pier­wsze nie obra­żaj spo­łecz­ności pol­skiej niszcząc lub usu­wając fla­gi naro­dowe, a po dru­gie nie popeł­niaj prze­stępstw i wykro­czeń z uży­ciem tęczo­wej fla­gi.

Myśl prze­wodnia

Jako dość spe­cyficz­na sub­kul­tura istnie­jemy w ramach, a nie poza pol­skim spo­łeczeń­stwem – syner­gia zamiast anta­goni­zmu. Kie­dy doko­nuje się tego typu mało inte­ligent­nych pro­woka­cji, słu­żą one partyj­nia­kom, któ­rych wzor­ce poli­tycz­ne bio­rą się ze smut­nych kart histo­rii XX wie­ku nie­któ­rych naszych sąsia­dów.

Z przy­czyn poza­pra­wnych taki nurt poli­tycz­ny znaj­duje sze­rokie popar­cie w nie­któ­rych urzę­dach, któ­re uwi­kła­ne są w aktu­alną dra­mę wokół śro­dowisk nie­hete­ronor­maty­wnych.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół