Menu

Zagadnienia prawne związane z transseksualizmem

Poru­sza­my tutaj wszys­tko to, co ma zwią­zek z pra­wem, ale nie jest zwią­zane bez­pośre­dnio z pro­cedu­rami zmia­ny danych oso­by trans­seksu­alnej (jak to w Pol­sce, wszys­tko ma sku­tki ubocz­ne <smu­tek>). Tutaj dowiesz się o pra­wie doty­czą­cym pochó­wku, pra­wie doty­czą­cym testa­men­tu, reje­strów sta­nu cywil­nego, zaga­dnie­niach zwią­zanych z reli­gią (i ochro­ną danych oso­bowych w świą­tyniach) oraz dowiesz się o nie­któ­rych dziu­rach syste­mu i klę­skach, któ­re można ponieść doko­nując kore­kty danych. Znaj­dziesz tutaj też goto­we rady, któ­re (o ile to możli­we) pozwo­lą Ci uni­knąć czę­ści błę­dów. Posta­ramy się teraz i w przy­szło­ści opi­sać jak naj­wię­cej tego typu błę­dów i podać roz­wią­zania, aby wymiar szko­dy z nie­wiedzy był jak naj­mniej­szy. Jednak zagwa­ran­tować, że wszys­tko osią­gniesz – nie może­my, bo część rze­czy naka­zuje pra­wo oraz auto­rka tej stro­ny jest tyl­ko czło­wie­kiem i też wszys­tkie­go ogar­nąć nie może.

Jeże­li masz jakiś pro­blem ocie­rają­cy się o pra­wo, napisz o tym, posta­ramy się go roz­wią­zać i opu­bli­kować tutaj roz­wią­zanie (po usu­nię­ciu danych iden­tyfi­kują­cych oso­bę), aby roz­wią­zanie to dotar­ło do naj­szer­sze­go gro­na osób trans- i inter­seksu­alnych.

Jeże­li szu­kasz jak zmie­nić dane oso­bowe i jak doko­nać zmia­ny wyglą­du two­jego cia­ła, zapo­znaj się z pro­cedu­rami kore­kty płci w Pol­sce. Jeże­li zamie­rzasz kory­gować płeć poza Pol­ską, zale­camy poszu­kać w prze­pisach kra­jowych, jak to wyko­nać – wie­le kra­jów posia­da odpo­wie­dnie ure­gulo­wania pra­wne w tym zakre­sie.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół