Menu

Testowanie na koronawirusa w Polsce

Dnia 7 sierpnia 2020 prze­kazano informa­cję o prze­testowa­nych 2436012 próbkach, był to ten dzień, kiedy ścigano aktywistów. Dzień później zaraporto­wano 2199085 wykona­nych testów. Czyli liczba prze­bada­nych próbek spadła z nie­zna­nych przy­czyn. Spadek nie jest mały, ponieważ wynosi aż 236 tysięcy 927 próbek. Nie sposób wyjaśnić aż 10­‑procentową pomyłkę. Można w skali miliona testów zrozumieć pomyłkę o tysiąc, ale nie o 100 tysięcy! <facepalm>

Nie­prawidło­wości w raportach?

Na początek przed­stawię jak wygląda prawid­łowe prze­prowadza­nie testów w sytua­cji, gdy mamy do czynie­nia z chorobą, gdzie wykrycie nosiciel­stwa (lub zachorowa­nia) wiąże się, zgodnie z «Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega­niu oraz zwalcza­niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi», z odbyciem obowiąz­kowej izola­cji, czyli czasowego (w przy­padku #SARS­‑CoV‑2 nie krótszego niż 14 dni) pozbawie­nia człowieka wol­ności.

Każdy dodatni test musi być potwier­dzony wykona­niem drugiego testu z pobra­niem od pacjenta nowej próbki, co wykluczy możli­wość błędu laboratoryjnego, który może wystąpić zanim próbka trafi do testowa­nia. Nie można bowiem nikogo pozbawić wol­ności (nawet na kilka dni), gdy nie ma ku temu solidnych podstaw.

Dla prawid­łowego zdia­gnozowa­nia zachorowa­nia WHO zalecało też prze­prowadze­nie ponownego testu w przy­padku uzyska­nia wyniku ujemnego oraz w przy­padku uzyska­nia różnych wyników podczas dwóch pierwszych testów na koronawirusa. Dwa dodatnie testy odczytuje się jako wysokie prawdopodobień­stwo choroby, dwa ujemne wyniki wskazują na wysokie prawdopodobień­stwo, że osoba jest zdrowa. Tak wyglądają testy, gdy ktoś jest podejrzewa­ny o zachorowa­nie.

W sytua­cji, gdy robi się testy prze­sie­wowe, po uzyska­niu 1 testu ujemnego można odstąpić od dalszego testowa­nia.

U osoby testowa­nej prze­siewowo wykonuje się więc 1 test. U osoby, która zachorowała wykonuje się minimum 4 testy – 2–3 przy orzecze­niu izola­cji szpitalnej lub domowej i 2–3 przy stwierdze­niu wyzdrowie­nia, bywa też wykonywa­ny test w czasie choroby, gdy objawy ustąpią, ale nie nastąpiło jeszcze pełne usunięcie fragmentów wirusów z orga­nizmu (je też wykrywa test).

U osób zmarłych w Polsce nie wykonuje się testów i nie raportuje się ich jako zmarłe z powodu koronawirusa, gdy nie wykonano testu. Raport zmarłych zawiera więc wyłącznie osoby, które uznano za chore, a więc wykonano minimum 1 test (zazwyczaj 2 – ponieważ od zachorowa­nia do śmierci mija zazwyczaj kilka dni).

Osoby, które są wciąż chore mają wykona­ne minimum 2 testy (z 2 osobnych próbek – bowiem próbka mogła ulec zanieczyszcze­niu, pomyle­niu lub mógł wystąpić błąd laboratoryjny).

Tymczasem, w dniu 2020‑08‑20 wykonano, zgodnie z komunikatem pokaza­nym na rysunku ponad dwadzieścia pięć i pół testu, <roz­bawie­nie>. No dobrze, traktujemy to jako żart lub pomyłkę. <;‑)>

Do dnia 2020‑08‑28 oficjalnie:

  • wykonano 2660665 wymazów od pacjenta (ilość próbek),
  • prze­badano 2547731 osób,
  • wykryto 65480 przy­padków zakażeń (chorzy + zmarli + ozdrowieńcy),
  • wyzdrowiało 44785 osób,
  • umarło 2018 osób,
  • a więc wciąż choruje 18677 ludzi.

Poniżej przed­stawiamy wylicze­nie – ile naj­mniej próbek oczekuje więc na prze­testowa­nie. Normalnym jest, że ilość zebra­nych próbek może być większa od ilości wykona­nych testów, po prostu czekają na kolejne dni lub zostały zagu­bione lub nie nadawały się do testów. Tymczasem na prze­bada­nie oczekuje –40098 próbek (tak, mniej niż zero!). Wykonano ponad 40 tys. testów bez dostar­czonej próbki, normalnie jasno­widze. <roz­bawie­nie>

Wyliczenie, ile czeka próbek z poprzednich dni na testy.
Wylicze­nie, ile czeka próbek z poprzed­nich dni na testy.

Poniżej oficjalne wiado­mości od Minister­stwa Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2020 oraz wiado­mość z dnia 20 sierpnia 2020, gdzie Minister­stwo nie potrafi przy­łożyć się do prze­czyta­nia własnej wiado­mości.

Ministerstwo 20 sierpnia chwali się, że wykonało więcej niż 25.5 testów.
Minister­stwo 20 sierpnia chwali się, że wykonało więcej niż 25.5 testów.
Informacja o ilości próbek i ilości przeprowadzonych testów.
Informa­cja o ilości próbek i ilości prze­prowa­dzonych testów.
Informacja o ilości wyzdrowień.
Informa­cja o ilości wyzdrowień.
Informacja o ilości zgonów.
Informa­cja o ilości zgonów.

Kiedy w końcu dostaniemy rzetelne informa­cje dotyczące epidemii? <złość> Skoro nie można wierzyć w prawdzi­wość tych danych (nie wytrzymują próby czasu), jak obywatele mają wierzyć, że jest jakakolwiek epidemia? Osoby z rządu chodzą bez masecz­ek, bo nie lubią, nie dają przy­kładu, nie trzymają dystansu, łamią napisa­ne przez siebie obostrze­nia. Obywatele to wszystko obserwują.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół