Menu

Tag: znieczulenie

Operacje oraz lista chirurgów

Pod­czas wie­lu ope­racji można zasto­sować kil­ka rodza­jów znie­czu­leń. Naj­popu­lar­niej­szym jest #znie­czu­lenie ogól­ne, któ­re wyłą­cza u oso­by ope­rowa­nej jedno­cze­śnie świa­domość jak też czu­cie bólu. Innym znie­czu­leniem jest znie­czu­lenie cen­tral­ne (pod­paję­czy­nówko­we oraz zewnątrz­opo­nowe). Znie­czu­lenia nasię­kowe­go (popu­lar­nego w sto­mato­logii) zazwy­czaj się nie sto­suje pod­czas tego typu ope­racji jako jedy­nego.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół