Menu

Tag: wywiad-psychologiczny

Diagnostyka transseksualizmu

Oso­ba bada­na przed­sta­wia się psy­cho­logo­wi (może, jeże­li jest na tym eta­pie, przed­sta­wić się imie­niem wła­ści­wym do płci). Nastę­pnie odby­wa się roz­mowa z psy­cho­logiem. Oso­ba bada­na powin­na powiedzieć mini­mum z czym i po co przy­szła (celem dia­gno­sty­ki trans­seksu­ali­zmu / dys­forii płcio­wej). Nastę­pnie psy­cho­log prze­pro­wadza z oso­bą #wywiad psy­cho­logicz­ny i roz­mowę psy­cho­logicz­ną. Psy­cho­log będzie pytał o takie szcze­góły z życia jak prze­bieg dzie­ciń­stwa, szcze­góły zwią­zane z rodzi­ną, reakcja oso­by bada­nej na roz­poczę­cie doj­rze­wania płcio­wego, zainte­reso­wania, dotych­cza­sowe życie, sto­sun­ki w pra­cy itp. Może tak­że pytać o szcze­góły doty­czą­ce życia seksu­alne­go (w przy­pad­ku osób peł­nolet­nich), lecz zgo­dnie z obe­cną wiedzą medycz­ną nie powin­no to być kry­terium decy­dują­ce do posta­wie­nia dia­gno­zy. Udzie­lone odpo­wiedzi na pyta­nia co do zasa­dy powin­ny być zgo­dne z pra­wdą*.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół