Menu

Tag: wypierpol

Tortury dla osób inter- i transseksualnych, projekt Ordo Iuris

Nie tru­dno uznać, że kobie­cie (oso­bie o iden­tyfi­kacji płcio­wej żeń­skiej) naka­zanie się posłu­giwa­nia doku­men­tami zawie­rają­cymi męskie imię i zapis o płci męskiej (lub na odwrót) – będzie nie­ludz­kim tra­kto­waniem wysta­wia­jącym tą oso­bę na poni­żenie, cier­pie­nie, wyśmia­nie (przez nie­któ­rych ludzi). Spo­wodu­je też nie­bez­pie­czeń­stwo dla jej zdro­wia (źle wpi­sana płeć w doku­men­tach, to źle pro­wadzo­ne lecze­nie; u pod­staw wie­lu cho­rób psy­chicz­nych leżą tru­dno­ści życio­we nie­zrozu­mia­łe lub nie­możli­we do roz­wią­zania lub obej­ścia) oraz dla jej życia (prze­stęp­stwa z nie­nawi­ści, możli­we samo­bój­stwo).

Nale­ży zauwa­żyć, że jedy­nym spo­sobem wypo­wiedze­nia Kon­wen­cji o Ochro­nie Praw Czło­wie­ka jest #wypier­pol, czy­li opu­szcze­nie przez Pol­skę Unii Euro­pej­skiej, jednak do tego potrzeb­ne jest refe­ren­dum. Obe­cnie wię­kszość ludzi w Pol­sce opo­wia­da się za pozo­sta­niem we wspól­nocie, co nie ozna­cza, że nie da się tego zma­nipu­lować, np. sia­niem fake­newsów na temat Unii Euro­pej­skiej, co PiS czy­ni. Dla­tego PiS pró­buje stwo­rzyć konia tro­jań­skie­go z pomo­cą Ordo Iuris prze­ciw temu «nie­bez­piecz­nemu potwo­rowi gen­der», któ­ry jego zda­niem chce zgładzić pol­skie rodzi­ny (pomi­mo tego, że te pol­skie rodzi­ny mają sła­by dostęp do edu­kacji, słu­żby zdro­wia oraz czę­sto nie­wystar­cza­jące środ­ki pie­nię­żne bez winy «potwo­ra dżen­dero­wego»).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół