Menu

Tag: wais-r

Diagnostyka transseksualizmu


Innym testem, czę­sto prze­pro­wadza­nym przez psy­cho­logów, jest test mie­rzą­cy różne rodza­je inte­ligen­cji. Naj­czę­ściej sto­sowa­nym w tej dziedzi­nie testem jest Ska­la Inte­ligen­cji D. Wech­sle­ra dla doro­słych, zna­ny też pod skró­tem: #WAIS­‑R(PL). Bada­nie to zawie­ra testy sło­wne oraz bez­sło­wne.

W testach sło­wnych okre­śla­ny jest współ­czyn­nik inte­ligen­cji w 6 ska­lach: wia­domo­ści, powta­rza­nie, sło­wnik, aryt­mety­ka, rozu­mie­nie i podo­bień­stwa. Ska­le bez­sło­wne obej­mują: znaj­dowa­nie bra­ków w obraz­kach, porząd­kowa­nie obraz­ków tak by stwo­rzy­ły histo­rię, ukła­danie kloc­ków, ukła­dan­ki oraz sym­bole cyfr (coś w rodza­ju szy­fru pod­sta­wie­nio­wego). Inte­ligen­cja (IQ) jest okre­śla­na jako wynik w ska­li sło­wnej, bez­sło­wnej i peł­nej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół