Menu

Tag: testament

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

#Testa­ment jest doku­men­tem, któ­rego stru­ktu­ra (treść) jest ści­śle usta­lona pra­wnie. Zna­czy to tyle, że w testa­men­cie można zawrzeć tyl­ko okre­ślo­ne zapi­sy w odpo­wie­dniej for­mie, zaś wszys­tkie inne zapi­sy nie speł­nia­jące defi­nicji zapi­su dozwo­lone­go w testa­men­cie pozba­wio­ne są mocy pra­wnej i mogą jedy­nie zaszkodzić poprzez wpro­wadze­nie nie­jedno­znacz­ności.

W testa­men­cie w spo­sób ważny pra­wnie można zawrzeć tyl­ko poniż­sze instruk­cje i zapi­sy.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół