Menu

Tag: tabletki-antykoncepcyjne

Przyczyny transseksualizmu

Są przy­pad­ki kobiet trans­seksu­alnych urodzo­nych przez matki, któ­re po «prze­ocze­niu» cią­ży dalej je przyj­mowa­ły. Jeże­li przyj­mowa­ły table­tki 2.5 lub wię­cej mie­się­cy od zapło­dnie­nia (czy­li 6.5 lub mniej wstecz od chwi­li poro­du) i urodzą «chło­pca» – z dużym pra­wdo­podo­bień­stwem zafun­dowa­ły sobie trans­seksu­alną cór­kę. Dziać się może tak, ponie­waż leki te zwię­ksza­ją stę­żenie SHGB. Za zwię­kszo­nym pozio­mem SHGB spa­da stę­żenie testo­ste­ronu wol­nego. SHGB naj­chęt­niej wią­że dihy­dro­testo­ste­ron (DHT), nastę­pnie testo­ste­ron i dopie­ro na koń­cu sto­sun­kowo sła­bo wią­że estro­geny. W tym mecha­nizmie mimo obe­cno­ści testo­ste­ronu we krwi pło­du, jego akty­wność spa­da. Spa­dek akty­wno­ści testo­ste­ronu może pro­wadzić do bra­ku wykształ­cenia męskiej iden­tyfi­kacji płcio­wej. Ten sce­nariusz doty­czy table­tek anty­kon­cepcyj­nych nowej gene­racji (pozba­wio­nych dzia­łania andro­gen­nego)

#Table­tki anty­kon­cepcyj­ne sta­rej gene­racji – estro­gen (ety­nylo­estra­diol + andro­gen­ny pro­gesta­gen) – mogą przez swo­je andro­gen­ne wła­ści­wości powo­dować powsta­nie iden­tyfi­kacji płcio­wej męskiej u pło­dów gene­tycz­nie żeń­skich. Dzie­je się tak ponie­waż pro­gesta­gen taki ma budo­wę bardzo podob­ną do testo­ste­ronu i pro­wadzić może do roz­woju mózgu jak u męskie­go pło­du. Nie­odsta­wio­ne w porę mogą być powo­dem urodze­nia trans­seksu­alne­go syna.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół