Menu

Tag: stop-bzdurom

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

Gru­pa akty­wistów z kole­kty­wu anar­chi­stycz­nego «#Stop Bzdu­rom», w geście soli­dar­ności ze śro­dowi­skiem LGBT, posta­nowi­ła roz­wie­sić bane­ry i różo­we masecz­ki na pomni­ku Chry­stu­sa oraz syren­ce war­szaw­skiej. W tym miej­scu nale­ży zwró­cić uwa­gę, że na tych pomni­kach ani nie­dofi­nan­sowa­ni leka­rze, ani gór­nicy, ani pie­lęgniar­ki nie umie­szcza­ją flag. Dzia­łanie było więc nie­prze­myśla­ne i nie­bez­piecz­ne, bowiem pewne było, że ktoś to zgło­si, zaś akty­wiści nie byli wła­ści­cie­lami oma­wia­nych pomni­ków.

Fla­gę, w tym tęczo­wą, można:

  • bez uza­sadnio­nych pro­ble­mów pra­wnych nosić ze sobą,
  • umie­ścić na wła­snym domu, bal­konie itp.,
  • za zgo­dą zarząd­cy budyn­ku, można ją powie­sić na wie­sza­ku znaj­dują­cym się na budyn­ku, prze­zna­czo­nym do umie­szcza­nia flag (w tym przy­pad­ku nale­ży ją zdjąć po 1–3 dni – fla­gi naro­dowe nie wiszą tam dłu­żej).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół