Menu

Tag: sanitaryzm

Sanitaryzm, sprzedam certyfikat covidowy

Kon­sty­tucja RP

Art. 47. Każdy ma pra­wo do ochro­ny pra­wnej życia pry­wat­nego, rodzin­nego, czci i dobre­go imie­nia oraz do decy­dowa­nia o swoim życiu oso­bistym.

Art. 51. 1. Nikt nie może być obo­wią­zany ina­czej niż na pod­sta­wie usta­wy do uja­wnia­nia infor­macji doty­czą­cych jego oso­by.

2. Władze publicz­ne nie mogą pozy­ski­wać, gro­madzić i udo­stę­pniać innych infor­macji o oby­wate­lach niż nie­zbę­dne w demo­kra­tycz­nym pań­stwie pra­wnym.

3. Każdy ma pra­wo dostę­pu do doty­czą­cych go urzę­dowych doku­men­tów i zbio­rów danych. Ogra­nicze­nie tego pra­wa może okre­ślić usta­wa.

4. Każdy ma pra­wo do żąda­nia spro­sto­wania oraz usu­nię­cia infor­macji nie­pra­wdzi­wych, nie­peł­nych lub zebra­nych w spo­sób sprze­czny z usta­wą.

5. Zasa­dy i tryb gro­madze­nia oraz udo­stę­pnia­nia infor­macji okre­śla usta­wa.

Art. 31. 1. Wol­ność czło­wie­ka podle­ga ochro­nie pra­wnej.

2. Każdy jest obo­wią­zany sza­nować wol­ności i pra­wa innych. Niko­go nie wol­no zmu­szać do czy­nie­nia tego, cze­go pra­wo mu nie naka­zuje.

3. Ogra­nicze­nia w zakre­sie korzy­sta­nia z kon­sty­tucyj­nych wol­ności i praw mogą być usta­nawia­ne tyl­ko w usta­wie i tyl­ko wte­dy, gdy są koniecz­ne w demo­kra­tycz­nym pań­stwie dla jego bez­pie­czeń­stwa lub porząd­ku publicz­nego, bądź dla ochro­ny śro­dowi­ska, zdro­wia i moral­ności publicz­nej, albo wol­ności i praw innych osób. Ogra­nicze­nia te nie mogą naru­szać isto­ty wol­ności i praw.

Art. 32. 1. Wszy­scy są wobec pra­wa równi. Wszy­scy mają pra­wo do równe­go tra­kto­wania przez władze publicz­ne.

2. Nikt nie może być dys­kry­mino­wany w życiu poli­tycz­nym, spo­łecz­nym lub gospodar­czym z jakiej­kolwiek przy­czy­ny.

W tym przy­pad­ku mamy do czy­nie­nia z ogra­nicze­niem naszych praw mimo bra­ku prze­słan­ki z art. 31 ustęp 3 Kon­sty­tucji, bowiem zaszcze­pie­nie lub prze­cho­rowa­nie nie chro­ni przed zara­żaniem innych. Według licz­nych badań zaszcze­pie­ni wciąż zara­żają nie­zaszcze­pio­nych oraz zaszcze­pio­nych powo­dując nosi­ciel­stwo wiru­sa (medial­nie zwa­ne cho­rowa­niem bezob­jawo­wym) oraz łago­dną postać cho­roby. Do tego nie wszy­scy «zaszcze­pie­ni» uzy­sku­ją odpor­ność. Nie­któ­rzy z nich nie uzy­sku­ją odpor­ności nawet po 2 dawkach szcze­pion­ki – sku­tecz­ność nie jest stu­pro­cen­towa. W takiej sytu­acji wpro­wadza­nie segre­gacji nosi zna­mio­na #sani­tary­zmu.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół