Menu

Tag: sanepid

Projekt Apophis 2021

Adam Bodnar – RPO

Wszy­scy nie­mal Rzecz­nicy peł­nili swe obo­wiąz­ki po upły­wie kaden­cji, oprócz Janu­sza Kocha­now­skie­go. Nikt wte­dy nie mówił, że to tyl­ko oso­by „peł­nią­ce obo­wiąz­ki”. Usta­wa o RPO nie ogra­nicza cza­sowo takiej sytu­acji, ale zasa­dy kon­sty­tucyj­ne prze­widu­ją współ­pra­cę Sej­mu i Sena­tu w spra­wie szyb­kie­go wybo­ru RPO. Art. 80 Kon­sty­tucji to esen­cja dzia­łań RPO, któ­ry ma wszys­tkie nie­zbę­dne kom­peten­cje do dzia­łań do cza­su powo­łania nastę­pcy. To moral­ny obo­wią­zek i zada­nie wobec pań­stwa i oby­wate­li, peł­nić funk­cję po upły­wie kaden­cji. To słu­ży reali­zacji art. 80 Kon­sty­tucji.

Sędzia Sta­nisław Pio­tro­wicz zapy­tał, ile spraw pod­jął RPO po zakoń­cze­niu kaden­cji. Rzecz­nik Praw Oby­watel­skich odparł, że pra­ca w ostat­nich mie­sią­cach doty­czy tego same­go co przed 9 wrze­śnia 2020 rokui że stoi na stra­ży praw i wol­ności. Wska­zał tak­że, że odpo­wia­dał na skar­gi oby­wate­li, skła­dał też dużo skarg nadzwy­czaj­nych w tym cza­sie do SN oraz, że inter­wenio­wał w wie­lu spra­wach kar #sane­pidow­skich, któ­re nie mia­ły żadne­go umo­cowa­nia pra­wne­go.

Sędzia dalej kon­tynu­ował i zapy­tał jaki był­by sta­tus Ada­ma Bodna­ra w tych spra­wach sądo­wych, gdy­by zaska­rżo­ny arty­kuł pra­wa został uzna­ny za nie­kon­sty­tucyj­ny i wykre­ślo­ny.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół