Menu

Tag: samobojstwo

Tortury dla osób inter- i transseksualnych, projekt Ordo Iuris

Kodeks kar­ny

Art. 151. Kto namo­wą lub przez udzie­lenie pomo­cy dopro­wadza czło­wie­ka do tar­gnię­cia się na wła­sne życie, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności od 3 mie­się­cy do lat 5.

Przez pomoc w pra­wie rozu­mie się zaró­wno udzie­lenie infor­macji w celu sku­tecz­nego tar­gnię­cia się kogoś na życie, prze­kazy­wanie innych infor­macji, któ­re pomo­gą pod­jąć decy­zję o samo­bój­stwie, jak też brak dzia­łania (zanie­cha­nie) w sytu­acji, gdy się wie o tym, że ktoś pla­nuje #samo­bój­stwo.

Gru­pa osób trans­płcio­wych jest gru­pą szcze­gól­nie podat­ną na samo­bój­stwo (szcze­gól­nie oso­by przed kore­ktą płci), toteż sto­sowa­nie hej­tu (nie dla gen­der), łama­nie ich praw do swo­bodne­go wyra­żania swo­jej toż­samo­ści płcio­wej i życia zgo­dnie z odczu­waną płcią, łama­nie ich pra­wa do pry­wat­ności – może być uzna­ne za pomo­cnic­two w dopro­wadze­niu tej oso­by do tar­gnię­cia się na wła­sne życie.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół