Menu

Tag: regulamin

Regulamin i polityka prywatności

Niniej­szy #regu­lamin okre­śla zasa­dy uży­tko­wania stro­ny oraz usta­la poli­tykę pry­wat­ności stro­ny. Niniej­sza stro­na ma za zada­nie upo­wszech­nić wiedzę na temat trans­seksu­alno­ści, trans­gen­dery­zmu, trans­westy­tyzmu, inter­seksu­ali­zmu oraz zja­wiska nie­binar­ności płcio­wej – zbior­czo nazy­wane «zja­wiskiem trans» lub «trans­płcio­wością» na potrze­by niniej­szej stro­ny – jak również wiedzę doty­czą­cą pro­ble­mów wią­żących się z trans­płcio­wością.

Zawa­rte w ramach stro­ny forum (któ­re wkrót­ce zosta­nie udo­stę­pnio­ne) słu­ży:

  • wymia­nie doświad­czeń osób trans­płcio­wych oraz osób im bli­skich,
  • komu­niko­waniu się (zawa­rty system pry­wat­nych wia­domo­ści),
  • pod­trzy­mywa­niu wię­zi spo­łecz­nych.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół