Menu

Tag: regulamin

Regulamin i polityka prywatności

Niniej­szy #regu­lamin okre­śla zasa­dy uży­tko­wania stro­ny oraz usta­la poli­tykę pry­wat­ności stro­ny. Niniej­sza stro­na ma za zada­nie upo­wszech­nić wiedzę na temat trans­seksu­alno­ści, trans­gen­dery­zmu, trans­westy­tyzmu, inter­seksu­ali­zmu oraz zja­wiska nie­binar­ności płcio­wej – zbior­czo nazy­wane «zja­wiskiem trans» lub «trans­płcio­wością» na potrze­by niniej­szej stro­ny – jak również wiedzę doty­czą­cą pro­ble­mów wią­żących się z trans­płcio­wością.

Celem tej stro­ny jest tak­że oba­lanie pro­pagan­dy oraz prze­kazy­wanie spra­wdzo­nych infor­macji o epi­demiach, na pod­sta­wie wyni­ków badań nauko­wych – głó­wnie recen­zowa­nych i tych, któ­re są pomi­jane przez inne media. Stro­na upo­wszech­niać będzie tak­że wiedzę z zakre­su wol­ności i pry­wat­ności, w tym tą bardzo nie­wygo­dną dla nie­któ­rych elit.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół