Menu

Regulamin i polityka prywatności

Niniej­szy #regu­lamin okre­śla zasa­dy uży­tko­wania stro­ny oraz usta­la poli­tykę pry­wat­ności stro­ny. Niniej­sza stro­na ma za zada­nie upo­wszech­nić wiedzę na temat trans­seksu­alno­ści, trans­gen­dery­zmu, trans­westy­tyzmu, inter­seksu­ali­zmu oraz zja­wiska nie­binar­ności płcio­wej – zbior­czo nazy­wane «zja­wiskiem trans» lub «trans­płcio­wością» na potrze­by niniej­szej stro­ny – jak również wiedzę doty­czą­cą pro­ble­mów wią­żących się z trans­płcio­wością.

Celem tej stro­ny jest tak­że oba­lanie pro­pagan­dy oraz prze­kazy­wanie spra­wdzo­nych infor­macji o epi­demiach, na pod­sta­wie wyni­ków badań nauko­wych – głó­wnie recen­zowa­nych i tych, któ­re są pomi­jane przez inne media. Stro­na upo­wszech­niać będzie tak­że wiedzę z zakre­su wol­ności i pry­wat­ności, w tym tą bardzo nie­wygo­dną dla nie­któ­rych elit.

Zawa­rte w ramach stro­ny forum (któ­re wkrót­ce zosta­nie udo­stę­pnio­ne) słu­ży:

 • wymia­nie doświad­czeń osób trans­płcio­wych oraz osób im bli­skich,
 • komu­niko­waniu się (zawa­rty system pry­wat­nych wia­domo­ści),
 • pod­trzy­mywa­niu wię­zi spo­łecz­nych.

Defi­nicje wstę­pne

Uży­tko­wnik – każda oso­ba pobie­rają­ca treść stro­ny inter­neto­wej.

Serwer – kom­puter w sie­ci Inter­net, na któ­rym znaj­duje się niniej­sza stro­na inter­neto­wa.

RODO, GDPR – roz­porzą­dze­nie o ochro­nie danych oso­bowych, któ­re obo­wią­zuje na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Peł­na nazwa roz­porzą­dze­nia: «Roz­porzą­dze­nie Par­lamen­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bowych i w spra­wie swo­bodne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­lenia dyre­kty­wy 95/46/WE». Tutaj pobie­rzesz treść RODO i dowiesz się wię­cej.

Prze­glą­dar­ka – pro­gram kom­pute­rowy umie­szczo­ny na urzą­dze­niu prze­nośnym lub sta­cjo­nar­nym Uży­tko­wni­ka, słu­żący do pobra­nia tre­ści stro­ny inter­neto­wej i jej wyświe­tle­nia.

Cias­tko – mały plik tek­sto­wy (łącz­nie do 4 kB) prze­cho­wywa­ny w urzą­dze­niu koń­cowym Uży­tko­wni­ka, do któ­rego ma dostęp Prze­glą­dar­ka. Plik ten zawie­ra infor­mację o nazwie witry­ny z któ­rej pochodzi, cza­sie prze­cho­wywa­nia oraz infor­macje potrzeb­ne do popra­wne­go dzia­łania nie­któ­rych funk­cji stro­ny, takich jak na przy­kład umo­żli­wie­nie zalo­gowa­nia się lub zabez­pie­cze­nie przed nie­któ­rymi ata­kami haker­ski­mi. W przy­pad­ku, gdy włą­czo­na jest obsłu­ga Cia­stek w Prze­glą­dar­ce, pli­ki te są trans­fero­wane przy każdym odświe­żeniu witry­ny, któ­rej doty­czą. Cias­tka doty­czą­ce tej witry­ny nie są prze­syła­ne podmio­tom trze­cim o ile poli­tyka pry­wat­ności Prze­glą­dar­ki lub syste­mu ope­racyj­nego Uży­tko­wni­ka nie mówi ina­czej (na co auto­rka witry­ny nie ma wpły­wu).

Prze­twa­rza­nie danych oso­bowych (RODO / GDPR)

Ponie­waż stro­na ma cha­rakter dzia­łal­ności oso­bistej, pro­wadzo­na jest przez oso­bę pry­wat­ną, nie ma cha­rakte­ru han­dlo­wego ani zarob­kowe­go, odstą­pio­no od usta­nowie­nia Admi­nistra­tora Danych Oso­bowych, zgo­dnie z art. 4 pkt. 7 RODO.

Stro­na zbie­ra nastę­pują­ce dane od Uży­tko­wni­ka:

 1. adres IP urzą­dze­nia, z któ­rego Uży­tko­wnik łączy się z Serwe­rem, na któ­rym umie­szczo­na jest stro­na; adres jest uży­wany do celu umo­żli­wie­nia komu­nika­cji z Uży­tko­wni­kiem – wysła­nia mu zawa­rto­ści stro­ny – oraz na potrze­by doku­men­towa­nia możli­wych naru­szeń pra­wa (tzw. logi syste­mowe);
 2. dane doty­czą­ce ruchu na stro­nie – dane te są zbie­rane jedy­nie z uży­ciem roz­wią­zań pry­wat­nych, bez uży­cia roz­wią­zań firm trze­cich;
 3. dane, któ­re Prze­glą­dar­ka Uży­tko­wni­ka wysy­ła Serwe­rowi – jej nazwa, wer­sja, ozna­cze­nie syste­mu ope­racyj­nego, pre­fero­wany język, obsłu­giwa­ne for­maty danych, roz­miar ekra­nu, stre­fa cza­sowa; dane te zapi­sywa­ne są w logach syste­mowych oraz uży­wane do popra­wnej pre­zen­tacji na stro­nie tre­ści (np. dopa­sowa­nie ukła­du stro­ny do ekra­nu urzą­dze­nia, tzw. RWD), wysy­łania tre­ści w popra­wnym for­macie, pre­zen­towa­nia popra­wnie dat i cza­su napi­sania arty­kułu lub wypo­wiedzi Uży­tko­wni­ka;
 4. gdy uży­tko­wnik jest zalo­gowa­ny lub się reje­stru­je na forum:
  • nick (nazwę uży­tko­wni­ka),
  • ava­tar (wize­runek gra­ficz­ny uży­tko­wni­ka),
  • infor­macje o płci (celem popra­wne­go zwra­cania się do uży­tko­wni­ka przez innych uży­tko­wni­ków oraz uzy­ska­nia dopa­sowa­nych odpo­wiedzi innych uży­tko­wni­ków),
  • czas zalo­gowa­nia, wylo­gowa­nia, wysła­nia pry­wat­nej wia­domo­ści, napi­sania publicz­nej wypo­wiedzi na forum;
 5. gdy uży­tko­wnik pisze na forum, udo­stę­pnia dobro­wol­nie inne infor­macje, któ­re zawa­rte są w napi­sanych przez uży­tko­wni­ka pry­wat­nych wia­domo­ściach lub wypo­wiedziach publicz­nych (postach),
 6. gdy uży­tko­wnik korzy­sta z prze­glą­darek z rodzi­ny Gec­ko/Fire­fox – stro­na spra­wdza, czy korzy­stasz z Tor Bro­wse­ra i podmie­nia lin­ki zna­nych stron do ich wer­sji w dome­nie «.onion» zwię­ksza­jąc two­ją pry­wat­ność w tra­kcie prze­glą­dania stro­ny. Infor­macja o tym, że korzy­stasz z Tor Bro­wse­ra nie jest zapi­sywa­na w logach syste­mowych. Infor­macja ta wyko­rzy­sty­wana jest tyl­ko po stro­nie prze­glą­dar­ki.

Serwis sto­suje Cias­tka w celu pra­widło­wego dzia­łania stro­ny – są to pli­ki czy­sto funk­cjo­nal­ne, usu­wane z urzą­dze­nia w chwi­li zamknię­cia ostat­nie­go okna Prze­glą­dar­ki; nie są sto­sowa­ne Cias­tka o cha­rakte­rze mar­ketin­gowym; poszcze­gól­ne Cias­tka mają nastę­pują­ce zasto­sowa­nie:

 • 18C – słu­ży do utrzy­mania sesji mię­dzy uży­tko­wni­kiem, a Serwe­rem po zalo­gowa­niu się; jego odrzu­cenie spo­wodu­je brak możli­wości zalo­gowa­nia się na stro­nie i forum; Cias­tko to jest prze­cho­wywa­ne do cza­su wylo­gowa­nia się lub zakoń­cze­nia sesji Prze­glą­dar­ki (zamknię­cia ostat­nie­go okna Prze­glą­dar­ki);
 • XSRF – słu­ży zabez­pie­cze­niu syste­mu przed możli­wością prze­chwy­cenia sesji poprzez wysła­nie zło­śli­wego lin­ka; zablo­kowa­nie tego Cias­tka spo­wodu­je, że uży­tko­wnik nie będzie mógł pisać postów, ich popra­wiać, ani usu­wać, ani wyko­nać innej akcji wyma­gają­cej wyko­nania żąda­nia POST, któ­ra sku­tku­je zmia­ną danych po stro­nie Serwe­ra; Cias­tko prze­cho­wywa­ne jest do cza­su zakoń­cze­nia sesji Prze­glą­dar­ki;
 • 18F – zawie­ra infor­macje o udzie­lonych zgo­dach doda­tko­wych, m.in. wyra­żeniu przez uży­tko­wni­ka wyświe­tla­nia tre­ści dla doro­słych; zablo­kowa­nie tego Cias­tka spo­wodu­je, że uży­tko­wnik nie będzie mógł się zapo­znać z tre­ścia­mi zabez­pie­czo­nymi doda­tko­wymi komu­nika­tami lub będzie musiał tą zgo­dę udzie­lać każdo­razo­wo w tra­kcie jednej sesji Prze­glą­dar­ki; Cias­tko kaso­wane jest przy zamknię­ciu Prze­glą­dar­ki;
 • 18E – zawie­ra nazwę wybra­nej kom­pozy­cji gra­ficz­nej uży­tko­wni­ka, w tym wybo­ru try­bu wyso­kie­go kon­tra­stu i innych uła­twień dla osób nie­peł­nospra­wnych; jego zablo­kowa­nie unie­możli­wi korzy­sta­nie z tych doda­tko­wych uła­twień; Cias­tko zapi­sywa­ne jest na okres 3 lat od chwi­li zmia­ny kom­pozy­cji, celem uła­twie­nia dostę­pu oso­bom nie­peł­nospra­wnym oraz oso­bom, któ­re nie chcą mieć pre­zen­towa­nej nazwy serwi­su oraz jego logo (taką opcję zawie­rają nie­któ­re kom­pozy­cje) przy każdym kolej­nym odwiedze­niu stro­ny.

Cias­tka można ska­sować w usta­wie­niach Prze­glą­dar­ki, po zamknię­ciu wszys­tkich kart, w któ­rych wyświe­tlo­na jest stro­na lub za pomo­cą opcji «Cias­tka» w menu głó­wnym stro­ny po zamknię­ciu pozo­sta­łych kart wyświe­tla­jących stro­nę. Aby nie nastą­piło pono­wne wyge­nero­wanie Cias­tka XSRF, po ich ska­sowa­niu nale­ży zamknąć kartę, w któ­rej odby­ło się kaso­wanie.

W usta­wie­niach prze­glą­dar­ki można doko­nać blo­kady poje­dyn­czych Cia­stek lub wszys­tkich Cia­stek (zale­żnie od typu Prze­glą­dar­ki) z niniej­szej witry­ny. Dostęp do usta­wień Prze­glą­dar­ki możli­wy jest zazwy­czaj z pozio­mu menu prze­glą­dar­ki pod pozy­cją «Opcje» lub «Usta­wie­nia».

Logi syste­mowe są prze­cho­wywa­ne przez czas wyzna­czo­ny usta­wami kra­jowy­mi. Logi są dostę­pne jedy­nie dla wła­ści­ciel­ki stro­ny lub do celów dowo­dowych przed orga­nami ści­gania na ich pise­mne żąda­nie.

W przy­pad­ku zauwa­żenia naru­sze­nia pra­wa (np. poda­nie cudzych danych oso­bowych na stro­nie), nale­ży wysłać zawia­domie­nie dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e­‑mail) na poni­żej poda­ny adres (pomiń zna­ki znaj­dują­ce się w tle):

Kontakt

Regu­lamin stro­ny

 1. Auto­rka stro­ny sta­ra się by tre­ści były aktu­alne. Pod każdą tre­ścią znaj­duje się data jej publi­kacji oraz w przy­pad­ku mody­fika­cji innych niż popra­wki sty­listycz­ne (lite­rówki, błę­dy sty­listycz­ne) – data aktu­ali­zacji. Jednak auto­rka nie pono­si żadnej odpo­wiedzial­ności za pośre­dnie lub bez­pośre­dnie szko­dy wyrzą­dzo­ne faktem zapo­zna­nia się z nimi, jak również za błę­dną ich inter­pre­tację. Uży­tko­wnik korzy­sta­jąc ze stro­ny zgadza się, że korzy­sta z nich na wyłącz­ną wła­sną odpo­wiedzial­ność.
 2. Obra­zy zawa­rte na stro­nie głó­wnej, jak też kom­pozy­cja gra­ficz­na, sta­nowią wła­sność inte­lektu­alną wła­ści­ciel­ki serwi­su, chy­ba, że w meta­danych pli­ku zawa­rto inne posta­nowie­nia. Zabra­nia się ich kopio­wania, gdy zapi­sy licen­cyj­ne zawa­rte w meta­danych nie sta­nowią ina­czej.
 3. Zabra­nia się publicz­nego kopio­wania tre­ści ze stro­ny, jeże­li zosta­ła ona zabez­pie­czo­na doda­tko­wym komu­nika­tem, unie­możli­wia­jącym wyświe­tle­nie tre­ści do cza­su kli­knię­cia przy­cisku «Rozu­miem». Dozwo­lone jest lin­kowa­nie do tych tre­ści (umo­żli­wia­jące popra­wne wyświe­tle­nie komu­nika­tu zabez­pie­cza­jące­go) lecz zabro­nio­ne jest ich cyto­wanie. Zakaz kopio­wania doty­czy zaró­wno kopio­wania na cudze stro­ny, jak również na zawa­rte na stro­nie forum.
 4. Powyż­szy zakaz doty­czy też tre­ści ozna­czo­nych sym­bolem wykrzy­kni­ka w trój­kącie (prze­glą­dar­ki gra­ficz­ne) lub tek­stem «Uwa­ga!!!» umie­szczo­ny tuż za tytu­łem arty­kułu (prze­glą­dar­ki tek­sto­we). Kli­knię­cie tego zna­ku spo­wodu­je wyświe­tle­nie tre­ści udzie­lonej wcze­śniej zgo­dy. Tre­ści wyma­gają­ce doda­tko­wych zgód mogą pozo­stać nie­czy­tel­ne w prze­glą­dar­kach tek­sto­wych.
 5. W przy­pad­ku zacy­towa­nia arty­kułu opi­sane­go w pun­kcie 3 lub 4 (arty­kuł z wykrzy­kni­kiem lub wyma­ganą zgo­dą do zatwie­rdze­nia) – w czę­ści lub w cało­ści – oso­ba, któ­ra to zro­biła w peł­ni odpo­wia­da za szko­dy wyrzą­dzo­ne innej oso­bie tą czyn­nością i w peł­ni zwal­nia z odpo­wiedzial­ności pra­wnej auto­rkę serwi­su.

  Tre­ści te nie bez powo­du są zabez­pie­czo­ne doda­tko­wym komu­nika­tem. Mogą być prze­zna­czo­ne tyl­ko dla osób doro­słych lub też komu­nikat zawie­ra nie­zbę­dne poucze­nia przed zapo­zna­niem się z tre­ścią zabez­pie­czo­nego arty­kułu.

 6. Pozo­sta­łe tre­ści wol­no cyto­wać i kopio­wać na zasa­dach wol­nej licen­cji CC­‑BY‑SA 4.0. Jako auto­ra (con­tri­butors) nale­ży podać: «Hota­ru, wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl». Cyto­wać też można w spo­sób stan­dardo­wy, po pro­stu poda­jąc link do infor­macji skąd zosta­ła ona sko­pio­wana. Przy popra­wnym kopio­waniu, zgo­dnym z licen­cją i opi­sem w niniej­szym pun­kcie – uży­cie takiej tre­ści jest w peł­ni bez­płat­ne. W przy­pad­ku nie­wypeł­nie­nia czę­ści wymo­gów z pun­ktu 6, w pier­wszej kolej­ności auto­rka serwi­su zwró­ci się dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej – gdy to możli­we – do admi­nistra­tora serwi­su, gdzie nie doko­nano nie­zbę­dnych for­mal­ności celem dopro­wadze­nia cyta­tu do sta­nu zgo­dne­go z pra­wem.

  Przy­kład popra­wnej wsta­wki okre­śla­jącej spo­sób cyto­wania i warun­ki licen­cjo­nowa­nia:

  [Cyto­wana treść]

  — Hota­ru, wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl, CC­‑BY­‑SA‑4.0.

  Lub też w przy­pad­ku uży­cia zawa­rtych na stro­nie zdjęć:

  [Cyto­wana treść]

  Współ­twór­cy (con­tri­butors): Hota­ru, wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl, licen­cja CC­‑BY­‑SA‑4.0.

  Jeże­li tłu­maczysz lub prze­rabiasz ory­ginal­ny tekst lub zdję­cie nale­ży dopi­sać sie­bie jako auto­ra (mini­mum z pseudo­nimu) i podmie­nić link licen­cji na taki, któ­ry wska­że treść licen­cji w języ­ku, w któ­rym piszesz.

 7. Stro­na uży­wa tech­nolo­gii TLS (szy­fro­wane połą­cze­nia) dla zwię­ksze­nia bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­ności uży­tko­wni­ka. W celu bez­pośre­dnie­go wej­ścia na wer­sję szy­fro­waną stro­ny, nale­ży wpi­sać «https://» przed wpi­saniem nazwy dome­ny w Prze­glą­dar­ce.
 8. Na stro­nie można uży­wać VPN, prze­glą­dar­ki Tor Bro­wser oraz pro­xy I2P celem zwię­ksze­nia sto­pnia swo­jej pry­wat­ności.
 9. W przy­pad­ku nie­dostę­pno­ści stro­ny w prze­glą­dar­ce Tor Bro­wser pod stan­dardo­wym adre­sem, nale­ży użyć adre­su tor.wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl (w przy­pad­ku otrzy­mane­go od kogoś lin­ka, nale­ży dopi­sać «tor.» z przo­du adre­su łącząc się przez prze­glą­dar­kę Tor Bro­wser, gdy­by stro­na bez tego była nie­dostę­pna). Zabieg taki skie­ruje ruch przez Clo­udfla­re, a więc po tra­sie: Kom­puter uży­tko­wni­ka → 3 węzły Tora → Clo­udfla­re → Serwer. Ruch z pośre­dnic­twem Clo­udfla­re wią­że się z poniż­szy­mi nie­dogo­dno­ścia­mi.
  • Clo­udfla­re roz­szy­fro­wuje żąda­nie przed skie­rowa­niem go do Serwe­ra, toteż może poznać hasło do logo­wania (jednak poli­tyka pry­wat­ności Clo­udfla­re nie stwie­rdza, że fir­ma ta zbie­ra wpi­sane hasła). Jednak Clo­udfla­re podle­ga pod regu­lację USA o nazwie «FISA 702», toteż odradza­my uży­wanie adre­su tor.wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl wraz z inny­mi prze­glą­dar­kami oraz do logo­wania się.
  • Uży­tko­wnik nie powi­nien poda­wać żadnych danych oso­bowych (Tor ukry­wa IP), aby dane uży­tko­wni­ka nie były prze­kaza­ne do kra­jów o niż­szym stan­dardzie ochro­ny danych niż w Unii Euro­pej­skiej (USA i regu­lacja «FISA 702»).
 10. Ruch pod adre­sami www.wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl oraz wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl nie jest kie­rowa­ny przez Clo­udfla­re, ani inne fir­my mają­ce siedzi­bę w USA o ile nie korzy­stasz z usług lub prze­glą­darek, któ­re łączą się z fir­mami zlo­kali­zowa­nymi w USA (np. prze­glą­dar­ka Google Chro­me, nie­odpo­wie­dnio skon­figu­rowa­ny Tor Bro­wser z węzłem znaj­dują­cym się na tere­nie USA). W tym przy­pad­ku Clo­udfla­re wyko­nuje jedy­nie funk­cję DNS.
 11. Wspie­rane Prze­glą­dar­ki i mini­mal­ne ich wer­sje: Fire­fox 60, Chro­me 60, Chro­mium 60, Inter­net Explo­rer 11, Edge 14, Safa­ri 10, Tor Bro­wser 8.5.3. Innej lub star­szej Prze­glą­dar­ki uży­wasz na wła­sne ryzy­ko, że stro­na lub jej treść zosta­nie nie­popra­wnie wyświe­tlo­na.

Raport przej­rzy­sto­ści

Dzień 2022‑02‑28. Doda­na zosta­ła infor­macja o zamia­nie nazw tra­dycyj­nych na nazwy sie­ci Tor (onion), gdy akty­wną Prze­glą­dar­ką jest Tor Bro­wser i auto­rce zna­ny jest adres onion dane­go serwi­su inter­neto­wego.

Doda­ne zosta­ły infor­macje, jak popra­wnie cyto­wać mate­ria­ły zawa­rte na stro­nie zgo­dnie z licen­cją CC­‑BY­‑SA‑4.0.

Doda­na zosta­ła infor­macja o doda­tko­wych celach funk­cjo­nowa­nia niniej­szej stro­ny inter­neto­wej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół