Menu

Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy #regulamin określa zasady użytkowa­nia strony oraz ustala poli­tykę prywat­ności strony. Niniejsza strona ma za zada­nie upowszechnić wiedzę na temat trans­seksual­ności, trans­gende­ryzmu, trans­westy­tyzmu, inter­seksua­lizmu oraz zjawi­ska nie­binar­ności płciowej – zbiorczo nazywa­ne «zjawiskiem trans» lub «trans­płcio­wością» na potrzeby niniejszej strony – jak również wiedzę dotyczącą problemów wiążących się z trans­płcio­wością.

Zawarte w ramach strony forum (które wkrótce zosta­nie udostęp­nione) służy:

 • wymia­nie doświadczeń osób trans­pł­ciowych oraz osób im bli­skich,
 • komunikowa­niu się (zawarty system prywatnych wiado­mości),
 • podtrzymywa­niu więzi społecznych.

Defini­cje wstępne

Użytkownik – każda osoba pobierająca treść strony inter­ne­towej.

Serwer – komputer w sieci Inter­net, na którym znajduje się niniejsza strona inter­ne­towa.

RODO, GDPR – roz­porządze­nie o ochronie danych oso­bowych, które obowiązuje na tere­nie całej Unii Europej­skiej. Pełna nazwa roz­porządze­nia: «Roz­porządze­nie Parlamentu Europej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twarza­niem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchyle­nia dyrektywy 95/46/WE». Tutaj pobierzesz treść RODO i dowiesz się więcej.

Prze­glądarka – program kompute­rowy umiesz­czony na urządze­niu prze­nośnym lub stacjonarnym Użytkownika, służący do pobra­nia treści strony inter­ne­towej i jej wyświetle­nia.

Ciastko – mały plik teks­towy (łącznie do 4 kB) prze­chowywa­ny w urządze­niu koń­cowym Użytkownika, do którego ma dostęp Prze­glądarka. Plik ten zawiera informa­cję o nazwie witryny z której pochodzi, czasie prze­chowywa­nia oraz informa­cje potrzebne do poprawnego działa­nia nie­których funk­cji strony, takich jak na przy­kład umożliwie­nie zalogowa­nia się lub zabez­piecze­nie przed nie­którymi atakami haker­skimi. W przy­padku, gdy włą­czona jest obsługa Ciastek w Prze­glądarce, pliki te są trans­ferowa­ne przy każdym odświeże­niu witryny, której dotyczą. Ciastka dotyczące tej witryny nie są prze­syła­ne podmiotom trzecim o ile poli­tyka prywat­ności Prze­glądarki lub systemu operacyjnego Użytkownika nie mówi inaczej (na co auto­rka witryny nie ma wpływu).

Prze­twarza­nie danych oso­bowych (RODO / GDPR)

Ponieważ strona ma charakter działal­ności osobistej, prowa­dzona jest przez osobę prywatną, nie ma charakteru hand­lowego ani zarob­kowego, odstąpiono od ustanowie­nia Administratora Danych Oso­bowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO.

Strona zbiera następujące dane od Użytkownika:

 1. adres IP urządze­nia, z którego Użytkownik łączy się z Serwerem, na którym umiesz­czona jest strona; adres jest używa­ny do celu umożliwie­nia komunika­cji z Użytkownikiem – wysła­nia mu zawar­tości strony – oraz na potrzeby dokumentowa­nia możliwych naruszeń prawa (tzw. logi syste­mowe);
 2. dane dotyczące ruchu na stronie – dane te są zbiera­ne jedynie z użyciem roz­wiązań prywatnych, bez użycia roz­wiązań firm trzecich;
 3. dane, które Prze­glądarka Użytkownika wysyła Serwe­rowi – jej nazwa, wersja, oznacze­nie systemu operacyjnego, preferowa­ny język, obsługiwa­ne formaty danych, roz­miar ekranu, strefa czasowa; dane te zapisywa­ne są w logach syste­mowych oraz używa­ne do poprawnej prezenta­cji na stronie treści (np. dopasowa­nie układu strony do ekranu urządze­nia, tzw. RWD), wysyła­nia treści w poprawnym formacie, prezentowa­nia poprawnie dat i czasu napisa­nia artykułu lub wypowiedzi Użytkownika;
 4. gdy użytkownik jest zalogowa­ny lub się rejestruje na forum:
  • nick (nazwę użytkownika),
  • avatar (wizerunek graficzny użytkownika),
  • informa­cje o płci (celem poprawnego zwraca­nia się do użytkownika przez innych użytkowników oraz uzyska­nia dopasowa­nych odpowiedzi innych użytkowników),
  • czas zalogowa­nia, wylogowa­nia, wysła­nia prywatnej wiado­mości, napisa­nia publicznej wypowiedzi na forum;
 5. gdy użytkownik pisze na forum, udostępnia dobrowolnie inne informa­cje, które zawarte są w napisa­nych przez użytkownika prywatnych wiado­mościach lub wypowiedziach publicznych (postach).

Serwis stosuje Ciastka w celu prawid­łowego działa­nia strony – są to pliki czysto funkcjonalne, usuwa­ne z urządze­nia w chwili zamknięcia ostatniego okna Prze­glądarki; nie są stosowa­ne Ciastka o charakterze marketin­gowym; poszcze­gólne Ciastka mają następujące zastosowa­nie:

 • 18C – służy do utrzyma­nia sesji między użytkownikiem, a Serwerem po zalogowa­niu się; jego odrzuce­nie spowoduje brak możli­wości zalogowa­nia się na stronie i forum; Ciastko to jest prze­chowywa­ne do czasu wylogowa­nia się lub zakończe­nia sesji Prze­glądarki (zamknięcia ostatniego okna Prze­glądarki);
 • XSRF – służy zabez­piecze­niu systemu przed możli­wością prze­chwyce­nia sesji poprzez wysła­nie złośliwego linka; zablokowa­nie tego Ciastka spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł pisać postów, ich poprawiać, ani usuwać, ani wykonać innej akcji wymagającej wykona­nia żąda­nia POST, która skutkuje zmianą danych po stronie Serwera; Ciastko prze­chowywa­ne jest do czasu zakończe­nia sesji Prze­glądarki;
 • 18F – zawiera informa­cje o udzie­lonych zgodach dodat­kowych, m.in. wyraże­niu przez użytkownika wyświetla­nia treści dla dorosłych; zablokowa­nie tego Ciastka spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł się zapoznać z treściami zabez­pie­czonymi dodat­kowymi komunikatami lub będzie musiał tą zgodę udzielać każdorazowo w trakcie jednej sesji Prze­glądarki; Ciastko kasowa­ne jest przy zamknięciu Prze­glądarki;
 • 18E – zawiera nazwę wybra­nej kompozy­cji graficznej użytkownika, w tym wyboru trybu wysokiego kontrastu i innych ułatwień dla osób nie­pełno­sprawnych; jego zablokowa­nie uniemożliwi korzysta­nie z tych dodat­kowych ułatwień; Ciastko zapisywa­ne jest na okres 3 lat od chwili zmia­ny kompozy­cji, celem ułatwie­nia dostępu osobom nie­pełno­sprawnym oraz osobom, które nie chcą mieć prezentowa­nej nazwy serwisu oraz jego logo (taką opcję zawierają nie­które kompozy­cje) przy każdym kolejnym odwiedze­niu strony.

Ciastka można skasować w ustawie­niach Prze­glądarki, po zamknięciu wszystkich kart, w których wyświet­lona jest strona lub za pomocą opcji «Ciastka» w menu głównym strony po zamknięciu pozostałych kart wyświetlających stronę. Aby nie nastąpiło ponowne wygenerowa­nie Ciastka XSRF, po ich skasowa­niu należy zamknąć kartę, w której odbyło się kasowa­nie.

W ustawie­niach prze­glądarki można dokonać blokady pojedynczych Ciastek lub wszystkich Ciastek (zależnie od typu Prze­glądarki) z niniejszej witryny. Dostęp do ustawień Prze­glądarki możliwy jest zazwyczaj z poziomu menu prze­glądarki pod pozy­cją «Opcje» lub «Ustawie­nia».

Logi syste­mowe są prze­chowywa­ne przez czas wyzna­czony ustawami kra­jowymi. Logi są dostępne jedynie dla właścicielki strony lub do celów dowo­dowych przed organami ściga­nia na ich pisemne żąda­nie.

W przy­padku zauważe­nia narusze­nia prawa (np. poda­nie cudzych danych oso­bowych na stronie), należy wysłać zawiadomie­nie drogą poczty elektro­nicznej (e­‑mail) na poniżej poda­ny adres (pomiń znaki znajdujące się w tle):

Kontakt

Regulamin strony

 1. Auto­rka strony stara się by treści były aktualne. Pod każdą treścią znajduje się data jej publika­cji oraz w przy­padku modyfika­cji innych niż poprawki stylistyczne (literówki, błędy stylistyczne) – data aktualiza­cji. Jednak auto­rka nie ponosi żadnej odpowiedzial­ności za pośrednie lub bez­pośrednie szkody wyrzą­dzone faktem zapozna­nia się z nimi, jak również za błędną ich inter­preta­cję. Użytkownik korzystając ze strony zgadza się, że korzysta z nich na wyłączną własną odpowiedzial­ność.
 2. Obrazy zawarte na stronie głównej, jak też kompozy­cja graficzna, stanowią włas­ność intelektualną właścicielki serwisu, chyba, że w metada­nych pliku zawarto inne postanowie­nia. Zabra­nia się ich kopiowa­nia, gdy zapisy licencyjne zawarte w metada­nych nie stanowią inaczej.
 3. Zabra­nia się publicznego kopiowa­nia treści ze strony, jeżeli została ona zabez­pie­czona dodat­kowym komunikatem, uniemożliwiającym wyświetle­nie treści do czasu kliknięcia przy­cisku «Rozumiem». Dozwo­lone jest linkowa­nie do tych treści (umożliwiające poprawne wyświetle­nie komunikatu zabez­pieczającego) lecz zabro­nione jest ich cytowa­nie. Zakaz kopiowa­nia dotyczy zarówno kopiowa­nia na cudze strony, jak również na zawarte na stronie forum.
 4. Powyższy zakaz dotyczy też treści ozna­czonych symbolem wykrzyknika w trój­kącie (prze­glądarki graficzne) lub tekstem «Uwaga!!!» umiesz­czony tuż za tytułem artykułu (prze­glądarki teks­towe). Kliknięcie tego znaku spowoduje wyświetle­nie treści udzie­lonej wcześniej zgody. Treści wymagające dodat­kowych zgód mogą pozostać nie­czytelne w prze­glądarkach teks­towych.
 5. W przy­padku zacytowa­nia artykułu opisa­nego w punkcie 3 lub 4 (artykuł z wykrzyknikiem lub wymaganą zgodą do zatwierdze­nia) – w części lub w całości – osoba, która to zrobiła w pełni odpowiada za szkody wyrzą­dzone innej osobie tą czyn­nością i w pełni zwalnia z odpowiedzial­ności prawnej auto­rkę serwisu.

  Treści te nie bez powodu są zabez­pie­czone dodat­kowym komunikatem. Mogą być przezna­czone tylko dla osób dorosłych lub też komunikat zawiera nie­zbędne poucze­nia przed zapozna­niem się z treścią zabez­pie­czonego artykułu.

 6. Pozostałe treści wolno cytować i kopiować na zasadach wolnej licen­cji CC­‑BY‑SA 4.0. Jako autora (contributors) należy podać: «Hotaru, wolne­‑forum­‑tran­sowe.pl». Przy poprawnym kopiowa­niu, zgodnym z licen­cją i opisem w niniejszym punkcie – użycie takiej treści jest w pełni bez­płatne. W przy­padku nie­wypełnie­nia części wymogów z punktu 6, w pierwszej kolej­ności auto­rka serwisu zwróci się drogą poczty elektro­nicznej – gdy to możliwe – do administratora serwisu, gdzie nie dokonano nie­zbędnych formal­ności celem doprowadze­nia cytatu do stanu zgodnego z prawem.
 7. Strona używa techno­logii TLS (szyfrowa­ne połącze­nia) dla zwiększe­nia bez­pieczeń­stwa i prywat­ności użytkownika. W celu bez­pośredniego wejścia na wersję szyfrowaną strony, należy wpisać «https://» przed wpisa­niem nazwy domeny w Prze­glądarce.
 8. Na stronie można używać VPN, prze­glądarki Tor Browser oraz proxy I2P celem zwiększe­nia stopnia swojej prywat­ności.
 9. W przy­padku nie­dostęp­ności strony w prze­glądarce Tor Browser pod standar­dowym adresem, należy użyć adresu tor.wolne­‑forum­‑tran­sowe.pl (w przy­padku otrzyma­nego od kogoś linka, należy dopisać «tor.» z przodu adresu łącząc się przez prze­glądarkę Tor Browser). Zabieg taki skieruje ruch przez Cloudflare, a więc po trasie: Komputer użytkownika → 3 węzły Tora → Cloudflare → Serwer. Ruch z pośredni­ctwem Cloudflare wiąże się z poniższymi nie­dogod­nościami.
  • Cloudflare roz­szyfrowuje żąda­nie przed skierowa­niem go do Serwera, toteż może poznać hasło do logowa­nia (jednak poli­tyka prywat­ności Cloudflare nie stwierdza, że firma ta zbiera wpisa­ne hasła). Jednak Cloudflare podlega pod regula­cję USA o nazwie «FISA 702», toteż odradzamy używa­nie adresu tor.wolne­‑forum­‑tran­sowe.pl wraz z innymi prze­glądarkami oraz do logowa­nia się.
  • Użytkownik nie powinien podawać żadnych danych oso­bowych (Tor ukrywa IP), aby dane użytkownika nie były prze­kaza­ne do krajów o niższym standardzie ochrony danych niż w Unii Europej­skiej (USA i regula­cja «FISA 702»).
 10. Ruch pod adresami www.wolne­‑forum­‑tran­sowe.pl oraz wolne­‑forum­‑tran­sowe.pl nie jest kierowa­ny przez Cloudflare, ani inne firmy mające siedzibę w USA o ile nie korzystasz z usług lub prze­glądarek, które łączą się z firmami zlokalizowa­nymi w USA (np. prze­glądarka Google Chrome, nie­odpowiednio skonfigurowa­ny Tor Browser z węzłem znajdującym się na tere­nie USA).
 11. Wspiera­ne Prze­glądarki i minimalne ich wersje: Firefox 60, Chrome 60, Chromium 60, Inter­net Explorer 11, Edge 14, Safari 10, Tor Browser 8.5.3. Innej lub starszej Prze­glądarki używasz na własne ryzyko, że strona lub jej treść zosta­nie nie­poprawnie wyświet­lona.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół